Handlingsplan

Arbejdsmiljørådgivernes handleplan 2021-2022

Vedtaget på generalforsamlingen den 24.februar 2021

Arbejdsmiljørådgivernes bestyrelse havde på grundlag af udviklingsseminaret i september 2019 og udviklingsdagen september 2020 udarbejdet en ny kurs for foreningen, hvor der blev lagt vægt på at fastholde og forny Arbejdsmiljøkonferencen som platform, fortsætte de aktuelle tilbud i Akademiet og styrke rollen med at være en synlig aktør på vegne af medlemmerne.

På trods af at COVID-19 har ændret meget i 2020 og bl.a. medført at fokus især måtte rettes imod håndtering af den vanskelige økonomi herunder en nødvendig reduktion af bemandingen i sekretariatet, er det lykkedes at bidrage med høringssvar til kommende lovgivning, og kurser i Akademiet. Der er udsendt nyhedsbreve og givet bidrag i medierne på vegne af Arbejdsmiljørådgiverne.

Der blev ansøgt om hjælpepakke og med bevillingen heraf, skal der etableres sekretariat og foreningens aktiviteter skal afpasses og prioriteres løbende i tæt samarbejde med den kommende bestyrelse. Det foreslås at handlingsplanen har følgende hovedspor:

  1. Økonomisk stabilitet og etablering af sekretariat
  2. Arbejdsmiljøkonference 2021 og 2022
  3. Akademiet
  4. Brancheforeningens synlighed og samarbejde med myndighederne på vegne af medlemmerne
  5. Foreningens medlemskreds og samarbejdsrelationer

 1. Økonomisk stabilitet og etablering af sekretariat

Foreningens lejemål skal fornyes og det gode samarbejde mellem bestyrelsen og sekretariatets koordinator fortsættes med hovedfokus på at gennemføre Arbejdsmiljøkonference 2021 med størst muligt deltagerantal.

Der skal være fokus på at skabe en balanceret udvidelse af sekretariatet efterhånden som økonomien tillader det. Bestyrelsen følger dette løbende og der afholdes en udviklingsdag i bestyrelsen maj/juni for at drøfte foreningens aktiviteter, bemanding og økonomi.

I løbet af 2021-2022 sætter foreningen fokus på at rekruttere flere medlemmer til foreningen. Foruden de autoriserede arbejdsmiljørådgivere omfatter det især interne arbejdsmiljøenheder i mellemstore og store virksomheder, hvor der burde være et potentiale for at få flere medlemmer, hvis de bl.a. kan opnå medlemsfordele på Arbejdsmiljøkonferencen og i Akademiet. Indsatsen afvejes i forhold til sekretariatets bemanding og de muligheder, der ligger i høj prioritet af Arbejdsmiljøkonference 2021.

 

 2. Arbejdsmiljøkonference 2021 og 2022

Arbejdsmiljøkonference 2021 gennemføres i august, der igangsættes en kampagne for at rekruttere deltagere. Konferencen inddrager perspektiver fra den aflyste Arbejdsmiljøkonference 2020.

Der igangsættes planlægning af Arbejdsmiljøkonference 2022, herunder en strategisk drøftelse i bestyrelsen i efteråret 2021 af formen og gennemførsel på Arbejdsmiljøkonference 2022.

Arbejdsmiljøkonferencen er i konkurrence med en række gratis arrangementer, seminarer og andre konferencer, som sponsoreres af parterne, virksomhederne eller offentlige midler.

I den videre udvikling skal der lægges vægt på det særlige ved arbejdsmiljøkonferencen - mulighederne for at dele viden, erfaringer og skabe nye kontakter. Arbejdsmiljøkonferencen skal være det fælles nationale mødested for arbejdsmiljøprofessionelle, hvor vigtig viden og gode erfaringer deles og drøftes med henblik på at styrke, at de omsættes til en bedre praksis.

Det vil indebære, at vi arbejder på at mobilisere relevante netværk og bidragsydere til i højere grad at involvere og engagere deltagerne i samtaler, diskussioner og i drøftelser af de mange spørgsmål, problemer og udfordringer, vi som arbejdsmiljøprofessionelle møder i arbejdet.

 

3. Akademiet

Bestyrelsen ønsker at medlemskab af foreningen skal udvikles til et adelsmærke, som borger for kvalitet og effekt af de ydelser, som medlemmerne leverer. Det indebærer at vi fortsætter arbejdet på at kvalificere rådgivningen – både i form af relevante uddannelsestilbud i det etablerede uddannelsessystem og ved efteruddannelsestilbud i Arbejdsmiljøakademiet.

Sekretariatets situation og COVID-19 gør det nødvendigt, at vi fokuserer på at minimere ressourceforbrug og omkostninger til Akademiet i den kommende periode.

De gennemførte kurser i Akademiet har generelt fået meget flotte evalueringer af deltagerne. De aktuelt udviklede kurser gennemføres i det omfang det er muligt af hensyn til COVID-19 sikkerhed samt ressourcer i sekretariatet og økonomi på det enkelte kursus. Når økonomi og ressourcer i sekretariatet tillader det, kan der udvikles nye kursustilbud.

Vi vil arbejde aktivt på at være med i forskningsdesign af arbejdsmiljøforskningsprojekter, der kan være relevante for foreningens medlemmer og understøtte vidensudvikling på tværs af arbejdsmiljøprofessionelle aktører.

 

4. Brancheforeningens synlighed og samarbejde med myndighederne på vegne af medlemmerne

Arbejdet med at undersøge mulighederne for en dansk udgave af ENSHPO certificeringsordningen er på grund af personalesituationen i sekretariatet sat på stand by.

Foreningen bidrager via bestyrelsens deltagelse i følgegruppe på indholdet af den kommende masteruddannelse i arbejdsmiljø, som Syddansk Universitet (SDU) v/professor Peter Hasle har taget initiativ til.

 

5. Foreningens medlemskreds og samarbejdsrelationer

Der er brug for, at foreningen åbner sig, med det formål at samle en bredere kreds af potentielle medlemmer og samtidig samler branchen. Tempoet i processen afstemmes i forhold til de tilgængelige personaleressourcer og foreningens aktuelle økonomiske situation.

AM-PRO er etableret som selvstændig forening, hvor vi fortsætter samarbejdet som medlem og indgår i AM-PROs bestyrelse. Sekretariatet samarbejder med AM-PRO i det omfang der er ressourcer til det.

 

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.