Gå til indholdet

Handlingsplan

Arbejdsmiljørådgivernes handlingsplan 2022-2023

1. FORNY AM-KONFERENCEN

Foreningen har indgået aftale med et konsulenthus om at udarbejde et fornyet koncept for AM:2022. Arbejdet pågår i skrivende stund. Målet med arbejdet er at få flere tilmeldte til konferencen, som igennem en årrække har haft faldende deltagerantal.

Arbejdet med konferencen skal afdække behovet for et fornyet format og en udvidet målgruppe for deltagerne, så konferencen bliver et stærkere samlingssted for arbejdsmiljøprofessionelle. Det er også et mål at inkludere andre aktører i arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne i Danmark. Således arbejdes der med vinkler til at inkludere forsikrings- og pensionsområdet, jobcentre og en større grad af deltagere fra HR- og ledelsesområdet.

Der planlægges ligeledes en meget synlig salgskampagne, hvor en skarpt koncept, forbedret mulighed for dagsdeltagelse og fornyet rabatstruktur for gruppetilmelding er nogle af elementerne.

Konferencen afholdes i Nyborg 2.-4. oktober 2022.

 

2. ØG SYNLIGHEDEN

I efteråret 2021 indgik foreningen en aftale med en ”ghostwriter” for at øge synligheden for foreningen. Der har således været artikler i relevante medier månedligt siden. Denne indsats skal fortsætte, og målet er at have mindst et indlæg (debat, artikel, kronik el.lign.) per måned i 2022, og i 2023 at dette niveau bliver to gange månedligt.

Emner, som skal hjælpe med at sætte Arbejdsmiljørådgiverne og medlemmerne mere på landkortet, er tildels afhængig af aktuelle debatter eller sager, som har offentlighedens opmærksomhed. Desuden er det en ambition at være agendasættende i stigende grad i strategiperioden. I længden er det meningen at udnytte synergierne mellem kommunikationsporet og AM-konferencerne.

Formålet med kommunikationssporet er at vise politikere, myndigheder, HR, ledere og arbejdsmiljøprofessionelle, at Arbejdsmiljørådgiverne vil skabe et godt arbejdsmiljø og arbejdsliv for flest mulige mennesker. Arbejdsmiljørådgiverne har nu en udvidet forståelse af arbejdsmiljø, en forståelse som sammenfatter:

Ledelse, sundhed, produktivitet, arbejdsglæde, meningsfuldhed, fastholdelse og rekruttering af medarbejdere samt konkurrencedygtighed er en forståelse, som går hånd i hånd med den klassiske arbejdsmiljøtilgang, hvor vi arbejder med at minimere skader og forebygger på kort og lang sigt.

En opdatering af foreningens og AM-konferencens hjemmeside vil blive gennemført.

Disse aktiviteter fortsætter i 2022 og forventes at være relevante for at understøtte medlemmernes aktiviteter/forretninger.

 

3. STYRK MEDLEMSFORENINGEN

Medlemmerne af foreningen skal føle, at der er værdi i at være medlem. I vores strategi har vi besluttet, at vi skal udvide kredsen med tre nye medlemmer per år. Jo flere medlemmer foreningen har, jo stærkere står vi udadtil i forhold til politisk indflydelse m.m. Og internt i branchen vil vi styrke fællesskabet og branchens langsigtede mål.

I 2022 vil aktiviteten baseres på to hovedområder:

 1. I 2022 vil bestyrelsen sætte emnet på dagsorden igen for at sikre, at der bliver rakt ud til de relevante medlemmer, som ikke er med i foreningen endnu.
 2. Samdrift eller fusion med andre relevante foreninger er også et emne, som løbende bliver behandlet, og i den forbindelse vil Arbejdsmiljørådgiverne også afsøge muligheden for at samle branchens mange NGO’er i én forening under arbejdstitlen Arbejdsmiljø Danmark.

Aktiviteterne i Arbejdsmiljøakademiet, baseret på kendte uddannelseskoncepter, gennemføres i det omfang, de er lønsomme. Det skal ses i lyset af, at vi i meget stor grad nu er afhængige af frivillighed, og ressourcerne er blevet sendt i retning af punkterne 1 og 2.

 

4. POLITISK INDFLYDELSE GENNEM SAMARBEJDER

Udgangspunktet er, at Arbejdsmiljørådgiverne fortsætter den nuværende linje for politisk indflydelse gennem samarbejder. Således vil samarbejdet med:

 • DI fortsættes i forhold til respons til ændringer i lovgivning og i relation til myndigheder, herunder Arbejdstilsynet. I denne relation indgår også drøftelser om konkurrenceforvridende aktiviteter og Arbejdsmiljøpuljen m.m.

 • NFA understøttes af jævnlig dialog på aktuelle sager, og deltagelse på NFA’s konferencer og seminarer

 • Beskæftigelses- og sundhedsministerierne ifm. høringer, hvor vi modtager opfordring til reaktion

 • AM-PRO, hvor Arbejdsmiljørådgiverne er medlem på linje med AMnet, DASAM, CSA, Ergonomerne og Fysioterapeuternes selskaber for arbejdsliv og IDA Arbejdsmiljø. Desuden er formandskabet repræsenteret i bestyrelsen. Foreningen har et meget begrænset budget men gode kontakter. Desuden er AM-PRO det fremskudte bindeled med den europæiske organisation ENSHPO, som arbejder med EU's arbejdsmiljø agentur i Bilbao og med europæisk netværk blandt rådgivere

 • FH, hvor der er dialog om udbredelsen af Arbejdsmiljøpuljen og gentænkning af arbejdsmiljøarbejdet i sin helhed.

 

5. ANDRE HANDLINGSPLANER

Økonomien skal fortsat drives ansvarligt. Det er således planen at opretholde den nuværende sekretariatsbetjening i 2022. Afhængigt af AM-konferencens økonomiske udvikling vil spørgsmålet om ansættelse af en direktør eller sekretariatschef løbende behandles i regi af formandskabet.

Arbejdsmiljørådgivernes handlingsplan er vedtaget på generalforsamlingen d. 17. marts 2022

Bestyrelsen vedtog i august 2021 en strategiplan. Handlingsplanen for 2022-2023 er en del af den overordnede strategiplan for perioden 2021-2023.

Handlingsplanen har følgende hovedspor:

 1. Forny AM-konferencen
 2. Øg synligheden
 3. Styrk medlemsforeningen
 4. Politisk indflydelse gennem samarbejder

Få alle fordelene

Bliv medlem

Bliv medlem af brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne og få mere indflydelse, større netværk og øget viden om arbejdsmiljø.