Handlingsplan

2019-2020

Arbejdsmiljørådgivernes handleplan for den kommende periode prioriterer fortsat indsatser, som kan bringe foreningens bestræbelser for at blive samlingspunktet for leverandører af rådgivning og konsulentydelser i virksomhederne på et arbejdsmiljøfagligt grundlag. Da 2019 er et valgår, vil vi gøre vores yderste for at påvirke de politiske forhandlinger om den kommende, nationale arbejdsmiljøplan, så professionel rådgivning igen tildeles en central rolle som et kraftfuldt virkemiddel i forbedringsarbejdet.

Arbejdsmiljøkonferencen AM:2019

Planlægning og afholdelse af arbejdsmiljøkonferencen AM:2019 er en helt central opgave for foreningen. Konferencen er i dag en central arena for udveksling af viden og erfaringer i arbejdsmiljøverdenen. På grundlag af de gode erfaringer med den trimmede planlægningsproces, hvor et fagudvalg koncentrerer sig om det faglige indhold på konferencen. Udvalget sammensættes interdisciplinært, hvor deltagerne arbejder fra forskellige platforme i arbejdsmiljøverdenen. I planlægningen arbejder vi på at involvere og engagere aktører i relevante forskningsmiljøer og på tilsvarende praksisfelter for derved at stimulere et fagligt samspil på tværs. Vi arbejder på at fastholde både deltagerantal og den høje tilfredshed – blandt andet ved at zoome ind på relevante udfordringer, dilemmaer og interessante spørgsmål og problemstillinger. Vi arbejder på at appellere til tilgrænsende eller overlappende faggrupper som fx HR, ledere og sundhedsprofessionelle.

ARBEJDSMILJØAKADEMIET

Det er fortsat en af vores hovedopgaver, at vores medlemmer skal kunne levere arbejdsmiljøfaglig rådgivning af høj kvalitet. Uddannelsesmulighederne for praktiserende rådgivere på feltet er stadig begrænset. Vi arbejder fortsat på at udvikle uddannelser af arbejdsmiljøprofessionelle i Danmark i samarbejde med både de etablerede uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer.
Samtidig arbejder vi fortsat på at udbygge aktiviteterne i Arbejdsmiljøakademiet, som vi driver i et partnerskab med NFA. Det omfatter:
•    At fortsætte seminarrækken ”Forskningsbaseret rådgivning”
•    At tilbyde introduktionsdage til nye konsulenter og rådgivere som en indføring i de basale forhold i arbejdsmiljøet (elementerne til et grundlæggende navigationskursus)
•    At gennemføre 2. og 3. hold på konsulentuddannelsen we:LIFT
•    At udbyde og gennemføre kurser, som kvalificerer til certificering som Faktaundersøger

Vi viderefører samarbejdet med de relevante uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer, herunder techno-antropologi (Aalborg Universitet) om at udvikle og udbyde kurser og etablere uddannelser, som kvalificerer fremtidens rådgivere på arbejdsmiljøområdet.   

AM-PRO

Hovedopgaven i AM-PRO i år er at påvirke den politiske proces, som ender op i en ny, national arbejdsmiljøplan. AM-PRO arbejder for en dagsorden, der tildeler de professionelle aktører en tydelig og synlig rolle i arbejdet. Vi ønsker fortsat at arbejde for at vitalisere de faglige potentialer, som AM-PRO-organisationen tilsammen rummer.
AM-PRO arbejder videre med etablering af en tænketank, herunder at afklare mulige finansieringsmodeller.
Vi deltager i Folkemødet 2019, hvor opgaven fortsat er at gøre AM-PRO kendt samt at knytte kontakter og udvide netværket.
Arbejdsmiljørådgiverne ønsker fortsat at finansiere AM-PROs basisbehov for sekretariatsbistand.

Udvide medlemskredsen

Vi har fortsat og vedvarende behov for at fastholde vores nuværende medlemmer og tiltrække nye. Vores målgruppe er professionelle rådgivningsvirksomheder og arbejdsmiljøenheder i private og offentlige virksomheder. De autoriserede rådgivere inden for arbejdsmiljøområdet er særligt interessante for foreningen, da der er behov for en samlet optræden i bestræbelserne på at placere rådgiverne som en medspiller i at udvikle rammer, regler og aftaler til gavn for arbejdsmiljøet og arbejdet for at gøre det bedre.

Styrket dialog med Arbejdstilsynet

Vi ønsker fortsat at fortsætte dialogen med især Arbejdstilsynet om rammerne for autorisationen, behov for vejledning om fortolkning af bekendtgørelsens krav til de autoriserede samt generel styrkelse af det operationelle samarbejde på og med virksomhederne med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet.

Bestyrelsesseminar

Der gennemføres et bestyrelsesseminar i efteråret 2019, hvor foreningens aktiviteter, planer og prioriteringer behandles.

Således vedtaget på generalforsamling 14. marts 2019

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.