Handlingsplan

Vores afsæt for sidste års handleplan var, at Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning ville bidrage til at revitalisere rådgivning som et virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet. Det er ikke sket. Derfor er det stadig aktuelt, at vi over for beslutningstagere i det politiske system og i organisationerne fortsat arbejder på at der træffes konkrete beslutninger om at udvide virksomhedernes adgang til arbejdsmiljørådgivning.

AM:2017
Planlægning og afholdelse af arbejdsmiljøkonferencen AM:2017 står centralt i vores udadvendte arbejde. Planlægning, afholdelse og evaluering gennemføres i et tæt samarbejde med Programudvalg og Styregruppe. I planlægningen arbejder vi på at involvere og engagere aktører i relevante forskningsmiljøer og på tilsvarende praksisfelter i fagligt samspil.
Konferencen har en vigtig funktion som et fælles mødested for arbejdsmiljøprofessionelle på tværs af sektorer og funktioner. Vi prioriterer arbejdet på at fastholde både deltagerantal og den høje tilfredshed – også ved at zoome ind på udfordringer, dilemmaer, interessante spørgsmål og problemstillinger med relevans. Vi arbejder på at appellere mere til tilgrænsende eller overlappende faggrupper som fx HR.
På årets konference er fortsat samfundsrelevans, forskning-praksis og belastningsområderne omfattende både de psyko-sociale og fysisk/materielle og sammenhænge mellem disse.

ARBEJDSMILJØAKADEMIET
Med afsæt i, at vore medlemmer fortsat skal kunne levere rådgivning af høj kvalitet, og at der i dag ikke findes uddannelser af arbejdsmiljøprofessionelle i Danmark, vil foreningen arbejde på at udbygge aktiviteterne i Arbejdsmiljøakademiet i et partnerskab med NFA. Det omfatter:
• Fortsættelse af seminarrækken ”Forskningsbaseret rådgivning”
• Arbejde på at udbyde en introduktionsuddannelse til nye konsulenter og rådgivere (grundlæggende navigationskursus)
• Udvikle særlige uddannelsestilbud til arbejdsmiljøprofessionelle og ledere
Afledt af den nuværende situation på uddannelsesområdet, vil vi fortsætte samarbejdet med de relevante uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer, herunder techno-antropologi (Ålborg Universitet) om at udvikle og udbyde kurser og etablere uddannelser som kvalificerer fremtidens rådgivere på arbejdsmiljøområdet.

AM-PRO
Efter etablering af AM-PRO som en forening med formand og forretningsudvalg står 2017 i synliggørelsens lys. Opgaven er at sætte foreningen på landkortet. Arbejdsmiljørådgivernes donation har muliggjort at AM-PRO deltager i Folkemødet på Bornholm, at der planlægges aktiviteter i den europæiske arbejdsmiljøuge i efteråret og arbejdet på at etablere en tænketank fortsætter. Arbejdsmiljørådgiverne varetager sekretariatsfunktionerne for AM-PRO.

Udvide medlemskredsen
Vi har fortsat og vedvarende behov for at fastholde vore nuværende medlemmer og også tiltrække nye medlemmer. Det omfatter professionelle rådgivningsvirksomheder og arbejdsmiljøenheder i private og offentlige virksomheder. De stående udfordringer gør de autoriserede særligt interessante, da der er behov for en samlet optræden, for at placere rådgiverne som en medspiller i at udvikle rammer, regler og aftaler, så det faciliterer brug af rådgivere til gavn for arbejdsmiljøet og arbejdet for at gøre det bedre.

Styrket dialog med Arbejdstilsynet
Drøftelse af rammerne for autorisation, behov for en vejledning om fortolkning af bekendtgørelsens krav til de autoriserede samt mere generelt styrkelse af det operationelle samarbejde på og med virksomhederne med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet.

 

Således vedtaget på generalforsamling 16. marts 2017

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.