Handlingsplan

2018-2019

Arbejdsmiljørådgivernes handleplan tager sit afsæt i bestyrelsesseminarets (afholdt 7. december 2017) behandling af, hvordan vi bringer organisationen videre, som et samlingspunkt for virksomheder som leverer eller servicerer virksomheder på et arbejdsmiljøfagligt grundlag. Som vi konstaterede sidst år, havde ”Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning” ikke den ønskede effekt som en grundlag at revitalisere rådgivning som et virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet på. I den nuværende situation, hvor ekspertudvalget revurderer arbejdsmiljøindsatsen er det aktuelt, at vi fortsætter arbejdet på at påvirke beslutningstagerne om at udvide virksomhedernes adgang til arbejdsmiljørådgivning.

Arbejdsmiljøkonferencen AM:2018

Planlægning og afholdelse af arbejdsmiljøkonferencen AM:2018 er en helt central arena for udveksling af viden og erfaringer i arbejdsmiljøverdenen. Vi gennemfører i år en trimning af planlægningsprocessen, hvor Programudvalget erstattes med et Fagudvalg, som udelukkende skal koncentrere sig om det faglige indhold på konferencen. Udvalget sammensættes interdisciplinært, hvor deltagerne arbejder fra forskellige platforme. Der vil blive en større repræsentation af forskere. I planlægningen arbejder vi på at involvere og engagere aktører i relevante forskningsmiljøer og på tilsvarende praksisfelter for at stimulere et fagligt samspil. Konferencen har en vigtig funktion som et fælles mødested for arbejdsmiljøprofessionelle på tværs af sektorer og funktioner. Vi prioriterer at arbejde på at fastholde både deltagerantal og den høje tilfredshed – også ved at zoome ind på relevante udfordringer, dilemmaer, interessante spørgsmål og problemstillinger. Vi arbejder på at appellere mere til tilgrænsende eller overlappende faggrupper som fx HR, ledere og sundhedsprofessionelle.

ARBEJDSMILJØAKADEMIET

Det er fortsat en af vore hovedopgaver, at vore medlemmer skal kunne levere arbejdsmiljøfaglig rådgivning af høj kvalitet. Uddannelsesmulighederne for praktiserende rådgivere på feltet er få. Vi arbejder fortsat på at udvikle uddannelser af arbejdsmiljøprofessionelle i Danmark, i et samarbejde med de etablerede uddannelsesinstitutioner.

Samtidigt arbejder vi på at udbygge aktiviteterne i Arbejdsmiljøakademiet i et partnerskab med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det omfatter:

  • At fortsættelse af seminarrækken ”Forskningsbaseret rådgivning”
  • At udvikle en introduktionsuddannelse til nye konsulenter og rådgivere, som en indføring i de basale forhold i arbejdsmiljøet (grundlæggende navigationskursus)
  • At udvikle en konsulentuddannelse målrettet arbejdsmiljøprofessionelle
  • At udbyde og gennemføre 2 kurser i ”Faktaundersøgelse”

 Vi fortsætter samarbejdet med de relevante uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer, herunder techno-antropologi (Ålborg Universitet) om at udvikle og udbyde kurser og etablere uddannelser som kvalificerer fremtidens rådgivere på arbejdsmiljøområdet.   

AM-PRO

Hovedopgaven i AM-PRO i år er at påvirke regeringens ekspertudvalg, så den endelige rapportering indeholder forslag, hvor vi som professionelle aktører igen får en synlig rolle i arbejdet. Samtidigt ønsker vi at vitalisere AM-PRO i dette arbejde. Vi planlægger at afholde 1-2 udviklingsrettede workshops.

AM-PRO arbejder videre med etablering af en tænketank, herunder at afklare mulige finansieringsmodeller.

Efter de gode erfaringer fra deltagelse i Folkemødet på Bornholm i 2017, står det igen på AM-PROs aktivitetsplan. Opgaven er fortsat at gøre AM-PRO kendt og at knytte kontakter og udvide netværket.

Arbejdsmiljørådgiverne finansierer AM-PROs sekretariatsbistand, hvad angår de grundlæggende ydelser.

Udvide medlemskredsen

Vi har fortsat og vedvarende behov for at fastholde vore nuværende medlemmer og at tiltrække nye. Vores målgruppe er professionelle rådgivningsvirksomheder og arbejdsmiljøenheder i private og offentlige virksomheder. De autoriserede rådgivere indenfor arbejdsmiljøområdet er særligt interessante for foreningen, da der er behov for en samlet optræden i bestræbelserne på at placere rådgiverne som en medspiller i at udvikle rammer, regler og aftaler til gavn for arbejdsmiljøet og arbejdet for at gøre det bedre.

Styrket dialog med Arbejdstilsynet

Vi ønsker fortsat at styrke dialogen med især Arbejdstilsynet, om rammerne for autorisationen, behov for en vejledning om fortolkning af bekendtgørelsens krav til de autoriserede samt generel styrkelse af det operationelle samarbejde på og med virksomhederne med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet.

 

Således vedtaget på generalforsamling 15. marts 2018

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.