Gå til indholdet

Medlemskab

Hvem kan blive medlem?

Som medlem af foreningen kan optages enhver DI-medlemsvirksomhed, der har rådgivning af virksomheder om arbejdsmiljø og sundhedsfremme på arbejdspladser som kerneydelse, og som samtidig tilslutter sig foreningens formål og erklærer – så længe medlemskabet består – at ville arbejde på grundlag af foreningens til enhver tid gældende værdigrundlag.

Som medlemmer optages også virksomheder, der i en afgrænset del af deres virksomhed har rådgivning om arbejdsmiljø og sundhedsfremme som kerneydelse, samt virksomheder der har en intern funktion i deres virksomhed, som alene rådgiver den pågældende virksomhed om arbejdsmiljø og sundhedsfremme.

Ved tvivl om hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for medlemskab, og hvorvidt et medlem opfylder betingelserne for fortsat medlemskab, skal bestyrelsen forelægge tvivlsspørgsmålet for etikudvalget. Afviste ansøgere og medlemmer har ret til at få prøvet afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

Organisationer, der ikke naturligt kan høre under DI, kan efter beslutning i bestyrelsen optages som associerede. Associerede har i forhold til generalforsamling samme rettigheder som medlemmer. Repræsentanter for associerede kan indvælges i bestyrelse og udvalg.Sådan bliver du medlem

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat: info@bamr.dk eller tlf. 30 48 58 16.

 

Det koster det

Kontingentet for 2024 er fastsat til 525,00 kr. pr. rådgivningsfagligt årsværk - dog minimum 3000,00 kr. pr. virksomhed (besluttet på foreningens generalforsamling 29. maj 2024).

Associerede betaler kontingent efter samme principper som medlemmer af foreningen.

Kontingent tilbagebetales ikke. Ved udmeldelse på foreningens foranledning, tilbagebetales kontingent dog forholdsmæssigt for den resterende periode.

Kontingentet opkræves en gang årligt af foreningens sekretariat.

Medlemsfordele:
 • Indflydelse
  Arbejdsmiljørådgiverne arbejder for at skabe bedst mulige vilkår gennem samarbejde og ved at påvirke myndigheder, politikere, organisationer og institutioner.
 • Netværk
  Arbejdsmiljørådgiverne tilbyder interne faglige netværk og samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner.
 • Rabat på foreningens konference
  Arbejdsmiljørådgivernes medlemmer kan deltage i den store årlige konference lab24 med rabat.

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Arbejdsmiljørådgiverne.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål

Arbejdsmiljørådgiverne samler alle rådgivere i branchen og opretholder en høj etisk og faglig standard med henblik på at fremme et godt arbejdsmiljø.

Foreningen skal

 • samle arbejdsmiljørådgivere, herunder virksomhedsinterne arbejdsmiljøfunktioner og andre arbejdsmiljø- og sundhedsfremmekonsulenter, med et højt etisk og fagligt niveau med henblik på at styrke kvaliteten af arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne
 • være den naturlige dialogpartner for interesseorganisationer, myndigheder og arbejdsmiljøfaglige institutioner i spørgsmål om arbejdsmiljøfaglig virksomhedsrådgivning, herunder om sundhedsfremme og bæredygtigt arbejdsmiljø

Dette formål opfyldes bl.a. ved:

 • at varetage medlemmernes fælles rådgivningsfaglige interesser, herunder at bidrage til at de nødvendige efteruddannelsesmuligheder for medlemmernes medarbejdere er til stede
 • at servicere, informere og rådgive de enkelte medlemmer
 • at fremme og udvikle det rådgivningsfaglige samarbejde mellem medlemmerne
 • at varetage medlemmernes fælles erhvervspolitiske interesser, særligt overfor lovgivningsmagten og myndighederne
 • at varetage medlemmernes fælles branchepolitiske interesser gennem en aktiv repræsentation i brancherelaterede råd, nævn og udvalg, såvel nationalt som internationalt

 

Kapitel 2. Organisationsmæssig tilknytning

§ 3. Forholdet til DI

Foreningen er en medlemsforening under DI. Foreningens medlemmer kan være medlem af eller associeret til DI. Dette gælder dog ikke offentlige medlemsvirksomheder og medlemmer på andre overenskomstområder.

 

Kapitel 3. Foreningens medlemmer

§ 4. Betingelser for optagelse i foreningen

Som medlem af foreningen kan optages enhver DI-medlemsvirksomhed, der har rådgivning af virksomheder om arbejdsmiljø og sundhedsfremme på arbejdspladser som kerneydelse, og som samtidig tilslutter sig foreningens formål og erklærer – så længe medlemskabet består – at ville arbejde på grundlag af foreningens til enhver tid gældende værdigrundlag.

Som medlemmer optages også virksomheder, der i en afgrænset del af deres virksomhed har rådgivning om arbejdsmiljø og sundhedsfremme som kerneydelse, samt virksomheder der har en intern funktion i deres virksomhed, som alene rådgiver den pågældende virksomhed om arbejdsmiljø og sundhedsfremme.

Ved tvivl om hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for medlemskab, og ved tvivl om hvorvidt et medlem opfylder betingelserne for fortsat medlemskab, træffes afgørelse af bestyrelsen. Afviste ansøgere og medlemmer har ret til at få prøvet afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5. Associerede

Organisationer kan efter beslutning i bestyrelsen optages som associerede. Associerede har i forhold til generalforsamling samme rettigheder som medlemmer. Repræsentanter for associerede kan indvælges i bestyrelse og udvalg.

§ 6. Indmeldelse

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat.

§ 7. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen kan ske pr. 31. december med tre måneders forudgående skriftligt varsel.

 

Kapitel 4. Ledelse

§ 8. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

På generalforsamlingen har hvert medlem ret til at lade sig repræsentere med op til fire deltagere. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen.

Hvert medlem skal forud for generalforsamlingens afholdelse meddele navnene på de personer, der møder på generalforsamlingen, samt angive hvilken person, der er berettiget til at udøve medlemmets stemmeret.

§ 9. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned.

Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst fire ugers varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne.

Dagsorden for generalforsamlingen skal sendes til medlemmerne senest otte dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens forelæggelse af årsberetning
 3. Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport samt godkendelse heraf
 4. Bestyrelsens redegørelse for foreningens handlingsplan for det kommende år samt godkendelse heraf
 5. Bestyrelsens forelæggelse af budget med forslag til kontingent for næste regnskabsår samt godkendelse heraf
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 13.
 7. Valg af revisor
 8. Forslag fra medlemmerne

Forslag, der ønskes fremmet til beslutning på den årlige generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af den pågældende generalforsamling uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol. Protokollen skal underskrives af dirigenten og kopi sendes til DI.

§ 10. Afstemningsregler

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig ved de fremmødte og repræsenterede medlemmer uanset disses antal.

Hvert medlem har én stemme. Stemmeret kan kun udøves af én mødeberettiget for hvert medlem.

Hvis ikke andet er bestemt i nærværende vedtægter, træffer generalforsamlingen beslutning ved simpel stemmeflerhed.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 11. Afstemninger, som kræver kvalificeret flertal

Afstemninger om forslag, der kan medføre udtrædelse af DI, opløsning af foreningen eller ændringer i vedtægterne betragtes kun som vedtaget, når det tiltrædes af 3/4 af de afgivne stemmer.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Et foreningsmedlem kan fra foreningen kræve oplyst det til enhver tid værende antal medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinære generalforsamlinger. Indkaldelse skal ledsages af en dagsorden.

§ 13. Bestyrelsen, valg og sammensætning

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og er bemyndiget til at træffe beslutninger i alle sædvanlige forhold vedrørende foreningens virksomhed samt til at afholde de dermed forbundne udgifter.

Bestyrelsen består af seks medlemmer

Bestyrelsen vælges blandt foreningsmedlemmernes ledelse.

Der vælges endvidere to suppleanter. Bestyrelsen bemyndiges til at fuldstændiggøre sit antal i tiden indtil førstkommende generalforsamling.

Kandidatur kan meddeles forud for generalforsamlingen eller på generalforsamlingen i forbindelse med behandling af punktet "valg til bestyrelsen".

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder virksomheden udtræder vedkommende samtidig af bestyrelsen.

§ 14. Formandskab og forretningsorden

Bestyrelsen vælger selv af sin midte et formandskab med en-tre medlemmer, som sammen med foreningens direktør udgør foreningens forretningsudvalg. Dette valg finder sted på det førstkommende bestyrelsesmøde efter en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor der er sket valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er berettiget til at lade personer med særlig faglig ekspertise, eller personer der repræsenterer en særlig interesse, deltage i bestyrelsesmøderne. De pågældende har dog ingen stemmeret.

§ 15. Møder og beslutninger

Bestyrelsesmøder afholdes, når formandskabet finder anledning dertil, dog mindst fire gange årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

 

Kapitel 5. Administration

§ 16. Sekretariat

Bestyrelsen beslutter i hvilket omfang, foreningen har behov for et sekretariat og omfanget heraf.

Sekretariatet varetager foreningens løbende forretninger, herunder forberedelse af sager til forelæggelse for bestyrelsen og betjening af evt. udvalg m.v.

§ 17. Faste udvalg m.v.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

§ 18. Internationalt samarbejde

Foreningen er medlem af ENSHPO - The European Network of Safety and Health Professional Organisations gennem medlemskabet af paraplyorganisationen af arbejdsmiljøprofessionelle AM-PRO.

 

Kapitel 6. Økonomi, regnskab, revision m.v.

§ 19. Kontingent

Ethvert medlem betaler forud et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes som et beløb pr. rådgivningsfagligt medarbejderårsværk. Kontingentet kan gradueres efter medlemsvirksomhedernes størrelse.

Associerede betaler kontingent efter samme principper som medlemmer af foreningen.

Kontingent tilbagebetales ikke. Ved udmeldelse på foreningens foranledning tilbagebetales kontingent dog forholdsmæssigt for den resterende periode.

Et medlems udmeldelse eller eksklusion frigør ikke den pågældende for udestående gæld til foreningen.

§ 20. Betaling af kontingent

Kontingentet opkræves en gang årligt af foreningens sekretariat.

§ 21. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Direktøren har ansvaret for foreningens regnskabsførelse.

§ 22. Tegningsforhold

Til at forpligte foreningen udadtil i økonomiske anliggender tegnes foreningen af formandskabet.

Ved køb, salg, pantsætning af fast ejendom samt andre dispositioner, der ligger uden for foreningens normale daglige drift, kræves underskrift af hele bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

§ 23. Hæftelse

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, over hvilke alene foreningens formue hæfter.

 

Kapitel 7. Foreningens opløsning

§ 24. Foreningens opløsning

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun vedtages af en generalforsamling, der indkaldes med mindst fire ugers varsel. For at opløsning kan finde sted, kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer. I tilfælde af opløsning afvikler den siddende bestyrelse snarest foreningens forpligtelser.

Det er en forudsætning for gyldigheden af en evt. beslutning om opløsning af foreningen, at generalforsamlingen forinden har truffet bestemmelse om anvendelse af foreningens formue og har godkendt en plan for opfyldelse eller afvikling af de økonomiske forpligtelser, der måtte påhvile foreningen. Et eventuelt overskud skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

 

Kapitel 8. Ikrafttræden

§ 25. Vedtægternes ikrafttræden

Efter vedtagelse af de reviderede vedtægter på foreningens generalforsamling den 23. juni 2020 træder de i kraft den 1. juli 2020.