WORKSHOPSBESKRIVELSER

 

>> På denne side kan du finde workshopsbeskrivelser  - både de korte og de udvidede beskrivelser. Du skal vælge en workshop i hver afdeling og angiv disse, når du tilmelder dig konferencen. Du kan med fordel have alternative valg klar, hvis en af de valgte workshop er overtegnet.

 

Mandag d. 30. august 2021 kl. 11:45-12:30

PITSTOP WORKSHOPS AFDELING 1:

Bedre samarbejde i byggeriet gennem relationel koordinering

 

Oplægsholdere:

Flemming Pedersen, Direktør, Evalueringschef, TeamArbejdsliv ApS,
Signe Ejersbo, Chefkonsulent, Joblife,
Mike Trolle Lind, Byggeleder, Enemærke & Petersen a/s

Indhold:

Relationel koordinering bliver afprøvet på fire danske byggepladser. Workshoppen fortæller om foreløbige erfaringer med at styrke samarbejde ved hjælp af fælles mål, gensidig respekt, problemløsende og rettidig kommunikation og balkort-metoden. Hvis Relationel Koordinering kan virke i byggeriet, som både er udfordret af en traditionel opdeling i faggrupper og af samarbejde mellem forskellige virksomheder – så kan metoden måske også bruges på din arbejdsplads? Projekt er støttet af Arbejdsmiljøfonden.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret

                            

Udvidet beskrivelse: 

TeamArbejdsliv, JOBLIFE og Arbejdsmiljøcentret afprøver relationel koordinering som samarbejdsmetode i byggeriet.

På workshoppen fortæller vi om erfaringer fra den første ud af fire byggepladser som deltager i interventionsprojektet. Målet med at introducere relationel koordinering på byggepladser er øget kvalitet og produktivitet samt bedre arbejdsmiljø og sikkerhedskultur.

En række andre indsatser i byggeriet har haft fokus på ledere og mellemledere i dette projekt er der også fokus på at bygningsarbejderne deltager i projektet.

Ud af de syv dimensioner i relationel koordinering (Gittel) er valgt fælles mål, gensidig respekt og kommunikation der er rettidig samt problemløsende. Projektet har en RK-koordinator som er blevet opkvalificeret i metoden og som står for indsatsen på byggepladsen. Projektet leverer støtte til RK-koordinator og deltager også i nogle af indsatserne på byggepladsen.

En af de vigtige indsatser er udvælgelse af KRITISKE FASER - faser som er specielt samarbejdskrævende i byggeriet. Her bliver hver faggruppe som en forberedelse til fasen bedt om at forestille sig hvilke udfordringer der kan blive i samarbejdet med andre faggrupper og skrive det ned. Herefter har tømrerne en dialog med først murene, herefter elektrikerne, hvor de skal aftale, hvordan de bedst muligt samarbejder ud fra de fire dimensioner i relationel koordinering. Murerne mødes med elektrikerne og malerne …. Elektrikerne mødes med … Metoden betegnes balkortmetoden

Der anvendes plakater som en af måderne til at formidle principperne for samarbejde til byggearbejderne.

Vi forestiller os, at så vi på workshoppen kan inspirere til at anvende relationel koordinering som metode - hvis vi kan inspirere byggeriet, som er præget af mange forskellige faggrupper som skal arbejde og samarbejde på relativt få kvadratmeter og også med firmaer som har forskellige ejere – så er det også muligt i andre brancher.

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

 

Styrkede mentale ressourcer – Lederforløb i grupper
- en introduktion

 

Oplægsholdere:

Janne Skakon, Organisationspsykolog & Forsker, Center for Psykisk Sundhedsfremme - Erhvervsrettede Indsatser,
Yun Ladegaard, Leder af Erhvervsrettede Indsatser, Center for Psykisk Sundhedsfremme

Indhold:

Workshoppen henvender sig til ledere og øvrige, der søger inspiration til at øge eget overskud og styrke deres ledelsesmæssige ressourcer. Med udgangspunkt i kursusforløbet ’Styrket Mental Sundhed for ledere’ og gennem 3 Ted Talks der understøttes af forskningsmæssig evidens, præsenteres baggrunden for kurset, indhold og metoder, og effektforskning. Ind imellem inviteres deltagerne til at koble konkret an til egen hverdag, ligesom meditationsbaserede metoder vil blive afprøvet.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop
                           

Udvidet beskrivelse: 

Workshoppen henvender sig til ledere, der søger inspiration til at øge eget overskud og styrke deres ledelsesmæssige ressourcer og muligheder ift. at støtte op om medarbejderes trivsel og balance. Med udgangspunkt i kursusforløbet ’Styrket Mental Sundhed for ledere’ og gennem 3 Ted Talks der understøttes af forskningsmæssig evidens, præsenteres baggrunden for kurset, indhold og metoder, og effektforskning. Ind imellem inviteres deltagerne til, med udgangspunkt i oplæggene, at koble konkret an til egen hverdag, ligesom meditationsbaserede metoder vil blive afprøvet.

Baggrunden for workshoppen er viden om at: Lederen er den vigtigste aktør, når en medarbejder er blevet sygemeldt med stress, og dennes handlinger er afgørende for, hvorvidt det lykkes at få sygemeldte medarbejdere tilbage til arbejdet. Undersøgelser viser også, at lederens egen trivsel er en afgørende faktor for medarbejdernes trivsel (Skakon et al. 2010a).

Desværre viser adskillige undersøgelser fra lederorganisationer, at 10-15 % af ledere er alvorligt stressede, og at der konstant er nogle, som befinder sig på kanten af en langtidssygemelding. Lederstress har store konsekvenser – for lederen selv, for de ansatte og for organisationen (Kaluza et al. 2019, Skakon 2010a). Lederstress medfører tabte indtægter, unødige udgifter, fejlslagne projekter og generel ineffektivitet, og kan underminere medarbejdernes trivsel og påvirke organisations samlede effektivitet. Konsekvenserne kan forklares ved flere sammenhængende forhold. Lederens helbred er i fare, da stress medfører risiko for alvorlig sygdom og depression. En massivt overbelastet leder risikerer at ende med en langtidssygemelding, opsigelse eller fyring på grund af fejl og dårlig performance. Skift af leder er omkostningstungt for både virksomheden og de ansatte. Konsekvenserne er alvorlige, også når det ikke kommer så langt som langtidssygemelding, opsigelse eller fyring, for når en leder rammes af stress, kan selv en god leder bliver dårlig. Han/hun bliver dårligere til at lede og fordele arbejdet, mister overblik, får svært ved at huske, tænke klart og træffe beslutninger, lægger mere pres på medarbejderne, får kortere lunte og oplever flere konflikter. Dyre fejl opstår, når en stresset leder i farten giver sine medarbejdere en decideret forkert besked eller ikke kommunikerer vigtige budskaber tydeligt nok. Lederens stressede adfærd skaber utryghed og et større tidsforbrug for medarbejderne. En stresset leder og dennes afdeling kan – selv ikke med en massiv arbejdsindsats – nå deres mål effektivt (Skakon 2010b). Det er derfor væsentlige positive effekter, som rækker ud over det enkelte leders trivsel, såfremt lederstress reduceres, og lederne endvidere tilbydes og supporteres i anvendelse af værktøjer til at forebygge og håndtere stress. Lederstress er forbundet med et tabu, og mange ser stadig stress som et udtryk for svaghed: Lederne føler skyld og skam og har dårlig samvittighed over ikke at kunne klare jobbet, uanset hvor stort arbejdspresset er (Pedersen 2016). Det kan være vanskeligt at tale om og forebygge stress, i særdeleshed når det drejer sig om stress hos ledere selv, men også når det handler om lederes medansvar for medarbejdernes mentale sundhed. Den kollegiale støtte blandt ledere og mellemledere kan have trange kår pga. intern konkurrence og manglede eller konfliktpræget samarbejde (Skakon 2011).

Der er derfor brug for indsatser, der dels aftabuiserer og dels understøtter arbejdet med stress som fælles opgave (Kaluza et al. 2019). ”Styrket Mental Sundhedsforløb for ledere” er en indsats, der løfter vidensniveauet om mental sundhed, styrker ressourcer og resiliens og reducerer stresssymptomer, styrker social støtte gennem ledernetværk og som klæder lederne på til at kunne forebygge stressrelateret sygdom hos sig selv og hos deres medarbejdere. Store dele af metoden er blevet undersøgt i en randomiseret kontrolleret trial (RCT) (Jensen et al., 2015), 14 kommunale og universitetsbaserede evalueringsrapporter, tre universitetsbaserede kvalitative studier og i en række pilotprojekter. Alle undersøgelserne viser at indsatserne mange har positive effekter.

Organisationstraume i en post covid-19 tid

 

Oplægsholder:

Monique Hartmann, erhvervspsykolog, moniquehartmann.dk

Indhold:

Et organisationstraume kan opstå som reaktion på en krise. Mens krisen står på, forstår man ikke, hvad der sker med ens job og arbejdsplads. Spændingerne hober sig op i kroppen, og vi søger efter en måde hvorpå vi kan komme af med dem. Og mens det sker, er vi forbundet med hinanden, så når én ting ændrer sig, flytter alle andre ting sig også. At arbejdspladsen klarer sig godt efter en krise, handler ikke kun om økonomi, men lige så meget om hvordan man i fællesskab har taget sig af spændingerne.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Workshoppen er baseret på bogen ”Stuck – Dealing with Organizational Trauma” af Phillippe Bailleur samt hans nyeste artikler om emnet.

                            

Udvidet beskrivelse: 

Et organisationstraume kan opstå som reaktion på en krise. Mens krisen står på, forstår man ikke, hvad der sker med ens job og arbejdsplads. Spændingerne hober sig op i kroppen, og vi søger efter en måde hvorpå vi kan komme af med dem. Og mens det sker, er vi forbundet med hinanden, så når én ting ændrer sig, flytter alle andre ting sig også.

At arbejdspladsen klarer sig godt efter en krise, handler ikke kun om økonomi, men lige så meget om hvordan man i fællesskab har taget sig af spændingerne. Der forventes stor omstillingsparathed. Medarbejderne er ofte parate at gå langt for at være loyale med arbejdspladsen. Men hvis organisationen og hierarkiet på arbejdspladsen ikke følger med, så opstår der sammenstød. Herudover skal man ikke glemme, at der findes medarbejdere på arbejdspladsen, hvor organisationen ikke er interesseret i, at de er omstillingsparate. Det passer simpelthen bedre til deres opgaver og den løn, man kan tilbyde. Så vil det give sammenstød, hvis arbejdspladsen stiller dem personligt til ansvar for manglende udvikling.

Hør om hvordan man undgår udvikling af et konfliktfyldt arbejdsklima efter en krise. Workshoppen er baseret på bogen ”Stuck – Dealing with Organizational Trauma” af Phillippe Bailleur samt hans nyeste artikler om emnet.

OBS: Forskellen fra workshoppen om organisationstraumet fra AM2018 er, at fokus den gang var på at gå på opdagelsesrejse efter organisationstraumer, som langsomt havde sneget sig ind i virksomhedens historie. Mens i år er der fokus på en stor udefrakommende krise, der kan forårsage traumet. Så det er ikke opdagelsesrejsen, der står i fokus, men den hurtige og voldsomme omvæltning af dagligdagen.

Natarbejde og arbejdstilrettelæggelse

 

Oplægsholdere:

Henrik Albert Kolstad, Professor, Aarhus University Hospital
Anne Helene Garde, Professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Thilde Guldberg, Arbejdsmiljøkonsulent, Region Midtjylland

Indhold:

Den nyeste viden præsenteres om hvordan natarbejde påvirker kroppen og hvordan man bedst tilrettelægger arbejdstiden med henblik på at minimere eventuelle sikkerheds- og helbredsrisici. Vi vil desuden svare på, hvorfor det er så svært at komme med entydige anbefalinger fx vedr. antallet af nattevagter i træk og hvordan tilrettelægges arbejdstiden så bedst muligt. I Region Midtjylland er der stor fokus på natarbejde og arbejdstilrettelæggelse – hør om hvordan der her arbejdes med det.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret

                         

Udvidet beskrivelse: 

Et godt liv med natarbejde – hvordan skaber vi det?

Den nyeste viden præsenteres om hvordan natarbejde påvirker kroppen og hvordan man bedst tilrettelægger arbejdstiden med henblik på at minimere eventuelle sikkerheds- og helbredsrisici.

Undersøgelser har vist, at portører, sygeplejersker, læger og andre ansatte i sundhedssektoren skal være ekstra opmærksomme på risiko for ulykker i forbindelse med aften- og nattevagter, samt når der er kort tid fri mellem to vagter. Der er risikoen for ulykker nemlig særlig høj.

Forskerne har også undersøgt sammenhængen mellem natarbejde og graviditetskomplikationer blandt cirka 20.000 gravide. Undersøgelserne har vist, at der er flere helbredsrisici for gravide med mere end 1 nattevagt om ugen. Gravide ansatte i sundhedssektoren med mere end 1 nattevagt om ugen har øget risiko for enten at miste deres foster eller blive syge.

Vi vil desuden svare på, hvorfor det er så svært at komme med entydige anbefalinger fx vedr. antallet af nattevagter i træk og hvordan tilrettelægges arbejdstiden så bedst muligt.

I Region Midtjylland er der stor fokus på natarbejde og arbejdstilrettelæggelse – hør om hvordan der her arbejdes med det.

Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål og diskutere i grupper, hvordan man håndterer anbefalingerne i praksis og de udfordringer, det giver.

 

Arbejdsmiljøfaglig kvalitet i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats

 

Oplægsholdere:

Anders Kabel, Formand, AM-PRO,
Signe Mehlsen, Konsulent, Videntjenesten i Byggeriets Arbejdsmiljøbus,
Sara Kabel Pedersen, Arbejdstilsynet,
Mette Grønbæk Malmberg, Arbejdstilsynet
Lars Tornvig, direktør, Arbejdsmiljøcentret HumanHouse

Indhold:

En række nye tiltag skal bidrage til at højne kvaliteten af virksomhedernes egenindsats, bl.a. aftaleforløb, tilbud om vejledning og dialog, samt kompetencepåbud. Arbejdstilsynet vil introducere disse nye tiltag, og vi vil med hjælp fra Humanhouse drøfte, hvordan disse tiltag vil påvirke virksomhedernes praktiske arbejdsmiljøindsats, og hvor meget de reelt vil betyde for den arbejdsmiljøfaglige kvalitet?

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Lovgivning og regler

                            

Udvidet beskrivelse: 

Bliv klogere på de nye initiativer fra Arbejdstilsynet og hør om foreløbige erfaringer. Humanhouse vil give deres perspektiv på de nye tiltag ud fra deres erfaringer som arbejdsmiljørådgiver for danske virksomheder. Vi vil også gerne høre dine eventuelle erfaringer og din vurdering af de nye tiltag.

 

Projekt om 'Ledelsessystemer for trivsel og psykisk arbejdsmiljø'

 

Oplægsholdere:

Lars Vestergaard Jensen, Business Developer og Lead Auditor, Bureau Veritas Denmark,
Hans Jørgen Limborg, Seniorforsker, TeamArbejdsliv,
Ilse Just, Senior konsulent og Lead Auditor, Bureau Veritas Denmark,
Henrik Ankerstjerne Eriksen, Arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent, TeamArbejdsliv

Indhold:

Opfølgning på afsluttet projekt under Arbejdsmiljøforskningsfondens udviklingspulje. Præsentation af forskningsresultater, metoder og værktøjer (en opfølgning på tilsvarende workshop på AM2019). Udviklede guidelines omkring ledelse, dialog- og risikovurdering samt audit fremlægges og drøftes.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret

                            

Udvidet beskrivelse: 

Et forskningsprojekt under Arbejdsmiljøforskningsfonden har med udgangspunkt i en canadisk ledelsesstandard sat fokus på ledelse af trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Udviklede guidelines omkring ledelse, dialog- og risikovurdering samt audit fremlægges og drøftes.

Mange undersøgelser af virksomheders og arbejdspladsers trivsel og psykiske arbejdsmiljø ender med at pege på ’ledelse’ og ’ledelsen’ som de afgørende faktorer for om det går godt eller skidt. Men hvad vil det sige at bedrive god ledelse, hvordan skaber organisationer god ledelse, hvad skal den enkelte leder gøre og hvordan fører god ledelse til håndtering og forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer? På mange virksomheder svæver disse spørgsmål fortsat i luften, og der ytres ønske om mere klare retningslinjer og anbefalinger til ledelsen.

Et af svarene er ledelsessystemer eller standarder, der favner trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Der har længe været fokus på, hvordan det psykiske arbejdsmiljø inddrages i de ledelsessystemer, der indgår i standarder som OHSAS 18001 og den nye ISO 45001 som snart følges op af 45003, der har et specifikt fokus på mental sundhed på arbejdet. I denne sammenhæng er den Canadiske standard: “The National Standard of Canada for Psychological Health and Safety in the Workplace”, interessant, da den er et bud på en standard for et ledelsessystem, der favner trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Den er opbygget som en traditionel standard, og følger metode, tanker og logik i såvel OHSAS 18001 og ISO 45001. Den adskiller sig dog ved at komme med et bud på, hvad der kendetegner en arbejdsplads med god trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Det gør den gennem udspecificering af 13 faktorer, der ses som afgørende for den mentale sundhed blandt ledere og medarbejdere. En anden kvalitet ved den canadiske standard er, at der er gennemført et forskningsprojekt blandt 43 virksomheder, der har arbejdet med standarden, samt at der er udviklet et omfattende vejledningsmateriale til virksomheder, der ønsker at implementere den.

Projektet ”Håndtering af psykisk arbejdsmiljø - udvikling af et praksisorienteret arbejdsmiljøledelsessystem” udføres af Teamarbejdsliv og Bureau Veritas og er støttet af AMFF. Vi har her søgt at ”oversætte” den canadiske standard til danske forhold, ved at lade seks meget forskellige arbejdspladser arbejde med at udvikle deres fortolkning i form af et lokalt tilpasset ledelsessystem, som - med inspiration i de Canadiske erfaringer - modsvarer deres egne behov for at få system i den ledelsesopgave, der knytter sig til at skabe god trivsel og forebygge konsekvenser af et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Projektet er nu i gang med at sammenfatte erfaringerne fra casestudierne og omforme dem til guidelines for hvordan en virksomhed eller større institution kan arbejde med at få system i indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Guidelines første del er støtte til at sikre fundamentet for at kunne bringe system i ledelsesopgaven, det er f.eks. at få overblik over hvem der er centrale aktører i organisationen, hvilken viden der findes om problemer og løsninger, og hvilke muligheder og rammer der er givet for at ledere kan og vil prioritere trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Dernæst omfatter de et risikovurderingsværktøj baseret på de 13 Canadiske faktorer, en gennemgang af de konkrete ledelsesopgaver på de tre ledelsesniveauer: Topledelse, Ledelse af ledelse og Ledelse af drift og personale. Endelig omfatter guidelines råd og vejledning i gennemførelse af interne audits.

På workshoppen fremlægger vi de udarbejdede guidelines - set i lyset af de cases hvorfra de er skabt. Vi lægger op til en drøftelse af deres bredere anvendelighed.

Velkommen ombord!

Psykologisk onboarding af nyuddannede på arbejdspladsen

 

Oplægsholdere:

Helle Folden Dybdahl, Direktør og chefpsykolog, PPclinic,
Michael Manly Vad, autoriseret psykolog, PPclinic

Indhold:

Workshop om, hvordan arbejdspladsen kan lave en god psykologisk onboarding af unge nyuddannede, som sikrer en god start på arbejdslivet og mindsker risikoen for, at de unge rammes af stress og andre psykiske helbredsproblemer — både på kort og lang sigt Præsentation af de vigtige psykologiske mekanismer, der er på spil i den første tid på en ny arbejdsplads og konkrete redskaber, der gør det nemt for deltagerne at komme i gang med psykologisk onboarding af nyuddannede i deres egen virksomhed.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis

                            

Udvidet beskrivelse: 

 De unge, der i disse år strømmer ud på arbejdsmarkedet i deres første job, er en vigtig ressource for arbejdspladserne. Samtidig ved vi, at overgangen fra studie til job kan være svær, og at netop denne gruppe er særligt udsat i forhold til stress og mistrivsel på arbejdet.

I pitstoppet præsenterer vi forslag til, hvordan arbejdspladsen kan lave en god psykologisk onboarding af de unge, og dermed sikre en god start på arbejdslivet. Oplægget tager udgangspunkt i et nyt fondsprojekt, hvor PPclinic med støtte fra Velliv Foreningen har udarbejdet et hæfte med viden samt konkrete værktøjer til psykologisk onboarding.

Projektet har afsæt i, at tidlig fokus på trivsel på arbejdspladsen kommer de nyuddannede til gode gennem hele arbejdslivet. Ved at arbejde med de nyuddannede medarbejderes bevidsthed om trivsel i starten af karrieren skaber arbejdspladsen et grundlag for udvikling af en sund tilgang til eget arbejdsliv og mindsker risikoen for, at de unge rammes af stress og andre psykiske helbredsproblemer — både på kort og lang sigt

I oplægget præsenteres de vigtige psykologiske mekanismer, der er på spil i den første tid på en ny arbejdsplads, hvor den nyuddannede skal finde sin plads, og hvor angsten for udstødelse vil fylde. Herudover præsenteres konkrete redskaber og en tidslinje, der gør det nemt for deltagerne at komme i gang med psykologisk onboarding af nyansatte i deres egen virksomhed.

Redskaberne understøtter dialogen mellem den unge og arbejdspladsen og kan hjælpe med at tydeliggøre rammer og forventninger til den unge.

Alle deltagere får efter workshoppen materialet fra projektet gratis til download, så de kan benytte det på arbejdspladsen.

Er det vigtigt at arbejde med psykologisk onboarding af unge? Vi lader denne undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2016) tale for sig selv:

”Næsten hver femte beskæftigede mellem 18 og 34 år føler sig stresset hele tiden eller ofte. Ser man på gennemsnittet af alle beskæftigede uanset alder, gælder det knap hver syvende.”

PPclinic står for trivsel og stressforebyggelse på arbejdspladsen

PPclinic er en landsdækkende psykologisk og psykiatrisk privatklinik. Vi er eksperter inden for stressforebyggelse og behandling af psykiske helbredsproblemer og har igennem de seneste 18 år oparbejdet en solid viden om og erfaring med ledelse og organisationskultur. I kombination med vores sundhedsfaglige baggrund har vi et enestående udgangspunkt for at hjælpe virksomheder gennem alle led af stressforebyggelse og -håndtering.

Vi ved, at stress og mistrivsel kan forebygges ved at gribe tidligt ind. Det handler om at vide hvordan.

Brugen af software til at understøtte arbejdsmiljøet – fra instruktion til undervisning

 

Oplægsholder:

Mia Bundgaard Rasmussen, EHS-underviser, EcoOnline, Training and consulting

Indhold:

Software i understøttelsen af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne er kommet i fokus de seneste år. Der er en udbredt forståelse om, når en medarbejder skal lære at anvende software, så taler vi ’instruktion’ – her vil jeg sætte fokus på ’undervisning’ i stedet. Oplægget vil sætte spot på, hvordan vi kan bruge begreber som: didaktik og læringsmål til at skabe suveræne læringsoplevelser - også for de medarbejdere, som synes kemisk arbejdsmiljø ikke er det mest interessante i hele verdenen.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer

                            

Udvidet beskrivelse: 

 Hører viden om didaktik, pædagogik og læringsstile til i EHS-verdenen? Og kan anvendelsen af disse greb gøre en forskel for undervisningen i software? Især når vi taler om medarbejdere, som ikke synes kemisk arbejdsmiljø er det mest spændende i hele verdenen?

Dette vil jeg sætte spot på i denne pitstop.

I de senere år er brugen af software i arbejdet med arbejdsmiljøet kommet mere og mere i fokus. I dette pitstop vil jeg åbne om for debatten om, hvordan en medarbejder kan lære at bruge software på den bedst mulige måde, og hvordan vi kan gå fra begrebet ’instruktion’ til ’undervisning’. Her vil jeg dele mine praktiske erfaringer som cand.mag. og EHS-underviser i software hos EcoOnline indenfor kemisk arbejdsmiljø – både do´s and dont´s. Der er en udbredt forståelse af, at når vi arbejder med at kunne anvende software, så taler vi om instruktion – her vil jeg sætte fokus på, at vi skal til at tale undervisning i stedet.

I denne pitshop vil jeg se nærmere på, hvordan man kan gøre brug af klassiske begreber og viden, som er hjemmehørende i verdenen for uddannelsesinstitutioner, og hvordan vi kan bruge begreber og metoder såsom:

 • Didaktik
 • Pædagogik
 • Læringsmål
 • Undervisningsdifferentiering

Til at skabe nogle suveræne rammer for at software kan understøtte arbejdet med arbejdsmiljø – og virkelig gøre en forskel.

12 min. mindfulness på jobbet hver dag, er opskriften på mindre stress og bedre trivsel

 

Oplægsholdere:

Isabel Lohmann, Psykomotorisk terapeut DAP, Skolelærer, certificeret MFN og Yoga instruktør, isabellohmann.dk,
Kirsten Haahr, arbejdsmiljøkonsulent, Region hovedstaden, Psykiatrisk center Skt Hans

Indhold:

Mindfulness som sundhedsfremmende intervention for sundhedspersonale i psykiatrien.
- et projekt med fokus på organisatorisk forankring af kursuslæring.

 På workshoppen præsenteres

 • Projektets organisering og forankring af medarbejdernes læring og anvendelse af mindfulness
 • Udannelse af tværfagligt personale til at instruere kollegaer og patienter i mindfulness
 • Deltagernes oplevelser og erfaringer med mindfulness som bevidstgørende og forandringsskabende værktøj
 • Mindfulness i teori og praksis

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis

                            

Udvidet beskrivelse: 

 Personalet på Psykiatrisk afdeling Sct. Hans i Roskilde, har siden 2014 fået tilbudt Mindfulness kurser. Kurser som gang på gang har vist gode personlige trivels-resultater, men som følge af et stadig stigende pres i sundhedsvæsnet, har været svært for personalet at holde fast i at få trænet på daglig basis.
I 2018 Engagerede Arbejdsmiljø konsulent Kirsten Haahr på Sct. Hans, Isabel Lohmann til at facilitere et mindfulness kursus for medarbejderne og her stod det klart, at hvis den gode trivsel skulle bevares for personalet, så skulle mindfulness implementeres i hverdagen på helt ny og anderledes måde.

Isabel Lohmann, som er selvstændig konsulent med speciale i trivsel, mental fokus og forebyggelse af stress i den offentlige sektor, vidste godt, at næste skridt mod øget trivsel på Psykiatrisk afdeling på Sct. Hans, var implementering af mindfulness i hverdagen, hvor kollegaer kunne støtte hinanden i at tage en 12 min Mindfulness pause, en pause som Isabel Lohmann vidste var nødvendig for afdelingens og personalets samlede trivsel.

Udbytte for både den enkelte deltagere, medarbejderne og patienterne.

Isabel Lohmann, Kirsten Haahr og udviklingschef Sussie Peterson igangsatte derfor en kompetencegivende efteruddannelse, til Mindfulness instruktør, for 14 medarbejdere på Sct. Hans. Deltagerne blev uddannet i at instruere patienter og medarbejdere i større eller mindre grupper i, at integrerer mindfulness som forandringsskabende og bevidstgørende værktøj i deres hverdag på arbejdet. Undervisningen vekslede imellem teori og træning samt forskellige øvelser, således at medarbejderne fik opøvet en lang række brugbare og håndgribelige redskaber, som de kunne bruge både privat og professionelt.

 At skabe varig forandring

Det var vigtigt for Isabel og Kirsten, at medarbejderne blev ordentligt klædt på til det arbejde der ligger i at skabe et godt trivsel- og arbejdsmiljø, som kommer alle til glæde hver dag og i mange år fremover.

Dette kræver at medarbejderne tager ejerskab for arbejdsmiljøet og selv driver processen, mener Kirsten Haahr og Isabel Lohmann.

Deltagerne fik igennem uddannelsen alle principperne og værktøjerne til, at praktisere samt formidle mindfulness på en kropslig og praktisk orienteret måde. Undervisningen mødte dem lige præcis der, hvor de var, både psykisk og fysisk, med masser af accept, imødekommende venlighed og tålmodighed. Der blev også lagt vægt på erfaringsudveksling, konkrete afprøvninger, feedback, individuel supervision og vejledning.

Mindfulness i dagligdagen

Alle medarbejderne er kommet godt i gang med at undervise i mindfulness på hver deres individuelle måde. Nogle instruktører underviser medarbejdere og patienter sammen til morgenmøderne eller lige efter og til personalemøderne.

”Jeg har ved selvsyn og igennem observation/supervision oplevet, hvorledes at både patienter og personale sammen har modtaget undervisningen positivt og med rigtig god effekt fx til morgenmøderne” fortæller Isabel Lohmann.

Samtidig har forløbet også sat et aftryk på deltagernes kollegaer og givet en ekstra dimension i fagligheden ude på de forskellige afsnit.
”Det er tydeligt for os, at deltagerne har taget forholdemåderne og værktøjerne fra mindfulness med tilbage til deres kollegaer og patienter,” fortæller Kirsten Haahr og fortsætter:
”men den mest markante forandring er nok, at alle deltagerne har påbegyndt en ”mindfulness praksis” som er det grundlag som gør, at vi kan måle og observere forandringer.”

Er mindfulness vejen til øget sundhed og trivsel?

Forløbet er netop blevet evalueret og erfaringer er rigtig gode, før og efter målingerne viser, at medarbejderne mærker en bedring i deres velbefindende. Alle har fået en god balance ro og nærvær, mere bevidst tilstede i nuet og i langt mindre grad styret af deres ”autopilot”. De sover langt bedre om natten og mindre bekymret. Medarbejderne har fået en forståelse af vigtigheden for, at passe på sig for at undgå stress samt fysiske og psykiske belastninger.

 

Kemisk risikovurdering - meget mere end kemi!

 

Oplægsholder:

Carsten Ditlefsen, Direktør og partner, WORXS

Indhold:

HVORFOR skal virksomheder anvende så mange ressourcer på kemisk risikovurdering? HVAD er kemisk risikovurdering? og HVORDAN skaber vi et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø med kemisk risikovurdering af alle arbejdsprocesser, stoffer og materialer? Få præsenteret erfaringer fra rådgivning af mere end 250 virksomheder og hør om erfaringerne med hvordan virksomheder kan systematisere arbejdet med den kemiske risikovurdering, så der skabes mærkbare resultater i forhold til instruktion og oplæring.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis

                            

Udvidet beskrivelse: 

 

Kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger blev ophævet i sommeren 2019 – og blev afløst af begrebet kemisk risikovurdering, som alle virksomheder skal gennemføre mindst hvert tredje år.
Mange virksomheder har siden arbejdet med at opfylde kravene i at-vejledning om arbejde med stoffer og materialer og mange virksomheder er blevet overrasket over omfanget af den kemiske risikovurdering.
På workshoppen gives eksempler på, hvordan virksomheder kan behandle de mere end 50 forskellige forhold, som at-vejledningen beskriver, herunder;
• arbejdsmiljøorganisationens inddragelse
• tilgængelighed for de ansatte
• muligheden for substitution
• forhold omkring tekniske foranstaltninger
• reducering af antallet af og varigheden for udsættelse for stoffer og materialer
• arbejdsmiljøorganisationens principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring/instruktion
• hvordan er de ansatte informeret om de farer for sikkerhed og sundhed
• formidlingen af den jævnlige mundtlige instruktion
• dokumentation for planlagte foranstaltninger for sikkerhed og sundhed
• beredskabsplaner og jævnlige sikkerhedsøvelser
• bortskaffelsen af affald
• om beholdere og rør er mærket i overensstemmelse med bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning
• virkningen af forebyggende foranstaltninger
• anvendelsesbegrænsninger for kemiske produkter mv.
Kemisk risikovurdering kan føre til en ny tilgang med fokus på at forebygge arbejdsulykker og erhvervssygdomme i forbindelse med håndteringen af stoffer og materialer – men kan også føre til staus qua, hvis virksomhederne ikke forstår eller evner at efterleve de mange forhold i at-vejledningen.
Forudsætningen for succes er en god vejledning til de virksomheder, som VIL arbejde proaktivt med den kemiske risikovurdering – og mange virksomheder er fortsat i tvivl om de grundlæggende elementer i vejledning.
Workshoppen sætter fokus på, hvordan virksomheder kan anvende grundprincipperne omkring arbejdet med kemiske produkter, stoffer og materialer, herunder eliminering, substitution, tekniske foranstaltninger, organisatoriske foranstaltninger og personlige værnemidler.
Med udgangspunkt i rådgivningen af mere end 250 virksomheder omkring kemisk risikovurdering, så deles erfaringer med de udfordringer, som at-vejledningen giver virksomheder – samtidig med at der anvises mulige løsninger på, hvordan kemisk risikovurdering kan føre til et nyt fokus og dermed færre mennesker udsat for unødige risici i forbindelse med stoffer og materialer.
Workshoppen sætter fokus på, at den kemiske risikovurdering er meget mere end kemi, kemiske produkter og indholdsstoffer – og lægger op til debat om fremtidens rådgivning omkring kemisk risikovurdering.

 

Trivsel - fra måling til smidig og effektiv opfølgning

 

Oplægsholdere:

Solveig Jakobsen, Arbejdsmiljøleder, Køge Kommune, Personaleafdelingen
Lotte Bønsdorff Lund, HR-konsulent, Køge Kommune, Personaleafdelingen

Indhold:

For at give gode rammer for en smidig og effektiv understøttelse af arbejdsmiljøgruppernes arbejde med trivselsmålingen i 2020 tilbød Køge Kommune hjælp til den lokale opfølgning i form af tilbud om faciliterede workshops, ledersparring og værktøjer til arbejdspladsens eget brug. Kommunens interne konsulenter faciliterede de forskellige tilbud. Dette for at fastholde viden internt i organisationen og dermed også minimere behovet for brugen af eksterne konsulenter.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis

                            

Udvidet beskrivelse: Tryk her!

 

 

Anvendelighed af tekniske målinger til vurdering af fysisk arbejdsbelastning

 

Oplægsholdere:

Sebastian Venge Skovlund, Videnskabelig Assistent, Det Nationale Forskningscener for Arbejdsmiljø,
Sebastian Skals, PhD-stipendiat, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
Rúni Bláfoss, PhD-stipendiat, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
Markus Due Jakobsen, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Indhold:

På denne workshop vil vi præsentere resultater fra flere forskningsprojekter, hvor vi har anvendt forskelligt teknisk måleudstyr til at vurdere fysisk arbejdsbelastning, herunder målinger på danske dagligvaremedarbejdere og professionelle langtidschauffører. I forlængelse af dette ønsker vi at bygge bro med tilhørerne og diskutere anvendeligheden af denne type data for praksis på arbejdspladser samt fremtidsaspekterne i brugen af tekniske målinger.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret

                            

Udvidet beskrivelse: 

På trods af mangeårigt fokus på forebyggelse er der stadig et stort antal danskere, der bliver ramt af muskel- og skeletbesvær (MSB) og de relaterede konsekvenser. Dette er særligt udtalt blandt personer med hårdt fysisk arbejde. Der er derfor et stort behov for at identificere specifikke ergonomiske risikofaktorer for MSB i det fysiske arbejdsmiljø. Til dette formål kan tekniske målinger af den fysiske arbejdsbelastning anvendes. 

NFA har i en lang række forskningsprojekter anvendt teknisk måleudstyr til at kortlægge/måle den fysiske belastning under arbejde. I denne workshop vil vi præsentere de vigtigste resultater fra et udvalg af disse undersøgelser, herunder helt nye og meget detaljerede målinger af den fysiske arbejdsbelastning under vareopfyldning blandt danske dagligvaremedarbejdere. De tekniske målinger er udført med bærbart måleudstyr, der sidder under tøjet, som medarbejderne har gået med en halv eller hel arbejdsdag. På den måde har vi fået et så realistisk billede af de faktiske fysiske belastninger under arbejde som muligt.

Efter præsentationen vil vi inddrage tilhørerne og diskutere relevansen og anvendeligheden for praktikere af tekniske målinger af fysisk arbejdsbelastning. Ligeledes vil vi diskutere med tilhørerne, hvordan disse målinger kan gøres endnu mere relevante og anvendelige for praktikerne i fremtiden.

Når borgerkontakten udfordrer – forebyggelse og håndtering i praksis

 

Oplægsholdere:

Marianne Adelhardt Jensen, Chefkonsulent og Organisationspsykolog, Arbejdsmiljø København,
Anna Birk, Organisationspsykolog, Arbejdsmiljø København

Indhold:

Oplever I nogle gange, at kontakten med borgerne bliver udfordrende, og at det er svært at blive på den professionelle bane? Og bliver kontakten ind i mellem så konfliktfyldt, at det belaster jeres arbejdsmiljø? Arbejdsmiljø København har i samarbejde med Københavns Kommunes arbejdspladser udviklet en tjekliste og guide til at forebygge, at konflikten med borgerne trapper op, samt 4 korte undervisningsfilm til at udbrede de nyeste evidensbaserede konflikthåndteringsmetoder. Kom og hør mere herom.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer

                            

Udvidet beskrivelse: 

Kontakten med borgerne i Københavns Kommune - det være sig en beboer, pårørende, forældre, jobsøgende, forening eller virksomhed - fungerer ofte rigtigt godt og uproblematisk, men kan nogle gange blive konfliktfyldt og bøvlet.

Indimellem kan kontakten blive så belastende, at det fører til øget fravær, opsigelser og mistrivsel på arbejdspladsen. Mindst lige så problematisk er, at det kan føre til, at borgerens tilfredshed med og tillid til kommunen daler. Derfor er det vigtigt, at såvel den enkelte medarbejder som hele arbejdspladsen er klædt på til at kunne forebygge konflikter og håndtere dem, når de opstår. Og evner at balancere regler og faglighed med samarbejde og åbenhed i mødet med borgeren.  

Arbejdsmiljø København har gennem det sidste års tid i samarbejde med arbejdsmiljøansvarlige, ledere og andre centrale ressourcepersoner i Københavns Kommunes arbejdet på at udvikle en samlet guide Trappen med en række gode greb og værktøjer til, hvordan man som leder kan handle både organisatorisk, dvs. hvad der er brug for at sætte i gang internt på arbejdspladsen & i selve kontakten med borgeren. 

Ledelse i arbejdet med udfordrende borgerkontakt har samme karakter som ledelse af andre komplekse opgaver. Der er ikke nogen enkel løsning, der passer til alle sager. Der er masser af nuancer, dilemmaer og spørgsmål – og heldigvis også en masse gode råd og hjælpsomme greb, som man kan prøve af. Guidens gode greb og værktøjer er samlet fra forskning, erfaring og praksis ude på Københavns Kommunes mange forskelligartede arbejdspladser.

En stor del af arbejdet som offentlig ansatte består i at have forståelse for, at kontakt med borgerne handler om mennesker med erfaringer, forventninger og behov for at blive set, hørt og forstået. Og at det er afgørende for at lykkedes med opgaven, at vi evner at sætte os i borgerens sted og levere en ydelse, service, betjening eller støtte eller noget helt tredje på en måde, så borger oplever det meningsfuldt og ordentligt.

En stor del af det at håndtere et konfliktfyldt samarbejde som offentligt ansat er derfor dels:

 • At kigge på sin egen adfærd i kontakten med borger
 • At skifte perspektiv og se bag om borgerens adfærd
 • At tænke og agere som en mægler med løsningssind
 • At have fokus på måden en samtale forløber på.                                 

Derfor har vi udviklet 4 undervisningsfilm med netop disse fire foki til brug ude på arbejdspladserne. Metoder og værktøjer præsenteret i filmene bygger på forskning i konflikthåndtering og -mægling, herunder de evidensbarede metoder Styrket Borgerkontakt og Low Arousal.   

 

"Var det over grænsen?" Sådan forebygger du krænkelser

 

Oplægsholdere:

Thomas Lange, Erhvervspsykolog, As3 Transition,
Nana Therkildsen, Erhvervspsykolog, AS3 Transition

Indhold:

Hvordan påvirker krænkelser trivslen på arbejdspladsen? Og forretningen? Tilmeld dig og hør vores bud på, hvordan du som HR, arbejdsmiljørepræsentant eller leder kan være med til at forebygge krænkelser på arbejdspladsen.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret

                            

Udvidet beskrivelse: 

De danske virksomheder har sat krænkelser på agendaen. Tilmeld dig og hør vores bud på, hvordan du som HR eller leder kan være med til at forebygge krænkelser på arbejdspladsen.

Alle taler om det - krænkelser. Og det er en kompleks størrelse. Både som afsender, modtager og vidne kan man være i tvivl. ”Var det over grænsen?” Sommetider forklares grænseoverskridende handlinger med, at ”sådan er kulturen”, men hvis det er sandt, må kulturen ændres. Men du kan være i tvivl om, hvad du kan gøre, og hvilke handlinger du skal sætte i gang.

Vores to erhvervspsykologer giver dig en forståelse af de forskellige begreber og udfolder, hvorfor det netop er så svært at tale om og helt forstå krænkelsesbegrebet.

Vi ser nærmere på, hvordan krænkelser generelt påvirker trivslen på arbejdspladsen – og dermed oftest også forretningen - og vi zoomer ind på de følelsesmæssige reaktioner, der kommer i kølvandet af krænkelser.

Du får:

 • Redskaber til at forebygge krænkelser på arbejdspladser
 • Afklaring af hvem der har ansvar for hvad ift. forebyggelse
 • Værktøjer til at håndtere dialoger om krænkelser
 • Bagvedliggende viden om krænkelser – herunder mobning og chikane
 • Indsigt i hvordan krænkelser påvirker trivslen og den enkeltes følelsesmæssige reaktioner
 • Inspiration til at skabe en sund, tryg organisationskultur

 

Målgruppe:
HR, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter

 

Mandag d. 30. august 2021 kl. 13:30-15:00

UDVIKLINGSWORKSHOPS AFDELING 1:

Balanceret ledelse - betydningen af psykologisk tryghed i lederteamet

 

Oplægsholder:

Ninna Næslev, Erhvervspsykolog, Human House
Ditte Manford, Erhvervspsykolog, Human House

Indhold:

Som leder befinder man sig ofte i dilemmaer og situationer, der fordrer vanskelige beslutninger, som i høj grad påvirker andre. Det er både det, der gør ledelse spændende og udfordrende – men også det, der kan belaste især nye ledere og få dem til at opgive deres lederkarriere, inden den er kommet i gang. Det at arbejde med den psykologiske tryghed i lederteamet og sikre mulighed for åbenhjertig ledersparring, er afgørende for at forebygge mistrivsel for ledere.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis


                            

Udvidet beskrivelse: 

Som leder befinder man sig jævnligt i dilemmaer og situationer, der fordrer vanskelige beslutninger, som i høj grad påvirker andre. Det er både det, der gør ledelse spændende og udfordrende – men er også det, der kan belaste og tynge. Et forhold, der især for nye ledere, har stor betydning for deres balance og trivsel, og som kan få dem til at opgive deres lederkarriere allerede inden den for alvor er kommet i gang.

Det at arbejde med den psykologiske tryghed i ledergruppen og sikre et rum, hvor der er mulighed for at sparre med hinanden og tvivle uden frygt for, at det bliver brugt negativt, er afgørende derfor for at fastholde især nye ledere og forebygge mistrivsel hos ledere.

Deltagerne får på denne workshop en erhvervspsykologisk forståelse for, hvordan langtidsholdbar ledelse forudsætter psykologisk tryghed, ligesom der er lagt op til erfaringsdeling med de øvrige deltagere om psykologisk tryghed som en nødvendig platform for ledelsesmæssig performance og trivsel. Workshoppen baserer sig på den nyeste forskning om ledelse og psykologisk tryghed samt konsulenternes mangeårige erfaring med ledelsesmæssig trivsel og udvikling.

 

Dialog-APV med realtidsmålinger – anonymitet og åbenhed på samme tid

 

Oplægsholder:

Iben Fusager Kailow, Miljø- & Kvalitetsspecialist, Novafos
Lotte Finsen, Chefkonsulent, Joblife

Indhold:

Ny teknologi gør det muligt at få ’her og nu’-besvarelser af spørgeskemaer til let at indgå i en dialog-workshop. Forsyningsvirksomheden Novafos valgte at bruge denne fremgangsmåde ved deres seneste APV. På denne workshop deler Novafos og Joblife ud af deres erfaringer med de 23 workshops, hvor en lille webbaseret realtidsmåling blev brugt til at kombinere spørgeskemaets anonymitet med dialogmødets åbne drøftelser. Deltagerne får gode råd om faldgruber og muligheder i metoden med hjem.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis

Udvidet beskrivelse: 

I denne workshop arbejder vi med en ny metode, som forsyningsvirksomheden Novafos valgte at bruge til at lave deres APV. Kort fortalt, så har Novafos og Joblife sammen høstet nogle gode erfaringer med, at medarbejderne starter deres APV-møder med at svare på udvalgte arbejdsmiljøspørgsmål vha. deres mobiltelefon. Det har vist sig at give god dynamik og engagement, og på denne workshop ønsker vi både at dele og udvikle den viden, vi har fået.

I mange år har de fleste været vant til at skulle vælge mellem enten dialog-baserede metoder eller spørgeskemaundersøgelser med en efterfølgende dialog. Ny teknologi gør det muligt at få ”her og nu”-besvarelser af spørgeskemaer til let at indgå i en dialog-workshop, og derfor kan man nu høste fordelene ved de to metoder på samme tid. Det kan ske vha. webbaserede spørgeskemaløsninger, som medarbejderne tilgår via deres smartphone eller lignende. På få minutter har man alles svar, som kan vises på en skærm. De kvantitative data er derfor helt friske og medarbejderne har haft mulighed for at give deres mening til kende anonymt, hvilket er værdifuldt i den videre dialog.

Denne metode valgte Novafos at tage i anvendelse i forbindelse med deres seneste APV. De gennemførte 23 workshops på denne måde, og fik således en masse erfaringer at dele ud af. Både ledere, kontormedarbejdere og dem som arbejder ”i felten”, deltog i disse workshops. Nærmere beskrevet, så foregik der følgende på workshopperne: Efter et indledende møde med teamleder og arbejdsmiljørepræsentant om dagens dagsorden og teamets særlige kendetegn eller kendte udfordringer, gik den enkelte workshop i gang. For nogle teams blev der også lavet en kort rundgang på arbejdspladsen for at se forholdene. Selve workshoppen varede ca. 2½ time og var delt i to overordnede dele, en for det psykiske arbejdsmiljø og en for det fysiske arbejdsmiljø. Førstnævnte var prioriteret til at tage længst tid.

Inden der blev åbnet for dialogen i teamet, fik alle en adgang til et kort spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø, som de hver især udfyldte. Så snart alle havde udfyldt og gemt, viste mødelederen resultatet for alle på den store skærm. Dialogprocessen herefter foregik med en kort resultat-gennemgang i plenum, som førte til at ca. tre særlige emner eller udfordringer blev valgt ud. Emnerne blev så behandlet i grupper efter principperne i metoden ’anerkendende udforskning’. Idéer til tiltag blev noteret og overdraget til teamets leder og arbejdsmiljørepræsentant samt den interne arbejdsmiljøspecialist til videre bearbejdning og handling. En lignende, men kortere proces, blev efterfølgende gennemført med et kort spørgeskema om det fysiske arbejdsmiljø.

På denne workshop præsenterer Joblifes konsulent de faglige overvejelser bag metoden og Novafos’ arbejdsmiljøspecialist beretter om, hvad denne metode gav dem af fordele i APV-arbejdet og hvilke faldgruber man skal være opmærksom på. Vi vil især invitere workshopdeltagerne ind i en drøftelse af, hvordan realtidsmålinger kan anvendes i dialogmøder. Gennem forberedte spørgsmål til gruppedrøftelser vil deltagerne blive bedt om at forholde sig til, hvad der skal til, for at en dialog-APV med realtidsmåling kunne give god mening på deres egen arbejdsplads. Vi sætter også rammerne for et fælles udviklingsarbejde, som skal lede til, at alle får en oversigt med hjem med ”do’s and don’ts” i arbejdet med denne nye type dialog-APV.

Den digitaliserede verden før, under og efter COVID-19 – hvilken betydning har det for trivsel og den mentale sundhed?

 

Oplægsholdere:

Olu Robbincoker, Erhvervspsykolog, Akon,
Camilla Butcher, Erhvervspsykolog, Akon

Indhold:

Teknologi har været en stor hjælp under COVID 19. Mange har arbejdet hjemmefra via digitale platforme. Samtidig er sociale relationer kørt videre på Facebook. Virksomheder har rapporteret stigende produktivitet og bedre bundlinje. Men hvad betyder det for vores mentale sundhed? Bliver vi ensomme? Mister vi sociale kompetencer? New Normal? Sammen vil vi undersøge, dele erfaringer og komme med konkrete råd til hvordan teknologien kan anvendes uden at skade trivsel og mental sundhed.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis

 

Udvidet beskrivelse:

Online-møder, e-mails, mobiltelefon og webinarer. Skype, Zoom, Teams og Facebook. En del af vores hverdag, men…….

De fleste er glade for den teknologiske udvikling og synes det har været et positivt bidrag til vores arbejdsliv. Mange har været glade for at arbejde hjemmefra under COVID 19 krisen. Mange siger det giver øget koncentration, bedre familieliv og mere balance. Virksomheder rapporterer stigende produktivitet med positiv effekt på bundlinjen. I princippet kunne mange fortsætte med at arbejde hjemmefra og flere udtrykker det som et decideret ønske. Tænk bare på administrative medarbejdere, rådgivere og sælgere med online kundemøder, skolelærere med online undervisning, psykologer med virtuel terapi, osv.

Men, der er mere og mere forskning der peger på, at digitale medier også kan skade vores mental sundhed, hvis vi ikke lære at styre vores forbrug. Nogle virksomheder tager truslen alvorlig og har prioriteret at arbejde med udfordringen. Vinderen af arbejdsmiljøprisen i 2019 i kategorien ”psykisk arbejdsmiljø”, Adserballe & Knudsen A/S, har en mailpolitik med meget konkrete råd og aftaler om brugen af e-mail.

Workshoppen ser på de fordele og ulemper, der følger med i en digitaliseret verden, særligt under COVID 19. Der vil være konkrete råd og vejledning til både den enkelte og organisationen, primært med fokus på hvordan vi kan styre vores teknologiforbrug, så det bliver et positivt bidrag til vores arbejdsliv, trivsel og produktivitet, og ikke en kilde til stress og mistrivsel.  Der vil være erfaringsudveksling af de gode og dårlige oplevelser med brug af teknologi før, under og efter COVID 19.

Workshoppen vil veksle mellem oplæg, øvelser og drøftelser i plenum.

Hvad er OK og hvad er ikke OK?

 

Oplægsholdere:

Monique Hartmann, erhvervspsykolog, moniquehartmann.dk,
Linette Lindharth, Skuespiller, Caseplay,
Joost Alexander, Udviklings- og proceskonsulent, Caseplay,
Constantin Hilal Lamaa, Skuespiller, Caseplay

Indhold:

Hvis du vil gøre noget for en kultur uden seksuelle krænkelser, men ved ikke hvordan man kommer i gang, kan du få inspiration i denne workshop. Vi bruger skuespillere til at synliggøre de små nuancer der afgør, om noget er ok eller ikke ok. Målet er at starte en konstruktiv dialog om gråzoner ved seksuelle krænkelser uden at dømme på forhånd. Vi har ikke en færdig løsning på problemet, men med et glimt i øjet skabes en ramme, hvor der er plads til at lytte til hinanden og fremme forståelsen.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer

                            

Udvidet beskrivelse: 

”Må vi ikke lave sjov mere?”                                         ”Jeg er så træt af at blive nedværdiget”

”Jeg mener det kærligt”                                                ”I fatter ikke en brik”

”Tag det nu ikke så nært!”                                             ”Det må stoppe!”

Ved strafbare eller alvorlige krænkelser, så er der som regel ingen uenighed om, hvornår noget er en ”no go”. Men lige så snart det handler om adfærd i ”gråzonerne”, så bliver det mere vanskeligt at tolke hinandens hensigter. Debatten fylder rigtig meget for tiden, og det er ikke nemt at finde ud af, hvad der er rigtig og forkert. Og snart orker vi ikke mere at tage snakken, selv om mange arbejdspladser gerne vil arbejde på et arbejdsklima uden seksuelle krænkelser.

Brug af skuespil fjerner fokus fra kampen om de rigtige ord, og kan fremme en konstruktiv dialog om, hvorfor vi opfatter situationer forskelligt. Derfor bruger vi i denne workshop professionelle skuespillere, når vi skal tale sammen om gråzoner for adfærd på arbejdspladsen. 

Hvis vi vil ændre adfærd og kommunikationen på arbejdspladsen, bliver vi nødt til at skabe en ramme, hvor det er muligt at se situationer fra flere sider. Vi kan skabe et arbejdsklima, hvor vi respekterer hinanden, fremmer hinandens faglighed, og ikke mindst: hvor vi stadig kan grine sammen. 

Du får:

 • Korte scener af gråzoner spillet af professionelle skuespillere
 • Dialog om grænser: hvornår er noget OK, og hvornår ikke?
 • Hvordan kan vi sammen skabe et respektfuldt arbejdsklima? 

Vi har ikke en færdig løsning på problemet, men vi skaber en ramme, hvor der er plads til at lytte til hinanden, og fremme forståelsen.

Vision Zero – Forankring af arbejdsmiljøarbejdet i linjeorganisationen

 

Oplægsholdere:

Pernille Thau, Afdelingsleder, ArbejdsmiljøCentret,
Pete Kines, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
Lars Tornvig, Direktør, ArbejdsmiljøCentret, ØST

Indhold:

Vision Zero for arbejdsmiljø er baseret på et forebyggende og proaktivt mindset, der omfatter både sikkerhed, sundhed og trivsel. På workshoppen præsenteres konkrete erfaringer og resultater fra virksomheder i Danmark om, hvordan de inddrager linjeorganisationen i arbejdsmiljøarbejdet, hvordan AMO inddrages med viden og daglig støttefunktion for lederne, og hvordan proaktive arbejdsmiljømål kan hjælpe med til at fastholde ledernes fokus og flytte virksomhederne mod et højere forebyggelsesniveau.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis

Arena: Arbejdsmiljøstrategi og -politik

                            

Udvidet beskrivelse: 

Vision Zero – Forankring af arbejdsmiljøarbejdet i linjeorganisationen

I 2017 blev der lanceret en global Vision Zero arbejdsmiljøkampagne af ISSA (International Social Security Association). Siden 2017 har kampagnen taget fart, og mere end 11.000 virksomheder, fra mere end 135 lande har tilsluttet sig - herunder flere danske virksomheder.

Vision Zero for arbejdsmiljø er en strategi, der omfatter både sikkerhed, sundhed og trivsel, og som er baseret på et forebyggende og proaktivt mindset om arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsatsen. Et mindset som kan inspirere både store og små, private såvel som offentlige virksomheder i Danmark.

Vision Zero handler om at få virksomheder til at tænke anderledes i organiseringen af arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøindsatser, hvor arbejdsmiljø i højere grad skal være en integreret del af forretningen, og ikke en sidevogn.

Vision Zero strategien er bl.a. inspireret af forskning fra NFA. Og ArbejdsmiljøCentret har brugt denne forskning og sparring fra NFA til at bistå en række danske virksomheder, som arbejder med arbejdsmiljøet ud fra en Vision Zero ramme. I den internationale Vision Zero for arbejdsmiljø kampagne er der udarbejdet ’7 gyldne regler’, som virksomheder kan arbejde med:

 1. Tag lederskab – udvis engagement/forpligtigelse
 2. Identificer farer – kontroller risici
 3. Definer målsætninger – udvikle programmer
 4. Sørg for et velfungerende og velorganiseret arbejdsmiljøledelsessystem
 5. Sørg for sikre og sunde maskiner, udstyr og arbejdspladser
 6. Forbedre kvalifikationer - udvikle kompetencer
 7. Invester i medarbejderne - motiver ved deltagelse

I arbejdet med danske virksomheder og de 7 gyldne regler har det vist sig særligt værdifuldt at arbejde med linjeorganisationens (ledelsens) forståelse af ansvar og egen vigtige rolle i arbejdsmiljøarbejdet (regel 1), Arbejdsmiljøorganisationens (AMO´s) rolle, forståelse og kompetencer i relation til et forebyggende arbejdsmiljøarbejde (regel 2, 4, 5, 6 og 7) og ikke mindst at arbejde med forebyggende proaktive mål på arbejdsmiljøarbejdet (regel 3).

Deltagere på workshoppen vil blive introduceret til ArbejdsmiljøCentrets erfaringer fra danske virksomheder, som med udgangspunkt i et Vision Zero mindset har arbejdet med at inddrage linjeorganisationen i arbejdsmiljøarbejdet, og hvordan AMO inddrages med viden og daglig støttefunktion for lederne. Fokus på workshoppen bliver ledernes forslag til indsatser og handlingsplaner, og hvordan proaktive arbejdsmiljømål (på de 7 gyldne regler) kan hjælpe med til at fastholde ledernes fokus og flytte virksomhederne mod et højere forebyggelsesniveau.

Deltager på workshoppen vil i mindre grupper drøfte, vidensdele og tage stilling til, hvordan de kan arbejde med disse erfaringer i egen virksomhed.

Mening og forbundet – en buffer mod stress i jobs med høje følelsesmæssige belastninger

 

Oplægsholder:

Ida Hertz, Chefkonsulent, Center for Mental Robusthed

Indhold:

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet har alvorlige konsekvenser for helbredet og kan føre til søvnproblemer, stress, depression, angst og udbrændthed - med stor betydning ikke blot for den enkelte medarbejder, men også for kerneopgaven. Center for Mental Robusthed har tilpasset det forskningsbaserede uddannelsesprogram Compassion Cultivation Training CCT til danske forhold og undersøgt effekten på 120 frontlinjemedarbejdere. I workshoppen afprøver deltagerne praksisnære øvelser fra programmet.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer

                            

Udvidet beskrivelse: 

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet kan have alvorlige konsekvenser for helbredet og føre til søvnproblemer, stress, depression, angst og udbrændthed - med stor betydning ikke blot for den enkelte medarbejder, men også for kerneopgaven som skal løses i kontakten med borgerne.

Center for Mental Robusthed har i et banebrydende projekt tilpasset uddannelsesprogrammet Compassion Cultivation Training til danske forhold og undersøgt effekten som ny metode til at forebygge stress og udbrændthed i jobs med høj følelsesmæssig belastning. 120 medarbejdere i jobs karakteriserede ved høje følelsesmæssige krav i arbejdet, bl.a. ansatte ved domstole, i omsorg-pleje sektoren, pædagogisk personale, sundhedspersonale og billetkontrollører deltog i uddannelsesprogrammet.

Træningsprogrammet CCT™ er et forskningsbaseret otte-ugers uddannelsesprogram, udviklet på Stanford University. CCT er gruppebaseret og indeholder undervisning i mindfulness og compassion meditationer, anvendt psykologi og indblik i hjerneforskning og praksisnære metoder til træning i hverdagen. CCT-programmet er velafprøvet under amerikanske forhold og andre steder i verden, mens metoden har været begrænset brugt i Danmark.

Indhold

Med afsæt i en kort præsentation af resultaterne af projektet, får deltagerne i udviklingsworkshoppen en oplevelsesbaseret mulighed for at afprøve delelementer af uddannelsesprogrammet gennem konkrete øvelser.

Temaerne for øvelserne er

 • Alt det vi deler – vores indbyrdes forbundethed og værdsættelse af andres bidrag
 • Kærlig-venlighed mod andre – vores intention har betydning for vores gode kollegiale relationer
 • Selv venlighed – hvordan man modvirker uhensigtsmæssig selvkritik

Udbyttet vil være inspiration til, hvordan man i praksis kan arbejde med delelementer af programmet i jobs med høje følelsesmæssige krav til den enkelte, hvad enten man er medarbejder, leder eller arbejdsmiljørepræsentant.

Målgrupper: Medarbejdere og ledere der er nysgerrige på at afprøve nye metoder til at forebygge stress og udbrændthed i jobs med høje følelsesmæssige belastninger.

Om underviseren: Ida Hertz er cand.mag. i psykologi og kommunikation, certificeret Compassion Cultivation Training (CCT) Teacher fra CCARE, Stanford University, og chefkonsulent i Center for Mental Robusthed.

Ida arbejder med undervisning, udvikling af psyko-edukative programmer og vidensformidling – og er specialiseret i udvikling af mentalt robuste medarbejdere og ledere, med særligt fokus compassion og på dilemmaer som opstår i samspil mellem mennesker og teknologi, always-on problematikker, og grænseløshed i arbejdslivet. Tilgangen er forskningsbaseret og fokus er forebyggelse og sundhedsfremme.

Hjælp, vi er konfliktsky!

 

Oplægsholder:

Anders Stahlschmidt, Direktør, Lumholt & Stahlschmidt

Indhold:

Konfliktskyhed kan smadre det psykiske arbejdsmiljø. Konfliktsky medarbejdere og ledere tit længere fast i konflikter end andre og ikke nok med det. Konfliktsky personer kommer tit til at optrappe de konflikter, de prøver at undvige. I denne workshop udveksler vi erfaringer om konfliktskyhed og hvordan det påvirker arbejdsmiljøet.  Anders Stahlschmidt fra Feedbackinstituttet præsenterer et par metoder til at arbejde med egen og andres konfliktskyhed fra hans bog: “EN KUR MOD KONFLIKTSKYHED - Bliv bedre til at sige det der skal sige”.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Andet - skriv i feltet herunder

Arena: Arbejdsmiljøledelse

                            

Udvidet beskrivelse: 

De fleste af os er moderat konfliktsky. Vi vælger vores kampe med omhu og har lært at sige “pyt”. Det får tingene til at glide. Problemet er at nogle konflikter ikke går væk af sig selv. De skal erkendes og håndteres. Det gælder såvel de indre konflikter som dem der involverer andre.

 

Livet som menneske er fuld af små og store konflikter, og lige meget hvor gode og venlige vi er

som enkeltpersoner, slipper vi ikke. Konflikter er et vilkår. Derfor er det en stor hæmsko at være konfliktsky.

Jeg er konfliktmægler og specialist i feedback og kommer på mange forskellige arbejdspladser

som foredragsholder og konsulent. Både på arbejdspladser og i private relationer oplever jeg, at mennesker døjer med ting, som de ikke tør sige. Det er ting, der generer dem, ting der bekymrer dem, ting som de holder for sig selv af frygt for, at det skal udløse en reaktion, som får verden til at brase sammen. Jeg ved ikke hvor mange gange jeg har været vidne til konfliktsky personer, som har gjort sig stor umage for at undgå, at noget skulle udvikle sig til en konflikt og hvor det står fuldstændig klart for mig, der kigger på det udefra: Den konflikt, du prøver at undgå, er der allerede. Du prøver bare desperat at lade som om den ikke findes. Måske håber du at andre løser den eller at den forsvinder af sig selv. Det er som at gå med en sten i skoen. Uanset hvor hårdt du bidder tænderne sammen og forestiller dig, at der ikke er en sten i skoen, forsvinder den ikke. Der er kun en måde, at få en sten ud af skoen. Det begynder med en erkendelse: Jeg har en sten i skoen.

 

Da jeg i 2014 blev uddannet konfliktmægler og sammen med 14 andre mæglerede stiftede Institut for Konfliktløsning, troede jeg at jeg nu skulle ud og stå imellem kamphaner med røg og ild ud af ørerne. Jeg var trænet i at stå i orkanens øje og udholde råben og skrigen i andres konflikter. Den type opgaver har jeg også haft, men langt de fleste viste sig at have en helt anden karakter. De handler om at hjælpe enkeltpersoner og grupper, der lider af konfliktskyhed med at indse, at der i det hele taget er en konflikt – og SÅ gå ind i den.

 

Konfliktskyhed er meget udbredt. De fleste oplever selv at være ramt i visse situationer – eller at andre er konfliktsky. Jeg har en fornemmelse af, at det bliver værre, at flere har sværere ved at håndtere konflikter.

 

Grupper, teams, afdelinger, som sidder fast i hensynsbetændelse kan finde inspiration til at blive mindre konfliktsky i denne workshop og i de metoder, jeg præsenterer. De konstruktive konflikter i alle former for samarbejde er forudsætningen for engagement og fælles resultater.

 

Leder af workshoppen:

Anders Stahlschmidt, journalist, konfliktmægler og organisationskonsulent. Specialist i feedback. Forfatter til flere bøger om kommunikation, bl.a. “Lyt mens du taler” (Akademisk Forlag 2015), “Spørgeteknik” (2. udgave Akademisk Forlag 2014) og “Førstehjælp til Feedback” (Gyldendal Bussiness 2009).

Fremtidens ergonomi - Fra medarbejdergode til reel værdiskabelse

 

Oplægsholder:

Toke Jakob Jensen, Arbejdsmiljøkonsulent og ergoterapeut, Arbejdsmiljø København

Indhold:

Smerter hæmmer produktivitet og trivsel. Vær med til at knække koden for fremtidens ergonomi. Kom og kig på snublesten og nye veje at gå. Arbejdsmiljø Københavns brugerundersøgelse har afsløret nye trædesten der kan bidrage til at rådgivningen skaber reel værdi på arbejdspladserne.Målet med workshoppen er at tale om hvordan fremtidens ergonomi kan give mening og handlekraft til arbejdspladserne så smerter og gener forebygges.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Andet - skriv i feltet herunder

                            

Udvidet beskrivelse: 

Det Nationale Forskningscenter, Arbejdsmiljøakademiet og Arbejdsmiljørådgiverne kom i 2019 med deres anbefalinger til rådgivning om smerter i muskler og led på arbejdspladsen – en sammenfatning af evidens og praktiske erfaringer. I Arbejdsmiljø København har vi valgt at se nærmere på, hvordan vi omsætter anbefalingerne til vores rådgivning indenfor MSB. Samtidig har vi valgt at gå i dialog med arbejdspladserne om vores rådgivning for at blive klogere på, hvilken værdi vores rådgivning skaber hos dem og hvordan vores rådgivning bedst understøtter deres behov og ønsker. 

Ved årsskiftet 2020 inviterede Ergonomiteamet i Arbejdsmiljø København en række af Københavns kommunes arbejdsmiljøansvarlige, Arbejdsmiljøgrupper og Trio´er til en dialog om vores rådgivning og hvilken værdi den skaber hos dem. Det blev til 30 interview´s fordelt over kommunens syv forvaltninger.

Visionen er at kæde vores erfaringer fra praksis, PERMA-anbefalingerne og brugernes perspektiv sammen til en rådgivning og en rådgivningsidentitet – eller brand om man vil – som gavner ergonomien i kommunen og gør Arbejdsmiljø København til moderne ergonomiske rådgivere.

Tankerne bag, formålet og resultatet af vores interviewundersøgelse vil vi gerne dele med deltagerne på workshoppen i håb om at det, sammen med resultaterne fra PERMA kan gøre os klogere på, hvordan vi løfter vores rådgivning, når det handler om MSB.

Psykologisk sikkerhed - sådan arbejder vi med det

 

Oplægsholder:

Nis Kjær, Chefkonsulent, Joblife A/S
Marie Isolde Müller, Organisationspsykolog, Joblife

Indhold:

Joblife står i spidsen for et stort udviklingsprojekt for 8 private virksomheder, støttet af Velliv Foreningen. Projektet gennemføres over 2 år i 2020 og 2021 og omfatter udvikling og afprøvning af måleværktøj, udviklings- og procesværktøjer, uddannelse og træning mv. Resultatet samles efterfølgende i et katalog.  I denne workshop har du mulighed for at høre om projektet, hvilke erfaringer har vi pt. og hvordan oplever virksomhederne forløbet. Men du kan også selv bidrage med idéer og erfaringer

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis                            

Udvidet beskrivelse: 

Joblife står i spidsen for et stort udviklingsprojekt for 7 private virksomheder, støttet af Velliv Foreningen. Projektet gennemføres over 2 år i 2020 og 2021 og omfatter bl.a. udvikling og afprøvning af måleværktøj, udviklings- og procesværktøjer, uddannelse og træning mv. Resultatet samles i et katalog efterfølgende.

I denne workshop har du mulighed for at høre om projektet, hvilke erfaringer har vi pt. og hvordan oplever virksomhederne forløbet. Men du kan også selv bidrage med idéer og erfaringer.

Kort om psykologisk sikkerhed

De mest effektive og innovative teams er kendetegnet ved høj grad af psykologisk sikkerhed, som også er afgørende for trivslen, forebyggelsen af ulykker og minimering af fravær.

For de fleste virksomheder er effektivitet og innovation nøglebegreber. Det handler om at være lidt bedre end konkurrenterne, levere et bedre produkt og service, hurtigere og/eller billigere.

Mange forskellige parametre har indflydelse på, om det lykkes. Et af de vigtigste og mest afgørende parameter er anvendelsen af den enkelte medarbejders bidrag i samspil med kolleger og ledelse. Det er her graden af den psykologiske sikkerhed er afgørende. Nogle af de faktorer, der har afgørende betydning for individets bidrag og samspillet mellem kolleger, er tillid og psykologisk sikkerhed.

Høj grad af psykologisk sikkerhed kendetegnes ved, at ”Jeg tror på at mine idéer og forslag bliver modtaget positivt og konstruktivt, uden at jeg risikere at blive udstillet eller gjort til grin”. ”Jeg bliver anerkendt og opfordret til at komme med mine idéer og meninger, også når det handler om at påpege og erkende fejl og mangler”.

Både høj grad af tillid og psykologisk sikkerhed har stor betydning med individets trivsel på arbejdspladsen. Populært kan man sige, at man vokser som menneske, komfortzonen udvides samtidig med at fællesskabet styrkes. Forskning dokumenterer, at de mest effektive og innovative teams er kendetegnet ved høj grad af psykologisk sikkerhed.

Opbygning af psykologisk sikkerhed

Kommunikation og feedbackkultur er afgørende for opbygning af den psykologiske sikkerhed.

Det er ofte de små detaljer, der afslører virksomhedens kommunikations- og feedbackkultur. Bliver dine bemærkninger mødt med ”Interessant, fortæl mere. Har du forslag til, hvordan vi kan arbejde videre med det?” eller ”Nå, er du klogere end os andre? Det skal du ikke bekymre dig om!”.

Vi kender nok alle forskellen på at blive mødt med interesse og nysgerrighed eller ironi, sarkasme og ligegyldighed. Vi kender sikkert også følelsen af, hvad det gør ved vores motivation og lyst til at komme med idéer og forslag.

 

Bæredygtigt arbejdsliv – Hvad er det egentlig?

 

Oplægsholdere:

Jody Shaw, Partner, Aron - Center for bæredygtigt arbejdliv,
Julie Dinesen, Partner, Aron - Center for bæredygtigt arbejdsliv

Indhold:

Bæredygtigt arbejdsliv er et begreb, vi alle kender og bruger, men som stadig er svært at få hånd om, da begrebet endnu ikke er klart defineret. I hvert fald ses ikke en fælles anerkendt definition af begrebet. Hvordan dokumenterer man et bæredygtigt arbejdsliv? På denne udviklingsworkshop dykker vi sammen ned i bæredygtigtheds-begrebet med afsæt i fx Brundtlandrapporten, Cradle-to-Cradle og greenwashing-problematikken. Sammen undersøger og udvikler vi bud på definition af bæredygtigt arbejdsliv

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

 

Sexisme - hvordan får vi sagt det som er svært?

- Case-spil som metode til at medarbejdere og ledere sammen italesætter nye kommunikationer og handlinger i håndtering af krænkende adfærd.

Oplægsholdere:

Mikael Brauner, Proceskonsulent, relationogforandring.dk,
Lotte Munk, Professionel skuespiller, Freelancer,
Jesper Pedersen, Professionel skuespiller, Freelancer,
Christine La Cour, Professionel skuespiller, Freelancer,

Indhold:

Medarbejdere og ledere gør hver dag en forskel for borgere og kunder, men nye overskrifter i medier sætter spørgsmål ved om det psykiske arbejdsmiljø internt har det godt. Ofte er retningslinjerne godt beskrevet, men hvad gør vi når APV’en slår ud på seksuelt krænkende adfærd? Hvordan sætter vi temaet i spil, og hvordan påvirker vi en uhensigtsmæssig kommunikationskultur som tærer på vores overskud og arbejdsglæde? Prøv gennem case-spil at sætte temaet i spil og sige det som er svært!

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer

                            

Udvidet beskrivelse: 

Over de sidste par år har vi tilbagevenden set artikler og nyheder med oplevelser af seksuelt krænkende adfærd. Oplevelser, som har været voldsomme og udfordrende for offeret, og som har store konsekvenser psykologisk og også i det fremtidige arbejdsliv. Vi ser personer, som offentligt bliver beskrevet som krænkere med efterfølgende fyringer og udskamning. Ord som krænker og offer ser vi ofte i medierne, og ordene refererer til den juridiske håndteringer af krænkende adfærd, hvor der skal findes sandhed og placeres skyld.

 

I vores virksomheder kan der være brug for at placere skyld, men vi har også brug for at kunne tale om ansvar, vores kultur og ikke mindst kommunikationskultur, når en kollega oplever seksuelle krænkelser eller for at undgå krænkende adfærd. Denne tilgang kræver at tør stille os selv og hinanden nogle andre spørgsmål

 • hvordan italesætter vi oplevelser af seksuelle krænkelser og seksuelle kommentarer?
 • hvornår oplever vi at der er tale om krænkende adfærd
 • hvordan håndterer vi det som kollegaer til den som oplever sig krænket?
 • hvordan siger vi fra over for seksuelt krænkende bemærkninger, også når vi hører dem om andre?
 • hvordan håndterer vi en kollega, som en anden kollega har oplevet krænkende?

 

Oplevelser af seksuelle krænkelser er svære situationer, som vi håber aldrig vil finde sted på vores arbejdsplads, men vi har brug for at kunne tale om det, når det sker, og måske sikrer vi bedst at det ikke sker ved at forholde os til vores kultur og kommunikationskultur i egen virksomhed. På workshoppen viser vi hvordan brugen af skuespillere og case-spil kan hjælpe os til at sætte temaet i spil, så medarbejdere og ledere får en fælles forståelse af adfærd der er ok eller ikke ok, og måske også hvor vi er har forskellige grænser.

Ud over at deltagerne præsenteres for metoden og den bagvedliggende teori får deltagerne mulighed for at arbejde med temaet i samarbejde med professionelle skuespillere. De vil spille medarbejdere eller ledere i virkelighedsnære situationer og afprøve deltagernes konkrete oplevede dilemmaer. I case-spillene vil vi afsøge grænser, og deltagerne vil opleve at få direkte feedback på egen kommunikation. De vil opleve hvordan man gennem case-spil kan reflektere over egen kommunikationskultur.

Scor den gamle og undgå en på lampen
 - Voldsforebyggelse og risikovurdering af indlagte patienter på Sygehus Sønderjylland

 

Oplægsholdere:

Ann Mathilde Furrer, Arbejdsmiljøkonsulent, Sygehus Sønderjylland, HR, Arbejdsmiljø
Lone Boysen Lauritzen, Afdelingssygeplejerske, Sygehus Sønderjylland, Afsnit for Hjertesygdomme
Helle Pil Larsen, AMiR Sygeplejerske, Intensiv Sønderborg, Sygehus Sønderjylland, Intensiv Sønderborg
 

Indhold:

Sygehus Sønderjylland risikovurdere alle indlagte patienter med Brøset Violence Checklist (BVC). Dette forebygger vold og hjælper medarbejdere med at håndtere voldlige patienter. Du vil på workshoppen lære hvordan vi er lykkes hermed og blive inspireret til at bruge BVC i forhold til dine patienter, borgere, klienter eller kunder.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis

                            

Udvidet beskrivelse: 

Det sundhedsfaglige personale oplever at trusler og vold typisk opstår direkte i forbindelse med det daglige arbejde, hvor personalet kommer tæt på patienterne som fx ved den personlige pleje eller ved behandlingen. I de senere år ses en stigning i arbejdsskader som følge af vold mod personalet. Der er en forhøjet risiko for at blive udsat for vold i sundhedsvæsnet.

 

Sygehus Sønderjylland er som det første somatiske sygehus begyndt at risikovurderet alle indlagte patienter ved hjælp af Brøset Violence Checklist (BVC) og har herigennem systematisk arbejdet med forebyggelse af vold mod personalet i senge afdelingerne.

 

I workshoppen vil der blive præsenteret de metoder og redskaber som har gjort det muligt at risikovurderet 90 % af alle indlagte patienter dagligt og hjælper personalet med at forebygge vold i hverdagen.

 

Baggrund og indhold:

Trusler og vold opstår typisk direkte i forbindelse med det daglige arbejde, hvor at personalet kommer tæt på som fx ved den personlige pleje eller ved forflytninger.

 

Citat: ”Mennesker der kan opfører sig ordentligt” (Ross Greene).

 

Det er derfor vigtigt at vi anvender voldsforebyggende metoder og tilpasser vores krav og handlinger til patientens adfærd, for derved at forebygge at problematisk adfærd udvikler sig til trusler eller vold mod personalet.  

 

Sygehus Sønderjylland har siden foråret 2019 risikovurderet alle indlagte patienter ved hjælp af Brøset Violence Checklist (BVC) samt registrerer alle episoder med trusler og vold.

BVC forudsiger inden for et døgn risikoen for vold, ved at registrere patientens adfærd ud fra 6 variabler, og med baggrund heri tilpasser personalet plejen og behandlingen så risikoen for vold minimeres.

I forebyggelsen indgår bl.a. viden, metoder og teknikker der hjælper i arbejdet med at håndtere patienter med middel og høj risiko for vold.

 

Vi vil arbejde med følgende:

 • Hvorfor bruge bliver patienterne aggressive? Følelser, sindstilstande og angst der især udfordrer patienter med demens/delirium så de udviser aggressivadfærd og udøver vold mod personalet.
 • Risikovurdering af vold, brug af BVC på Cetrea tavlerne og den systematisk anmeldelse af vold.
 • Hvordan lykkes det at få scoret alle indlagte patienter (ca. 250 patienter) i en travl hverdag?
 • Lederens opgave med den fagfaglig implementering og fastholdelse i brugen af BVC i en travl hverdag.
 • Arbejdsmiljørepræsentantens opgave med at få alle i gang med at bruge BVC og registrering af alle episoder.
 • Tips til metoder til at håndtere patientens vågenhed (Arousal), bevidsthed (Awareness) og følelsesmæssige oplevelser (Valens) gennem fx sansestimulering/ adfærdsberigelse

”Arbejdsmiljøpuljen” – vil du søge eller rådgive?

 

Oplægsholder:

Steffen Hyldborg Jensen, Sekretariatsleder, Arbejdstilsynet, Analyse og Metode

Indhold:

Arbejdsmiljøpuljen har til formål at støtte projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker. Puljen giver desuden tilskud til rådgiverens udarbejdelse af ansøgning på virksomhedens vegne og afrapportering af projektforløb, hvis rådgiveren har tilknytning til projektet.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis

                            

Udvidet beskrivelse: 

 

Workshoppen henvender sig primært til arbejdsmiljørådgivere med interesse for puljen. Workshoppen henvender sig sekundært til små, private virksomheder, der er interesseret i at høre mere om, hvordan Arbejdsmiljøpuljen kan støtte arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

På første del af workshoppen vil Arbejdstilsynet informere om Arbejdsmiljøpuljen. Deltagerne vil få viden om, hvordan man ansøger om tilskud fra puljen, hvilke krav der er til en ansøgning, og hvilke typer indsatser der ligger inden for puljens formål. Der vil blive lagt vægt på at give konkrete eksempler på indsatser, som vil kunne give rådgiverne og virksomhederne inspiration til deres egne projektforslag.

Anden del af workshoppen er en ”markedsplads”, hvor virksomheder har mulighed for at tale med de  arbejdsmiljørådgivere, som er til stede på workshoppen. Der vil også være mulighed for at ”sparre” med AT-medarbejderne om konkrete projektidéer. 

”Vi taler alle om forebyggelse af sygefravær – men hvad mener vi egentlig og hvorfor gør vi det? ”

 

Oplægsholdere:

Birgitte Poulsen, Seniorkonsulent, Cabi,
Jesper Kristiansen, Senior forsker, cand.scient., PhD, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
Niels Jørgen Rønje, HR - Seniorkonsulent, Region Syddanmark,
Camilla Skytte Behrendsen, Chefkonsulent, Region Syddanmark

Indhold:

Cabi inviterer til udviklingsworkshop, hvor vi sammen skal blive klogere og skarpere på hvad forebyggelse af sygefravær er. Der vil være 3 små oplæg med forskellige vinkler fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Region Syddanmark og Cabi, hvorefter vi vidensdeler og reflekterer omkring arbejdet med forebyggelse af sygefravær. Workshoppen vil munde ud i et fælles bud på, hvad forebyggelse er og inspiration til det fremtidige arbejde.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjerog erfaringer

                            

Udvidet beskrivelse: 

 

Vi inviterer til udviklingsworkshop, hvor vi sammen skal blive klogere og skarpere på hvad forebyggelse af sygefravær er. Der vil være 3 små oplæg af ca. 10 min. varighed med forskellige vinkler:

 • NFA – de 3 bedste omkring forebyggelse fra en forskervinkel
 • Cabi – refleksioner omkring forebyggelse af sygefravær fra mange års erfaringer omkring forebyggelse på arbejdspladserne
 • Region Syddanmark – en arbejdsplads, som igennem flere år har sat forebyggelse på dagsordenen

 

Der vil efter hvert oplæg være øvelser, refleksioner i grupper og fælles opsamling ved bordene og i plenum. Tilbagemeldingerne fra grupperne vil blive dokumenteret og munde ud i et fælles skriv, med gode bud på hvordan vi fremadrettet skal arbejde med forebyggelse af sygefravær. Opsamlingen vil efterfølgende vil blive delt.

 

Fremtidens AMO

 

Oplægsholdere:

Anders Kabel, Formand, AM-PRO,
Signe Mehlsen, Konsulent, Videntjenesten i Byggeriets Arbejdsmiljøbus,
Nina Hedegaard, Arbejdsmiljøkonsulent, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Indhold:

En omfattende justering af AMO-reglerne er på vej. Derfor er det meget aktuelt at diskutere medarbejerinddragelse som forebyggelsesstrategi. Hvilken rolle skal arbejdsmiljørepræsentanten have? Hvem skal involveres i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne? Hvordan skal samarbejdet organiseres. Hvordan kan APV moderniseres og kvalificeres?

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Lovgivning og regler

                            

Udvidet beskrivelse: 

Den fremtidige arbejdsmiljøorganisation: Hvilken rolle skal arbejdsmiljørepræsentanten have, hvem skal involveres i arbejdsmiljøsamarbejdet, hvordan skal virksomhedens arbejdsmiljøsamarbejde organiseres, modernisering og kvalificering af arbejdspladsvurderingerne, medarbejderinddragelse som forebyggelsesstrategi mv. (Naturlig opfølgning på partssamarbejdet og de tidligere workshops om emnet)

Vejen til succesfuld arbejdsmiljøkoordinering

 

Oplægsholdere:

Jeppe Lykke Møller, Postdoc, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
Jeppe Zn. Ajslev, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
Ika Nimb, Videnskabelig assistent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
Lisbeth Rud Hansen, Direktør, Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Indhold:

På workshoppen præsenteres og diskuteres resultaterne af et treårigt forskningsprojekt, hvor vi har undersøgt, hvordan man lykkes med arbejdsmiljøkoordinering i bygge- og anlægsbranchen. Vi vil præsentere en systematisk analyse af barrierer for arbejdsmiljøet, veje til succesfuld koordinering og hvilke kompetencer der er nødvendige for at lykkes. Endelig vil vi diskutere anbefalinger til branchen og arbejdsmiljøfolk på baggrund af resultaterne.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret

                            

Udvidet beskrivelse: 

På workshoppen præsenteres og diskuteres resultaterne af et treårigt forskningsprojekt, hvor vi har undersøgt, hvordan man lykkes med arbejdsmiljøkoordinering i bygge- og anlægsbranchen. Vi vil præsentere en systematisk analyse af barrierer for arbejdsmiljøet, veje til succesfuld koordinering og hvilke kompetencer der er nødvendige for at lykkes. Endelig vil vi diskutere anbefalinger til branchen og arbejdsmiljøfolk på baggrund af resultaterne.

 • Introduktion
 • Projektets design og proces.
 • Resultater: Barrierer for arbejdsmiljøet
 • Resultater: Succesfulde interventioner
 • Resultater: Kompetencer
 • Anbefalinger til praksis

Mandag d. 30. august 2021 kl. 15:30-16:15

PITSTOP WORKSHOPS AFDELING 2

Kunsten at skabe tillid i vores digitale samarbejde
– få fokuspunkter og værktøjer til at skabe, opretholde eller genetablere tillid

 

Oplægsholder:

Alberte Skov Hedman, Erhvervspsykolog, Worklife Barometer

Indhold:

Under COVID-19 hjemsendelsen har vi i høj grad fået testet vores tillid.   Danskerne er, ifølge forskning, verdens mest tillidsfulde folk. Men hvordan påvirkes vores tillid af at vi arbejder på distancen? Og skal der genetableres tillid, når kollegaer igen møder ind på arbejdspladsen?  På dette pitstop dykker vi ned i:  Hvad er tillid? Hvordan skaber vi tillid? Hvad betyder tillid i et samarbejde? Dynamikken mellem tillid & kontrol Og starter ”Kunsten at skabe tillid i vores digitale samarbejde”

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret

                            

Udvidet beskrivelse: 

På denne pitstop workshop dykker vi ned i tillid – og hvordan vi skaber, opretholder og genetablerer tillid i en gruppe hvor kommunikation i høj grad foregår digitalt. Hertil: Hvad er tillid? Og hvordan skaber vi tillid? Hvad betyder tillid i et samarbejde? Dynamikken mellem tillid & kontrol Deltagere vil blive klædt på med kort teori og ellers konkrete fokuspunkter og værktøjer til at højne tillid i en digitale dagligdag (eller bare dagligdag). Konkret dykker vi ned i psykologisk teori: Luhmann og Mayers forståelse af tillid, samt nyere konkrete studier om tillid i virtuelle teams, endvidere vil hovedfokus ligge på at tilegne deltagerne konkrete værktøjer der kan bruges fra day-one til at skabe tillid i eller for digitale teams. Titlen ”Kunsten at skabe tillid i vores digitale samarbejde” beskriver dannelsen af tillid som en kunst. Mennesket har kommunikeret og dannet tillid til hinanden gennem tusindvis af år, men det at sidde med kilometers afstand og skabe tillid mellem mennesker, det er en ny kunst vi må træne og forfine. I foråret 2019 skrev jeg speciale ved Århus Universitet i netop kunsten at skabe tillid i virtuelle teams. Siden da har jeg anvendt min viden herom i oplæg, webinars og observeret det i praksis via mine ledersparringer og trivselssamtaler. For mig står det klart: Tillid mellem kollegaer, særligt mellem medarbejdere og ledere har været og ER udfordret under COVID-19 lockdown. Derfor mener jeg, det er top relevant at sætte emnet på agendaen og hjælpe ledere, konsulenter og medarbejdere skabe, opretholde og genetablere tillid. Her får I et uddrag af de mest centrale elementer, som ifølge empiri, fremmer tillid i digitale teams, samt af de værktøjer deltagerne tilegner sig på dette pitstop: ➔ Hyppig kommunikation – fastlæg kaffe digitale kaffemøder ➔ Klar og tydelige kommunikation – forbered din kommunikation ➔ Skab forudsigelighed ift. rollefordeling og egen adfærd – del: ”hvem arbejder på hvad” og hvornår du fx er online og gerne hvad du laver når du er offline, i din kalender kan du skrive: ”løbetur” ➔ Rettidigt svar – simpelt som at lave en , eller skrive: ”jeg læser din forespørgsel i morgen” Personligt tror jeg på, at det digitale samarbejde er en kunst vi må sætte fokus på – den er kommet for at blive. Corona kan siges at være en ufrivillig træning i det digitale samarbejde, og jeg mener at vi må gribe chancen nu – chancen for at lære, og muligheden for at gøre hinandens hverdag mere fleksibel og fri fra lokale mødesteder. Hertil er tillid en af de grundsten vi skal have på plads også digitalt.

 

Øget selvtillid gennem mental træning

 

Oplægsholder:

Peter Richter, chefpsykolog, Worklife Barometer 

Indhold:

Jeg har gennem et år arbejdet med plejepersonalet på en psykiatrisk afdeling og været med til gennem mental træning i at forberede sig på voldsomme hændelser, været med til at nedsætte sygefraværet med over 50%. På denne workshop fortæller jeg om, hvordan man gennem visualisering og mental træning kan opnå bedre resultater, større sikkerhedsadfærd og mere mod til at gøre det som kan være svært, men som er nødvendigt i sit arbejde.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer

                            

Udvidet beskrivelse: 

Workshoppen handler om, hvordan man kan styrke sin mentale sundhed og selvtillid gennem mental træning og visualisering.

I workshoppen får du mulighed for, at blive klogere på hvordan man med simple øvelser kan øge sin selvtillid og finde modet frem til at være i de situationer, der kan opleves som truende og voldsomme.

Workshoppen består af et oplæg om mentale træningsmetoder og visualiseringsøvelser, hvordan de kan anvendes i forskellige typer af arbejde men alle med udgangspunkt i arbejde der er præget af et vidst trusselsniveau (psykiatriske afdelinger, fængsler, jobcentre, skade-stuer, offentlig transport)

Der vil være små øvelser og efterfølgende diskussioner af de metoder der bruges i arbejdet med at øge ens egen selvtillid, der kan overføres i egen situation.

Strukturering af arbejdet med kemisk APV

 

Oplægsholder:

Jette Røgen, Senior consultant, Bureau Veritas HSE Denmark A/S

Indhold:

Strukturering af informationer kan være essentiel for at kunne overkomme at komme igennem de kemiske arbejdspladsvurderinger for hele virksomheden. Men hvordan er det fornuftigt at strukturere?  Ved en praktisk gennemgang går vi igennem de forskellige faser i arbejdet med kemisk arbejdspladsvurdering fra indsamling af data / opdeling i processer, risikovurdering og endelig udarbejdelse af instruktioner.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Lovgivning og regler

                            

Udvidet beskrivelse: 

Har du i forbindelse med udarbejdelse af kemiske arbejdspladsvurderinger (APV) svært ved at holde overblik over alle dine kemikalier og processer i forskellige afdelinger ? Er det et tilbagevendende problem at holde listen over kemikalier opdateret ?

Strukturering af informationer kan være essentielle for at kunne overkomme at komme igennem de kemiske arbejdspladsvurderinger for hele virksomheden.

Men hvordan er det fornuftigt at strukturere ? Skal vi opdele i afdelinger, arbejdsprocesser, produktgrupper eller noget helt andet ? Hvordan holdes en kemikalieliste ajour ? Hvordan kan man synliggøre arbejdspladsvurderingen skriftligt og tilgængeligt ? Hvordan bliver instruktioner om arbejde med kemikalierne tilgængelige for medarbejderne ?

Ved en praktisk gennemgang går vi igennem de forskellige faser i arbejdet med kemisk arbejdspladsvurdering fra indsamling af data / opdeling i processer, risikovurdering og endelig udarbejdelse af instruktioner.

Den praktiske gennemgang vil benytte det onlinebaserede program Chess, men arbejdsmetoden til strukturering kan sagtens benyttes med andre programmer.

Psykologisk tryghed i et IGLO perspektiv
– en vigtig nøgle til at forebygge stress

 

Oplægsholdere:

Tanja Kirkegaard, Adjunkt, Aarhus Universitet
Janne Skakon, Organisationspsykolog, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Indhold:

Psykologisk tryghed er under pres i pressede organisationer. Det handler om at skabe et miljø, hvor vi kan udtrykke os, uden risiko for eksklusion eller andre alvorlige konsekvenser. Omvendt øges risikoen for stress, når vi begrænses i vores mulighed for at udtrykke vores holdninger, erfaringer og perspektiver. Med udgangspunkt i nyeste forskning, afprøver deltagerne en række refleksions- og dialogværktøjer der styrker den psykologiske tryghed og som kan anvendes i egen hverdag.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer                            

Udvidet beskrivelse: 

Workshoppen henvender sig til arbejdsmiljøprofessionelle og ledere.

Psykologisk tryghed er under pres i pressede organisationer. Psykologisk tryghed handler om at skabe et miljø, hvor vi kan udtrykke os, uden risiko for eksklusion eller andre alvorlige konsekvenser. Og at kunne udtrykke sig frit hænger tæt sammen med trivsel. Omvendt øges risikoen for stress markant, når vi begrænses i vores mulighed for at udtrykke vores holdninger, erfaringer og perspektiver. Amy Edmondson, der forsker i begrebet psykologisk tryghed, har udviklet en model, som beskriver sammenhængen mellem ansvarlighed og psykologisk tryghed. Når både den psykologiske tryghed og ansvarligheden er højt rangeret, kan medarbejdere i højere grad samarbejde og løse deres opgaver, og det er her, at den værdifulde læring opstår (Edmondson 2018). Psykologisk tryghed hænger altså tæt sammen med kvalitet i opgaveløsningen og muligheden for at lykkes i fællesskab og individuelt. Vi ved fra forskning, at graden af tillid og psykologisk tryghed i et team er det, der adskiller de bedste teams fra resten.

Forudsætningen for psykologisk tryghed adresserer alle fire IGLO niveauer; topledelse og ledelse skaber rammerne, opfordrer til- og understøtter åben dialog, medarbejdergruppen er opmærksom på at inkludere hinanden gennem både sprog og adfærd, og den enkelte udviser mod og tager sin del af ansvaret i relationen og dialogen. Konkret vil det f.eks. sige, at jeg opfordrer min kollega til melde ind, når han/hun synes noget er vigtigt, at jeg gør mig umage med at lytte, og måske bidrager med mit eget perspektiv uden at dømme min kollega ude, så der så at sige gøres plads til flere perspektiver på samme tid. Det kan dog kræve en vis portion mod af den enkelte at spille ind, både med holdninger og måske kritik, men også med usikkerheder og måske behov for hjælp. I situationer, hvor vi er sårbare, er det ekstra vigtigt, at vi både tør og tror på, at der er hjælp at hente. Psykologisk tryghed kræver, at alle spiller med, giver det en chance og udviser mod, også når det er svært, og at vi gør os umage med at rumme og imødekomme hinanden.

På workshoppen præsenteres nyeste forskning, og deltagerne inviteres til at afprøve en række refleksions- og dialogværktøjer der styrker den psykologiske tryghed og som kan anvendes umiddelbart i egen hverdag.

Anbefalinger om indsatser mod MSB blandt arbejdstagere med hårdt fysisk arbejde

 

Oplægsholdere:

Emil Sundstrup, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
Ninna Maria Guldager Wilstrup, Videnskabelig assistent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
Karina Glies Vincents Seeberg, Videnskabelig assistent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Indhold:

NFA er i gang med at udvikle anbefalinger om indsatser på arbejdspladsen der kan reducere MSB blandt arbejdstagere med hårdt fysisk arbejde. Anbefalingerne bliver udviklet med udgangspunkt i både evidens og bedste praksis, og vil have fokus på specifikke indsatser samt hvordan man på bedste vis kan implementere og fastholde en arbejdspladsindsats. Anbefalingernes brugbarhed og relevans vil blive diskuteret på workshoppen.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret                            

Udvidet beskrivelse: 

Selvom der har været stort fokus på at forebygge MSB og reducere dets konsekvenser, er MSB stadig et betydeligt problem på danske arbejdspladser. MSB er mest udbredt og har de største konsekvenser blandt arbejdstagere med hårdt fysisk arbejde. Generel viden om indsatser på arbejdspladsen mod MSB kan dog være svær at omsætte til det praktiske arbejdsmiljøarbejde, hvorfor branchefællesskaber og arbejdspladser efterspørger branchespecifik og evidensbaseret viden om effektive tiltag.

Indhold:

NFA er i gang med at udvikle anbefalinger om indsatser på arbejdspladsen der kan reducere MSB blandt arbejdstagere med hårdt fysisk arbejde. De konkrete anbefalinger udvikles med udgangspunkt i både forskning og viden fra praksis, og vil have fokus på specifikke indsatser der kan reducere MSB samt hvordan man på bedste vis kan implementere og fastholde en indsats på arbejdspladsen. Anbefalingerne, der både bygger på evidens og bedste praksis, vil blive præsenteret og diskuteret på workshoppen.

Formålet med diskussionen er at bygge bro mellem forskning og praksiserfaringer og vil blandt andet omfatte:

 • Er anbefalingerne relevante for jeres praksis?
 • Er anbefalingerne anvendelige?
 • Hvordan kan anbefalingerne bruges fremadrettet?

Målgruppen for workshoppen er arbejdsmiljørådgivere, organisationer og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i virksomheder med fysisk belastende arbejde.

Konflikthåndtering i skoler og daginstitutioner

 

Oplægsholder:

Ernst Johannes Dirk Doets, Autoriseret Psykolog, Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen

Indhold:

Konflikthåndteringsmetoden blev udviklet og implementeret på 15 specialskoler i Københavns kommune og bliver lige nu videreudviklet til almenskoler. Metoden har både et pædagogisk og et arbejdsmiljøperspektiv. Metoden er inspireret af low arousal og relationskompetence-tilgang. Den har vist sig at være effektiv og nemt at bruge i hverdagen.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer
                            

Udvidet beskrivelse: 

Hvad er Konflikthåndteringsmetoden?

Konflikthåndteringsmetoden er et værktøj, som kan bruges til systematisk at kortlægge, forebygge og håndtere konflikter og voldsomme hændelser på arbejdspladsen. Formålet er at minimere konflikter og voldsomme hændelser ved at styrke trivslen for børn og samtidig forebygge belastninger, arbejdsulykker og sygefravær for medarbejdere.

Hvordan adskiller metoden sig?

Metoden har en fælles pædagogiske tilgang i Konflikthåndteringsmetoden der tager udgangspunkt i viden om medarbejdernes relationskompetence og Low Arousal-teknikker, som har afgørende betydning for børns læring og trivsel. Den fælles tilgang sætter lærer- og pædagogteams bedre i stand til sammen at undersøge, hvilke pædagogiske tiltag der er mest hensigtsmæssige i konkrete situationer.

Virker det så?

Metoden er afprøvet og bruges nu på ca. 10 specialskoler og nogle almenskoler. Den har været med til at nedbringe antallet konflikter og voldsomme hændelser og samtidig forbedret børnenes trivsel og læring. I øjeblikket videreudvikles metoden til almenskoler, og den skal rulles ud på ca. 40 almenskoler fra januar 2021.

Løse ansættelser og helbred

 

Oplægsholdere:

Helena Breth Nielsen, Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
Anne Helene Garde, Professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Indhold:

På denne workshop ser vi på gruppen af løst ansatte, det vil sige ansatte, som ikke har fast fuldtidsansættelse. Hvem er de? Hvad ved vi om deres arbejdsmiljø og risiko for ulykker og sygdomme? Vi vil i workshoppen præsentere resultater fra nye danske og internationale forskningsstudier om løst ansattes arbejdsmiljø, job usikkerhed og helbred. Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål og diskutere egne erfaringer.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret

                            

Udvidet beskrivelse: 

 

I denne pitstop bliver deltagerne klædt på med den nyeste forskningsviden om løse ansættelser og helbred. Målet er, at give deltagerne en forståelse for den forskningsbaserede viden om, hvad det vil sige at være løst ansat og hvilke problemstillinger, der kan være forbundet med dette. I første del af workshoppen holder forskere et oplæg om løse ansættelser og helbred. Mod slutningen af workshoppen får deltagere mulighed for at stille spørgsmål og diskutere egne erfaringer.

Løst ansatte, det vil sige ansatte som ikke har fast fuldtidsansættelse, inkludere blandt andet de ca. 14 % af alle ansatte med meget kort ugentlig arbejdstid, 9 % som har en tidsbegrænset stilling, 5 % som er solo-selvstændige samt den ene procent som har fået arbejde via en digital platform. På den ene side kan løse ansættelser have positive aspekter, som fx en vej ind på arbejdsmarkedet eller det kan give mulighed for en særlig livsstil. På den anden side har løst ansatte typisk større usikkerhed i ansættelsen, løsere tilknytning til arbejdsmarkedet og dårligere arbejdsmiljø end fast ansatte. Jobusikkerhed og visse arbejdsmiljøaspekter er blevet forbundet til både fysiske og mentale sundhedsudfordringer. Nye reviews peger ligeledes på, at nogle former for løse ansættelser kan øge risikoen for depression og ulykker.

Vi vil give en introduktion til løse ansættelser, herunder se på forekomsten af forskellige typer af løse ansættelser i Danmark. Efterfølgende præsenteres både danske og internationale studier om løst ansattes arbejdsmiljø, job usikkerhed og helbred. Vi vil desuden berøre en model for, hvordan løse ansættelser kan føre til helbredsproblemer.

Ny ISO 45003 rammesætter opgaven for ”Ledelse af trivsel og psykisk arbejdsmiljø”

Oplægsholdere:

Lars Vestergaard, Business Developer & Lead Auditor, Bureau Veritas Denmark, Fredericia
Ilse Just, Senior konsulent & Lead Auditor, Bureau Veritas Denmark, København

Indhold:

Den internationale ISO 45001:2008 standard om arbejdsmiljøledelse får i 2021 følgeskab af en ny ISO 45003 guideline, som beskriver, hvordan trivsel og psykisk arbejdsmiljø kan håndteres i et arbejdsmiljøledelsessystem.  ISO 45003 angiver nye tilgange og metoder understøttet af systematik og lederskab samt dialog mellem ledere og medarbejdere i hele virksomheden.  På workshoppen vil vi kort gennemgå ISO 45003 og drøfte, hvordan den kan integreres og implementeres i et arbejdsmiljøledelsessystem.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer
     

Udvidet beskrivelse: 

 

Den internationale ISO 45001 standard om arbejdsmiljøledelse får i fra midten af 2021 følgeskab af en ny
ISO 45003 guideline, som beskriver, hvilke forventninger der er til håndtering af opgaverne med trivsel og
psykisk arbejdsmiljø i et arbejdsmiljøledelsessystem opbygget efter ISO 45001.
ISO 45003 vil på den måde fremover være med til at sætte rammen for arbejdet med trivsel og psykisk
arbejdsmiljø i arbejdsmiljøcertificerede virksomheder.
ISO 45003 er udarbejdet ud fra inspiration fra bl.a. en canadisk og en engelsk standard omhandlende
ledelsessystemer til håndtering af trivsel og psykisk arbejdsmiljø.
Bureau Veritas er aktiv deltager i arbejdet med at udvikle ISO 45003.
I Danmark er der en god og lang tradition for at arbejde med arbejdsmiljø. Arbejdsmiljølovgivningen har i
mange år sat rammen for arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne, som beskriver ledelsens ansvar, og at
arbejdsmiljøarbejdet skal organiseres og foregå i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.
Nogle virksomheder går videre end lovgivningen foreskriver og opbygger et arbejdsmiljøledelsessystem (fx
ISO 45001) for at sikre en systematisk forebyggelse og styring af arbejdsmiljøet.
I den seneste årrække er de trivselsmæssige forhold på arbejdspladsen kommet mere i fokus, og mange
virksomheder arbejder målrettet med indsatser og aktiviteter, som kan styrke det psykiske arbejdsmiljø.
Men på trods af det større fokus på det psykiske arbejdsmiljø viser statistikkerne, at problemer med det
psykiske arbejdsmiljø fylder mere og mere.
Mange virksomheder har svært ved at skabe tilstrækkelig succes og effekt af indsatserne og efterlyser i
højere grad værktøjer og metoder til at arbejde systematisk og forebyggende med det psykiske
arbejdsmiljø.
Sygdom og fravær relateret til det psykiske arbejdsmiljø er til stede i alle brancher og virksomheder, og der
bruges mange ressourcer på trivselsmålinger, løsning af problemer, håndtering af fravær, nedsat
arbejdsevne, fastholdelse, personaleomsætning og rekruttering - og de menneskelige og økonomiske
omkostninger for de ansatte, for virksomheden og for samfundet er store.
Der er således et stort behov for at anskue arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø i et nyt perspektiv
samt for at implementere nye værktøjer og metoder, som i højere grad kan sikre reel forebyggelse og
effekt af indsatserne.
ISO 45003 giver anvisninger på, hvordan håndteringen af trivsel og psykisk arbejdsmiljø kan styrkes i
virksomhederne gennem arbejdsmiljøledelse.

Fysiske belastninger i byggebranchen og erfaringer med at mindske belastningen i arbejdet

 

Oplægsholdere:

Mikkel Brandt, Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, MSB
Jeppe Ajslev, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Ulykker og sikkerhedskultur

Indhold:

NFA har gennem flere projekter undersøgt den fysiske belastning under murer- og betonarbejde. Den fysiske belastning er undersøgt ved at måle muskelaktivitet og kropsposition samtidig med at arbejdstageren bar et lille kamera på brystet. På denne måde kunne særligt belastende arbejdsopgaver detekteres og videoklips kunne anvendes i medarbejderinddragende workshops. Desuden er det i kvalitative interviews undersøgt hvordan arbejdsmiljøprofessionelle i byggebranchen tog den nye viden til sig og anvendte den i deres daglige arbejde. Resultaterne præsenteres og deres relevans i praksis diskuteres under workshoppen. Deltagerne vil således have mulighed for at skifte bekendtskab med den nyeste viden omkring fysiske belastninger hos murer- og betonarbejdere, samt have mulighed for at diskutere den med fagfæller..

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret
 

 

 

En struktureret arbejdsmiljøindsats giver seniorer flere gode år på arbejdsmarkedet!

 

Oplægsholdere:

Signe Ejersbo, Chefkonsulent, Joblife
xx , DEKO

Indhold:

Der er behov for fornyet fokus på seniorers arbejdsmiljø. Pensionsalderen er stigende, efterlønnen er faldende og den politiske opmærksomhed på seniorer er tydelig. Dette kalder på nye, virksomhedsrettede indsatser for at fastholde ældre medarbejdere og sikre dem et gode seniorarbejdsliv.   Denne pitshop-workshop vil med udgangspunkt i en konkret virksomheds seniorpolitikske indsats diskutere og inspirere til et struktureret arbejde med ældre medarbejderes arbejdsmiljø og fastholdelse.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis

Udvidet beskrivelse: 

 

Denne pitshop-workshop lægger op til en drøftelse af behovet for et øget seniorpolitiske arbejde. Et arbejde som er blevet aktualiseret af den stigende politiske fokus på tilbagetrækningsalder og nedslidning. Det rejser spørgsmålet om, hvordan virksomhederne at sikre deres ældre medarbejdere et gode seniorarbejdsliv?

Undersøgelser viser, at de fleste medarbejdere gerne vil fastholde tilknytningen til deres arbejdsplads frem til pensionsalderen, hvis de rette vilkår er til stede. Den seniorpolitiske indsats skal skabe netop de rammer, der gør at seniormedarbejdere kan forblive en del af arbejdsfællesskabet på trods af evt. fysisk eller psykiske nedslidning.  

Pitshop-workshoppen vil for det første give deltagerne en indsigt i fem overordnede mekanismer, der er i spil i forhold til fastholdelse og tilbagetrækning. Mekanismer man skal adressere aktivt i sin seniorpolitiske indsats:

 1. Pull – det der trækker i seniorerne, for at holde op eller drosle ned, fx for at få tid til børnebørnene
 2. Jump – det der får nogen seniorer til at tage det store spring, fx for at blive kunstner.
 3. Push – det der får seniorer til at stoppe, fordi de føler sig presset ud.
 4. Stay – det der får seniorer til aktivt at vælge at blive på arbejdspladsen på trods af at andre stopper
 5. Stuck – det der får seniorer til at blive på arbejdspladsen, selvom de gerne vil stoppe fx fordi det ikke er økonomisk muligt at stoppe

 

For det andet vil den præsentere noget af den viden, der er omkring seniorers arbejdsmiljøforhold og hvordan man gennem sin arbejdsmiljøindsats kan skabe et seniorvenligt arbejdsmiljø. Konkrete tiltag indenfor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, der giver mindre belastninger og større imødekommelse af ønsker og behov.

For det tredje vil workshoppen præsentere en specifik faciliterende metode til at udarbejde seniorpolitiske tiltag og politikker. En metode der sikrer, at indsatsen adresserer de arbejdsmiljøforhold der er i virksomheden og samtidig giver ledelse og arbejdsmiljøorganisation en øget viden. Dette vil ske med udgangspunkt i en konkret virksomheds seniorpolitikske indsats og med planlagt deltagelse af virksomhedens HR Manager.

Workshoppen vil være en vekselvirkning mellem korte oplæg og drøftelser i grupper / plenum.

Hvad virker ved arbejdsmiljøcertificering?

 

Oplægsholdere:

Christian Uhrenholdt Madsen, Konsulent, TeamArbejdsliv
Johnny Dyreborg, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Peter Hasle, Professor, SDU

Indhold:

Deltagerne i pitstoppet bliver præsenteret for nogle idealtypiske virksomheder der hver især har forskellige veje til succes med deres certificeringsordninger. Idealtyperne bygger på et forskningsprojekt fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, SDU og Teamarbejdsliv. Dermed får de mulighed for at spejle deres egen virksomhed, deres kunders virksomheder eller medlemmers virksomheder i idealtyperne. Denne spejling giver et godt udgangspunkt for nuanceretreflektion over om certificering af arbejdsmiljøet er den rigtige vej frem.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret

                            

Udvidet beskrivelse: 

Virker certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer? Er de svaret på arbejdsmiljøudfordringerne, eller er det en papirtiger uden nogen effekt på antallet af ulykker og sygemeldinger?

Selvom certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer har spillet en rolle i den danske arbejdsmiljødebat i de sidste 20 år, så er det alligevel stadig et virkemiddel der kan dele vandene. I et forskningsprojekt lavet af forskere fra NFA, SDU og TeamArbejdsliv har man for første gang i Danmark samlet historisk data om certificerede virksomheders arbejdsmiljø og undersøgt om, og i så fald i hvilke kontekster certificering virker på ulykker og sygemeldinger. 

Deltagerne i pitstoppet bliver præsenteret for nogle idealtypiske virksomheder der hver især har forskellige veje til succes med deres certificeringsordninger. Idealtyperne bygger på et forskningsprojekt fra NFA, SDU og Teamarbejdsliv. Dermed får de mulighed for at spejle deres egen virksomhed, deres kunders virksomheder eller medlemmers virksomheder i idealtyperne. Denne spejling giver et godt udgangspunkt for nuanceret reflektion over om certificering af arbejdsmiljøet er den rigtige vej frem.

 

Regulering af psykisk arbejdsmiljø

 

Oplægsholdere:

Anders Kabel, Formand, AM-PRO,
Jenny Maria Magnusson Hjortebjerg, Arbejdstilsynet
Rikke Kristiansen, Arbejdstilsynet

Indhold:

Den 1. november 2020 trådte bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø i kraft. Men hvad indeholder bekendtgørelsen, og hvilke krav stiller den til virksomhedernes forebyggelse af problemer i det psykiske arbejdsmiljø? Det får vi et overblik over på workshoppen. Vi skal også i fællesskab drøfte, hvordan bekendtgørelsen kan bruges i det forebyggende arbejde. Tag gerne egne erfaringer med bekendtgørelsen med.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Lovgivning og regler

                            

Udvidet beskrivelse: 

 

Social kapital - fra buzzword til praksis

 

Oplægsholdere:

Nina Nørregaard, chefskonsulent, Type2dialog,
Rikke Lindahl, Bostedsleder, Psykiatri Plus, Tjørnehøj

 

Indhold:

Arbejdet med social kapital på Tjørnehøj, et socialpsykiatrisk botilbud, handler om at få det til at leve i hverdagen. Derfor er det fokus på, hvordan begreberne tillid, retfærdighed og samarbejdes udleves i den pædagogiske hverdag. Bla. er det netop social kapital der er omdrejningspunktet for den supervision medabrejderne modtager, samt bliver indtænkt aktivt når der bliver truffet pædagogiske beslutninger. Det er fokus på, at social kapital skal ses og gøre en forskel i dagligdagen.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis
                            

Udvidet beskrivelse: 

 

I psykiatri plus arbejder alle med social kapital som et fælles afsæt for at sikre et godt arbejdsmiljø. De tre kernebegreber, tillid, samarbejde og retfærdighed er derfor grundlæggende værdier som skal genspejle sig i den konkrete arbejdshverdag.

Erfaringsmæssigt så var social kapital noget som blev taget frem ved enhver festlig lejlighed, men ikke noget som medarbejderne brugte aktivt i deres hverdag. De fleste medarbejdere vidste, at det var noget, som ledelsen havde fokus på, men det var ikke noget de selv syntes var synlig i deres arbejdshverdag.

Da der i en periode med personaleudskiftning og et øget fokus på at styrke fagligheden, blev arbejdet efter en forståelse af, at der var en sammenhæng mellem en stærk social kapital og en høj faglighed, blev der sat gang i en parallel proces, som både gik ud på at styrke fagligheden samt styrke den sociale kapital og dermed arbejdsmiljøet.

Konkret arbejde med social kapital

I stedet for at arbejde med de tre begreber som noget abstrakt, og noget som eksisterede udover det pædagogiske arbejde, er vores fokus at finde eksempler på social kapital i det daglige pædagogiske arbejde.

På en workshop blev medarbejderne derfor sat til at finde konkrete eksempler fra deres dagligdag, hvor de kunne se den sociale kapital i praksis. Inspireret fra adfærdsdesign arbejdet vi med ” videotesten” d.v.s. at medarbejderne skulle finde eksempler, hvor den sociale kapital var så fremtrædende, at den ville blive fanget, hvis vi nu havde filmet hændelsen.

De viste sig, at medarbejderne havde en masse konkrete eksempler på, hvordan netop sociale kapital var afgørende for at sikre høj kvalitet i den pædagogiske hverdag.

Kerneopgaven

Noget andet, som medarbejderne blev opmærksomme på i denne proces, var vigtigheden af at være enige om kerneopgaven. Erfaring på Tjørnehøj er, at tillid, samarbejde og retfærdighed kun vokser, så længe medarbejderne, ledelse og beboerne er enige om, hvad der er formålet med beboernes ophold på Tjørnehøj. Så længe der er utydelighed om kerneopgaven, så vil der mangle et fælles udgangspunkt at måle tillid, samarbejde og retfærdighed ud fra.

Resultatet så langt

Arbejdet er stadigt i gang, men indtil nu er det blevet udarbejdet en tydelig kerneopgavebeskrivelse, som tydeliggør, hvilke opgaver der skal løftes i tilbuddet, og hvilke faglige tilgange og metoder der sikrer den højeste kvalitet i udførsel af opgaven. Denne tilgang til kerneopgaven er udløbet af et arbejdet omkring social kapital, og det forventes at denne er et af de tiltag, som med til at højne både den sociale kapital og den faglige kvalitet, da den er et svar på mange af de forhindringer som medarbejderne peget på manglet i de situationer, hvor de ikke kan få øje på den sociale kapital via ” videotesten”.

Videre er begreberne tillid, samarbejde og retfærdighed noget som der arbejdes med i supervision, hvor der bliver arbejdet med at styrke den sociale kapital i de situationer som er med til forhindre den ønskede kvalitet i opgaveløsningen. 

 

Tirsdag d. 31. august april 2021 kl. 10:00 - 11:30

UDVIKLINGSWORKSHOPS AFDELING 2

Skab effektive sikkerhedsrunderinger med resultater

 

Oplægsholdere:

Lasse Boo Hartmann, Senior Konsulent, Joblife A/S, Aarhus
Pete Kines, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Sikkerhedskultur og Arbejdsulykker

Indhold:

Der gennemgås, hvordan du planlægger, gennemfører og følger op på din rundering, så der skabes positive resultater for både sikkerhed og sundhed. Du får et indblik i, hvad du skal overveje, når sikkerhedsrunderinger implementeres som en del af en systematisk arbejdsmiljøindsats. Du får metoder og konkrete værktøjer som inspiration til at tilpasse runderinger til netop din virksomhed mht. traditionelle emner som fald- og snublerisici, samt kemi, muskelskeletbesvær og det psykosociale arbejdsmiljø

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Andet - skriv i feltet herunder
          

Udvidet beskrivelse: 

De danske nationale mål for arbejdsmiljøindsatser for 2021-2030 sigter mod, at virksomheder har en stærk sikkerhedskultur, hvor indekset indeholder et mål for sikkerhedsrunderinger (Beskæftigelsesministeriet, 2020). Dette bakkes op af internationale forskning, der viser, at sikkerhedsrunderinger er effektive i at reducere risikoen for arbejdsulykker (Alruqi and Hallowell, 2019), samt det danske lovkrav om at arbejdsmiljøudvalget skal kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet, sådan at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige (Arbejdstilsynet, 2010). Der findes dog mange måder at foretage sikkerhedsrunderinger på, og fokusset kan indeholder emner, der ikke kun berører traditionelt sikkerhedsemner som at opdage fald- og snublerisici, men også risici forbundet med kemi, muskelskeletbesvær og det psykosociale arbejdsmiljø. 

På workshoppen præsenteres nogle af de overvejelser deltagerne skal gøre, når de arbejder systematiske med sikkerhedsrunderinger. En indledende præsentation lægger op til både plenum og gruppe diskussioner om, hvordan de enkelte deltagere kan tilpasse sikkerhedsrunderinger og gøre dem meste effektive i netop deres branche og virksomhed. Der gennemgås, hvordan sikkerhedsrundering kan planlægges, gennemføres og følges op, så det skaber positive resultater for både sikkerhed, sundhed og trivsel.

Nogle af de emner omhandler:

 • Formålet med sikkerhedsrunderinger: Dialogbaseret tilgang, struktureret tilgang, kontrol, forebyggelse, osv.
 • Forberedelser - Hvem skal deltage i runderinger, og hvor hyppigt skal de foretages? Hvornår skal de foretages, og skal de varsles?
 • Gennemførelse: Hvilke arbejdsmiljøemner skal der fokuseres på, og hvordan udføres det i praksis? Hvordan kan det dokumenteres?
 • Opfølgning og læring: Hvordan sikres handling, evaluering, læring og vidensdeling i virksomheden?

Forskellige værktøjer: Dialog-, digitale- og papirbaserede værktøjer

Krænkelseskultur - er det noget vi taler om?

 

Oplægsholdere:

Per Lykke Hansen, Partner, konsulent og skuespiller, Dacapo ApS,
Titi Astono, Partner, Dacapo ApS,
Jennie Nielsen, Konsulent og skuespiller, Dacapo ApS

Indhold:

Sofie Lindes tale ved Zulu Award 2020 satte med fornyet styrke krænkelseskulturen på dagsordenen. Det var især seksuelle krænkelser, der blev sat fokus på den aften, men begrebet krænkelser dækker også over fx mobning … eller de såkaldte godmodige drillerier og upassende bemærkninger. Dem møder man på alle arbejdspladser i større eller mindre grad. Mange af krænkelserne finder sted i en gråzone, og derfor er det svært at tale om. Vi vil gerne sammen med jer folde temaet ud og dele erfaringer.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis

Udvidet beskrivelse: 

 

Sofie Lindes tale ved Zulu Award 2020 satte med fornyet styrke krænkelseskulturen på dagsordenen. Det var især seksuelle krænkelser, der blev sat fokus på den aften, men begrebet krænkelser dækker også over fx mobning … eller de såkaldte godmodige drillerier og upassende bemærkninger. Dem møder man på alle arbejdspladser i større eller mindre grad.
Mange af krænkelserne finder sted i en gråzone, og derfor er det svært at tale om. Vi vil gerne sammen med jer folde temaet ud og dele erfaringer og gode råd.
Der er tre områder, vi kommer omkring:
1. Før det sker!
2. Når det sker!
3. Når det er sket!
At arbejde med arbejdspladskultur og herunder krænkelser har altid været en del af arbejdsmiljøarbejdet, uanset om du er TR, AMR eller Leder. Og vi ved, at det er forbundet med mange tabuer. Det kan være svært at vise sårbarhed, vise tillid og åbne sig overfor andre. Lad os gøre noget ved det – sammen.
Her er nogle af de spørgsmål, vi vil arbejde med undervejs:
Hvordan får vi skabt en arbejdsplads, hvor vi tør tale om krænkelser? Hvad er en krænkelseskultur? Hvordan får vi gang i dialogen? Hvem skal involveres? Og hvornår? Hvilken rolle har TR, AMR og lederen? Hvad kan – eller skal man – som medarbejder gøre?
På denne workshop vil vi bruge film og involverende teatermetoder til at arbejde med emnet.
Vi glæder os til at se dig!

Senior? – det kan du da selv være”

 

Oplægsholdere:

Karen Albertsen, Arbejdsmiljøforsker, TeamArbejdsliv,
Ulrik Gensby, Arbejdslivsforsker, TeamArbejdsliv,
Stig Ingemann Sørensen, Specialkonsulent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
Niels Geisle, Specialkonsulent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Indhold:

Mange danske virksomheder har ikke taget stilling til, hvordan de håndterer, at en større andel af deres medarbejdere er – eller bliver – seniorer. Med udgangspunkt i resultater og dialogværktøj udviklet i projektet SeniorArbejdsLiv, drøfter vi på workshoppen, hvad virksomheder skal være opmærksomme på, hvis de ønsker at tiltrække og fastholde senior arbejdskraft. Har virksomheden en seniorpolitik, som medarbejderne kender? Hvordan spiller den sammen tillid og retfærdighed på arbejdspladsen?

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret

Udvidet beskrivelse: 

Mange danske virksomheder har ikke taget stilling til, hvordan de håndterer, at en større andel af deres medarbejdere er – eller meget snart vil være – seniorer. De virksomheder kan ende med at mangle arbejdskraft, fordi de ikke har gjort nok for at fastholde ældre medarbejdere. Og mister man en senior, så mister man typisk erfaring, stabilitet og faglige kompetencer, som ikke er lige til at erstatte.

Virksomhederne er ofte ikke klædt på til at håndtere udfordringerne og høste gevinsterne ved at fastholde seniorerne. Tit er det vanskeligt for både ledere og medarbejdere at få gang i snakken om seniorarbejdslivet.

Workshoppen tager udgangspunkt i resultater og erfaringer fra projektet SeniorArbejdsLiv (www.seniorarbejdsliv.dk). Særligt er fokus på dialogkort udviklet af NFA til drøftelse af dilemmaer og overvejelser i relation til seniorer.  Desuden inddrages kapitlerne 7,8 og 9 fra bogen: Jensen, PH (red): Seniorarbejdsliv.

 SeniorArbejdsLiv gennemføres af Aalborg Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og TeamArbejdsliv i fællesskab, og er finansieret af TrygFonden.

Bæredygtighed og systematisk arbejdsmiljøarbejde
- fra strategi til praksis

 

Oplægsholdere:

Bente Grau-Hansen, Civilingeniør og Specialkonsulent, Region Midtjylland
Jonna Pedersen, kontorchef, Region Midtjylland

Indhold:

Region Midtjylland gennemfører mange tiltag for at understøtte bæredygtighed på arbejdspladsen. COVID19 har medført at arbejdet med digitalisering har udviklet sig meget, og det har også betydning for bæredygtighed og samarbejdet i MED-Arbejdsmiljøorganisationen.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis

                            

Udvidet beskrivelse: 

Region Midtjylland har som en af landets største offentlige virksomheder sat fokus på og vedtaget en strategi for bæredygtighed og en strategi for digitalisering.  Der gennemføres mange tiltag for at understøtte bæredygtighed på arbejdspladsen.
Bæredygtighed integreres i stigende omfang i regionens byggerier, bl.a. i planer for bygning af nyt apotek og vaskeri. Der arbejdes med affaldssortering og genanvendelse. Der sættes mål for nedbringelse af ulykker blandt nyansatte og andre mål, som også understøtter et godt arbejdsmiljø.
COVID-19 har medført at arbejdet med digitalisering har udviklet sig meget og det har også betydning for bæredygtighed.

Kom og hør, hvordan en stor offentlig arbejdsplads arbejder systematisk i MED- og Arbejdsmiljøorganisationen fra det strategiske niveau og til omsætning i praksis. Hvordan visioner, værdier og målsætninger omsættes til systematisk og forbyggende arbejdsmiljøarbejde og hør om de teoretiske og praktiske erfaringer, der er i en meget foranderlig tid, hvor vi alle skal have fokus på bæredygtighed.

Drøft med os MED- og arbejdsmiljøorganisationens rolle og muligheder for at bidrage til bæredygtighed i praksis.


Målgruppe: Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsmiljøledere, HR- og personaleansatte

Core Culture - Ledelsesværktøj til reducering af stress

 

Oplægsholdere:

Hanne Christensen, Partner, Projekthuset Aron
Pernille Vedsted, Direktør, Arbejdsmiljøcentret
Julie Dinesen, Partner, Projekthuset Aron
Anja Dahl Pedersen, Chefkonsulent, Arbejdsmiljøcentret  

Indhold:

Partnerskabet bestående af 4 virksomheder, 2 rådgivervirksomheder og Velliv Foreningen står bag udviklingen af ledelsesværktøjet Core Culture. Ledelsesværktøjet har fokus på udvikling af arbejdsfællesskab som en metode til at reducere stress. På workshoppen præsenteres baggrunden og udviklingen af elementerne i ledelsesværktøjet, samt hvilke læringspunkter virksomhederne har haft. Deltagerne får derefter mulighed for at arbejde med værktøjet, kommentere og diskutere indholdet i værktøjet

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer
                            

Udvidet beskrivelse: 

Ledelsesværktøjet er udviklet i et partnerskab, hvor partnerne - HAB, Nordic Computer, Tivoli, Aarhus Vand, Velliv Foreningen, ArbejdsmiljøCentret og Projekthuset Aron - har haft den fælles opgave at udvikle et ledelsesværktøj til at forebygge stress på danske virksomheder.

Værktøjet er udviklet ved, at partnervirksomhederne har implementeret og udviklet de vigtigste elementer i ’arbejdsfællesskaber’ i deres egen virksomhed. Den læring, der er opstået undervejs, implementeres i udarbejdelsen af det endelige værktøj.

Processen er en co-creation proces, hvor partnerskabsvirksomhederne ud fra en ’mockup’ (modeller af værktøjet) løbende har videreudviklet på værktøjet.

Kravsspecifikationen i henhold til værktøjet lyder: Det endelig værktøj skal være brugervenligt for andre ledere at benytte. Det skal have en høj grad af ’lækkerhed’ og kunne benyttes som et supplement til at løfte andre ledelsesopgaver. 

Formen på værktøjet, om det skulle være digitalt, spil, model etc. var ikke afgjort fra starten, men nu er det besluttes, at værktøjet skal være elektronisk.

Hvilken metode er benyttet i udviklingen af Core Culture?

Et stærkt arbejdsfællesskab er når de ansatte i virksomheden har et fælles og tydeligt formål og forpligter sig til at arbejde mod dette formål på en sådan måde at det fælles perspektiv er større end det individuelle.

I den tilgang er der fokus på hverdagssprog og kommunikation i henhold til kerneopgaven.

Derfor navnet: Core Culture.

Udviklingsprojektet tager udgangspunkt i en forståelse af, at:

 • ’Oplevelsen af kontrol’ bidrager positivt til at regulere langtidspåvirkninger, som stresssystemet skaber i kroppen.
 • ’Oplevelsen af kontrol’ hos den enkelte på virksomhederne kan styrkes ved udviklede ’arbejdsfællesskaber’, der udspringer af en tydelig og udlevet kerneopgave.
 • ’Forventninger som kan honoreres’ er, sammen med ’oplevelsen af kontrol’, grundstammen i at skabe et vedvarende, udviklende og sundt arbejdsfællesskab.
 • ’Forventninger som ikke kan honoreres’ i kulturen på arbejdspladsen, er med til at skabe oplevelser af uretfærdighed og kan direkte påvirke ’oplevelsen af kontrol’.

 

På workshoppen vil deltagerne får mulighed for at anvende Core Culture værktøjet og være i dialog om indholdet.

Hvordan kan man opbygge psykologisk sikkerhed i virtuelt arbejde?

 

Oplægsholder:

Nis Kjær, Chefkonsulent, Joblife A/S, Kolding

Indhold:

Psykologisk sikkerhed handler om oplevelsen af tryghed i sin gruppe og modet til at lære sammen. Men hvad sker der, hvis ikke vi kan opbygge og fastholde den face-to-face? Workshoppen indfører dig i, hvad der fremmer psykologisk sikkerhed. Vi arbejder med to cases, som illustrerer de udfordringer, som er forbundet med brugen af digitale kommunikationsværktøjer. Løsningsforslag præsenteres og deltagerne arbejder i grupper og i plenum, hvor egne erfaringer inddrages. Gode idéer gives med hjem.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret
                            

Udvidet beskrivelse: 

Coronakrisen har medført, at mange flere er begyndt at arbejde via digitale kommunikations- og samarbejdsværktøjer som Teams, Skype o. lign. På den ene side er mange blevet tvunget ud i at opdage værktøjernes mange muligheder. Men på den anden side, er det også blevet mere klart, hvor disse værktøjer har deres svagheder og kræver en særlig indsats, hvis man skal bevare et godt og effektivt samarbejde og arbejdsmiljø. Det gælder især opnåelsen af psykologisk sikkerhed.
Begrebet psykologisk sikkerhed har at gøre med, hvordan vi mennesker kan yde vores bedste, hvis vores komfortzone ikke bliver udfordret for meget, og hvis fællesskabet på arbejdspladsen bliver prioriteret. Det er defineret som troen på, at man ikke vil blive straffet eller ydmyget for at tale om sine idéer, spørgsmål, bekymringer eller fejltrin. Forskning dokumenterer, at de mest effektive og innovative teams er kendetegnet ved høj grad af psykologisk sikkerhed. Den psykologiske sikkerhed gør os i stand til at lære af fejl og dele vigtig viden med hinanden i et arbejdsmiljø præget af trivsel.
Spørgsmålet er, hvad der sker med den psykologiske sikkerhed, hvis ikke vi kan opbygge den og/eller fastholde den face-to-face? Forskningen på området fortæller os på den ene side, at det kan være svært at opbygge, men den siger også at der er noget man kan gøre. På denne workshop vil vi arbejde med denne udfordring.
Deltagerne får en grundig indføring i teori om, og praksiserfaringer med, hvad der fremmer psykologisk sikkerhed, og på den baggrund inviteres deltagerne ind i et fælles udviklingsarbejde. I dette udviklingsarbejde vil vi først tage udgangspunkt i to cases, som illustrerer nogle af de udfordringer, som det digitale værktøj udgør, herunder: Hvordan får vi en tilpas god fornemmelse af hinanden? Hvordan fanger vi det uudtalte og kropssproget? Og hvordan kan vi være aktivt lyttende og vise forståelse?
Dernæst præsenteres deltagerne for en række praktiske løsningsforslag, som kan tages i anvendelse, herunder fx hvordan målrettet feedback kan orkestreres på en måde, så den gensidige anerkendelse bevares, samt regler for hvordan man kan afbryde på en god måde, og hvordan aktiv lytten kan erstattes af andre spejlingsteknikker mv.
Deltagerne arbejder i grupper med de to cases og forbereder svar på givne spørgsmål, som drøftes i plenum. I dette arbejde bliver deltagerne ansporet til at inddrage egne erfaringer, så de uddragede læringspunkter bliver vedkommende og overførbare til egen arbejdskontekst. Oplægsholderen noterer hovedbudskaberne og alle gode idéer fra plenumdrøftelserne undervejs på en tavle, sådan at workshop-deltagerne kan runde af med at tage et billede af de samskabte idéer med hjem.

 

Hvordan viden fra kognitions/adfærds forskningen kan skabe trivsel ved at reducere kompleksitet og stress i arbejdslivet

 

Oplægsholdere:

Kristine Backholm, Can.pæd.psyk - Chefkonsulent, Type2dialog, Sundhed og ældre
Linda Grouleff Rørbæk, Chefkonsulent, Type2dialog

Indhold:

Workshoppen handler om hvordan du som leder/AMR, kan skabe trivsel og reducere kompleksitet i en arbejdsdag med forandring. Der vil blive præsenteret viden om vores hjernes måde at håndtere nye opgave og hvordan man kan anvende denne viden til at lede og planlægge alle former for udvikling og forandring. Via små øvelser, vil du mærke på egen krop og hjerne hvordan selv små nye opgaver påvirker os. Sammen skal vi koble jeres hverdag til teorien og lave et konkret ide katalog

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer

Arena: Arbejdsmiljøledelse

                            

Udvidet beskrivelse: 

Udviklingsworkshoppen handler om hvordan man som leder/AMR, med arbejdsmiljø for øje, kan skabe trivsel og reducere kompleksitet for medarbejderne i arbejdsdagens mange opgaver og procedurer.

Målgruppen er ledere og andre personer der til daglig har indflydelse på tilrettelæggelse og ledelse af forandringer og udvikling. Ved at anvende viden fra kognitions, vane og adfærdsteori, bliver deltagerne præsenteret for konkrete ideer og forståelser for, hvordan man kan lede medarbejdere på en måde der tager højde for vores hjernes evne til at rumme nye opgaver og forandringer, uden at overbelaste den.

De få mulighed for, via konkrete små øvelser, på egen krop og hjerne at mærke hvad selv små nye krav gør ved os. Der vil blive præsenteret viden om vores hjernes måde at håndtere dette pres og nye opgaver. Herefter vil der være bud på hvordan man kan anvende denne viden som leder til at planlægge alle former for udvikling, forandring og foranderlighed på en måde der reducere stress for den enkelte medarbejder.

Deltagerne vil møde en blanding af teoretisk oplæg og praktiske øvelser.

Efter vidensoplæg og korte refleksionsøvelser vil workshoppen bevæge sig over i den samskabende del, hvor deltagerne sammen med oplægsholder skal samskabe teori med virkelighedens praksis til konkret at håndtere forandringer i hverdagen. Sammen vil der blive produceret et ide katalog med konkrete idéer til:

 • Hvordan vi håndterer ledelse af forandringer og udviklingstiltag ift. hverdagen
 • Hvordan nye opgaver kan reduceres i kompleksitet
 • Hvilke kommunikationstiltag der med fordel kan medtænkes i forandringsprocesser og
 • udvikling i organisationen.

Der vil være små arbejdsstationer, hvorefter der samles op i plenum. Efter designworkshoppen samler vi op og arbejder videre med idé kataloget, med konkrete metoder i hverdagen til at reducere kompleksitet/stress for medarbejdere i forandringsperioder. Hvis deltagerne ønsker det sender vi gerne opsamlende materiale fra designworkshoppen.

Deltagerne vil komme hjem med viden og metoder som er konkret oversat til deres praksis., og vi vil få viden til vores videre arbejde med at oversætte viden/metoder til praksis eksempler.

Metoder til kemisk instruktion – kan det gøres sjovt?

 

Oplægsholdere:

Tina Jensen, Seniorkonsulent, Joblife A/S,
Kia Hundebøl, Konsulent, Joblife A/S
 

Indhold:

Hvordan kan man gøre instruktion spændende og få svær viden ud at leve på virksomheden, uden at det er en stor investering. Hvordan tilpasser man formidlingen til medarbejdergruppen, og hvordan får man dem inddraget?

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer
                            

Udvidet beskrivelse: 

Hvordan kan man gøre instruktion spændende og få svær viden ud at leve på virksomheden, uden at det er en stor investering. Hvordan tilpasser man formidlingen til medarbejdergruppen, og hvordan får man dem inddraget?

Arbejdspladsbrugsanvisningerne blev vurderet ikke-tidssvarende og blev mange steder ikke brugt. På mange virksomheder blev de gode informationer født til et liv i et ringbind, som der aldrig var nogen der kiggede i – ja, det skulle da lige være når AT kom forbi. Derfor bortfaldt kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger sidste år, hvilket giver virksomhederne større metodefrihed og mulighed for, at tilpasse instruktionerne til de enkelte medarbejdergrupper med forskellige forudsætninger for at modtage en instruktion – for de vigtige informationer skal stadig formidles! 

På workshoppen vil deltagerne blive præsenteret for forskellige metoder til instruktion i kemi (som også kan anvendes til andre arbejdsmiljøområder), med udgangspunkt i arbejdsmiljøkonsulenters erfaringer fra virksomhederne.

Deltagerne vil i grupper komme til at arbejde med forskellige scenarier og teste forskellige lettilgængelige og enkle formidlingsværktøjer af, og i fællesskab vil vi drøfte fordele og muligheder ved de forskellige metoder.

Hvad kan TrivselsApps bidrage med?

 

Oplægsholdere:

Flemming Pedersen, Direktør, Evalueringschef, TeamArbejdsliv ApS,
Maria Haukrogh, Alemnyttig konsulent, Velliv Foreningen,
Henrik Ankerstjerne Eriksen, Arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent, Partner, TeamArbejdsliv ApS,
Anders Justian, Social Digital konsulent, Implement

Indhold:

Der er kommet en række kommercielle Trivselsapps på markedet, som tilbyder hyppige målinger, strakstilbagemeldinger til medarbejderne og nogle er koblet til eksterne rådgivere, som tilbyder samtaler, hvis personer er på vej mod stress og ubalance. Ledelsen har adgang til se de sammentalte besvarelser og får meget hyppigere viden om tilstanden i organisationen end ved APV og trivselsmålinger. Workshoppen tager udgangspunkt i den oversigt som Velliv Foreningen har udarbejdet over de nye apps og di

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer
                            

Udvidet beskrivelse: 

 

Velliv Foreningen har ved assistance fra Implement og TeamArbejdsliv udarbejdet en test og sammenligning af seks digitale værktøjer som kan måle mental velbefindende og stress (nogle måler også fysisk velbefindende) og der er flere værktøjer på vej ind på markedet.

Der er umiddelbart mange fordele ved værktøjerne, de tilbyder en meget hyppigere kadence end APV- og trivselsmålingen, medarbejderen får med det samme en sammentælling af sin besvarelse og kan sammenligne sig med tidligere besvarelser, med egen organisation og ofte også med et benchmark for branchen. Nogle apps er indrettet sådan, at hvis medarbejderen scorer lavt i en eller flere målinger, kommer der et tilbud om samtale med en ekstern rådgiver.

Det betyder, at medarbejderen kan følge med i udviklingen i sin egen trivsel og også vælge at være åben om sine målinger over for ledelsen/søger hjælp hos ledelsen.

For ledelsen betyder de nye værktøjer, at de kan få hyppige tilbagemeldinger på den mentale sundhed i team/afdeling og hele organisationen. Ledelsen kan se, hvor mange der er i fx grøn, gul og rød trivsel, men ikke hvem det er.

En af udfordringerne ved trivselsmålinger at ledelsen (af anonymitetshensyn) ikke ved hvem der har scoret lavt i en afdeling/team. De nye apps har ikke har løst dette problem, ledelsen er fortsat nødt til at arbejde med forandringer for alle i afdelingen og kan ikke rette indsatsen mod dem, der måtte have det største behov.

En anden opmærksomhed er, at de nye apps kan have svært ved at erstatte en APV, fordi de typisk baserer sig på relativt få spørgsmål da de skal kunne besvares ofte, således bliver arbejdspladsens forskellige dimensioner i det psykiske ikke dækket bredt eller dybt nok.

Nogle medarbejdere er stærkt tilfredse med at få en hyppig tilbagemelding på egen trivsel, andre finder hurtigt ud af, hvordan de skal besvare sådan, at de ikke kommer i gul eller rød og dermed påkalder lederens opmærksomhed på trivslen i afdelingen eller får tilbud en samtale en med en ekstern

Appsene er forskellige i forhold til om deres hovedfokus er på individuel eller organisatorisk forebyggelse.

Workshoppen vil falde i disse dele:

 • Hvorfor har Velliv Forening testes apps til måling af trivsel?
 • Præsentation af hvad de nye apps kan, hvilke forskelle er der og hvordan de virker
 • Hvad er fordelene – deltagerne inddrages med egne erfaringer
 • Hvad kan de ny apps ikke – deltagerne inddrages med egne erfaringer
 • Hvordan introducerer organisationen/arbejdspladsen den nye app – hvad er opgaverne?
 • Hvor er vi på vej hen I relationen mellem medarbejdere og ledelse, der er tendenser der peger på at anonymiteten fjernes (fx i trivselssamtaler) hvor medarbejdere og ledere skal kunne tale åbent sammen. Kan man det i et rum, der stadig er præget af at lederen er leder og medarbejderen er medarbejder? Her inddrages deltagere fx ved diskussion ved bordene.

Fremtidens arbejdsmiljøudfordringer i Europa

 

Oplægsholdere:

Anders Kabel, Formand, AM-PRO
Nina Hedegaard, Arbejdsmiljøkonsulent, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Elsebet Jarmbæk, projektleder, Arbejdstilsynet - EU-OSHA Focal Point
Repræsentant fra Arbejdsmiljøargenturet i Bilbao

Indhold:

EU-OSHA (det europæiske arbejdsmiljøagentur) præsenterer resultater fra ESENER-projektet: Hvad vil de fremtidige arbejdsmiljøudfordringer blive? Hvilke trends i arbejdets udvikling påkalder sig nye måder at tænke forebyggelse på? Hvor står Danmark i forhold til andre Europæiske lande? Hvad er vi gode til, og hvor skal vi være bedre?

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret

Udvidet beskrivelse: 

Esener-projekterne: EU-OSHA: Arbejdsmiljøets fremtidige udfordringer. Hvor står Danmark i forhold til andre europæiske lande: Hvad er vi gode til, og hvor halter det? Hvilke udviklingstræk i arbejdets udvikling påkalder sig nye måder at tænke forebyggelse på – teknologi som årsag til nye belastninger?

 

OBS: Afholdes på engelsk!

Hvordan kan sygefraværet nedbringes?

 

Oplægsholdere:

Anita Lindkvist Nørbjerg, Sygefraværskoordinator, Region Midtjylland
Thilde Guldberg, Arbejdsmiljøkonsulent, Region Midtjylland

Indhold:

Workshoppen handler om, hvordan der gennem en 2 årig projektperiode i Psykiatrien og på Socialområdet i Region Midtjylland er sat fokus på at nedbringe sygefraværet gennem at skabe højere trivsel. Workshoppen deler ud af erfaringerne herunder udfordringer og anbefalinger med særligt fokus på samspillet med TRIO og at skabe lokalt ejerskab. På workshoppen vil der blive præsenteret konkrete cases.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer
                            

Udvidet beskrivelse: 

Der er bevilliget puljemidler af STAR på kr. 2.134.585 til sygefraværsprojektet over en 2 årig periode på baggrund af, at Psykiatrien og Socialområdet i Region Midtjylland har oplevet udfordringer indenfor særligt 3 parameter:

1.Høj og stigende sygefravær
2.Arbejdets belastende karakter
3.Udfordringer med manglende overblik og koordinering

Projektet har som mål at nedbringe sygefraværet, og det er fastsat som målsætning at sygefraværet skal nedbringes med 1 procentpoint i projektperioden fra januar 2020 til april 2022. Dette betyder en nedbringelse af det gennemsnitlige sygefravær fra 6,22% (14,6 dage) til 5,22% (12,2 dage), hvilket svarer til en nedgang i sygefraværet på 2,4 dage med udgangen af 2021.
For at opnå ovenstående mål og målsætning, ønskes der at sætte fokus på indsatsmodellens 5 kerneelementer (sygemelding, forebyggelse, organisering, data og koordination). Det er primært indenfor kernelementerne, sygefraværskoordination, sygemelding og forebyggelse, som Psykiatrien og Socialområdet ønsker styrket gennem puljemidlerne fra STAR.

 

Lydhistorier som virkemiddel til at skabe læring og sikker adfærd

 

Oplægsholdere:

Kenn Carlsen, selvstændig Lydproducent, LydCarlsen
Jeppe Lykke Møller, Postdoc, Ph.D, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Anne Marie Hagelskjær Smit, HR- og Arbejdsmiljøschef, GLS-A.

Indhold:

Dokumentariske lydhistorier er et nyt virkemiddel i arbejdsmiljø- og sikkerhedsundervisningen på arbejdspladserne, der både taler til rationaliteten og til følelserne, og som derfor har vist sig at have stor effekt på adfærd og kultur. Safesounds har udviklet denne nyskabende metode, hvor en fagperson fortæller om en oplevet hændelse - en alvorlig arbejdsulykke. Lydhistorien bringer lytteren helt tæt på fortællingen, så det opleves som at være der selv, hvilket skaber engagement og læring i den

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer

                            

Udvidet beskrivelse: 

Lydhistorier som virkemiddel til at skabe læring og sikker adfærd

Forebyggelsen af ulykker i arbejdet afhænger af en lang række faktorer såsom hastighed, ledelsesopbakning, viden, kultur mv. Undervisning af medarbejdere og ledere er en del af redskaberne til at skabe en mere sikker praksis, men effekterne af undervisningen er ofte begrænset og kortvarig. En del af forklaringen pa den manglende effekt er, at der er stærke organisatoriske og kulturelle kræfter, der modvirker sikker adfærd. Men en del af forklaringen kan også være, at traditionel sikkerhedsundervisning er målrettet deltagernes rationalitet, og at der derfor opstår en distance mellem virkemidlet og deltageren. Det er med andre ord let at undgå, at påvirkningen sætter sig fast, hvorfor det organisatoriske pres efterfølgende eroderer den viden om sikkerheden, undervisningen har skabt.

Dokumentariske lydhistorier er et nyt virkemiddel i sikkerhedsundervisningen pa arbejdspladserne, som bade taler til rationaliteten og til følelserne, og som derfor har en stærkere forankring i lytteren. Konsulentvirksomheden Safesounds-LydCarlsen har udviklet en nyskabende metode, hvor en fagperson fortæller om en voldsom hændelse, vedkommende har oplevet. f.eks. en alvorlig arbejdsulykke. Lydhistorier skitserer en genkendelig hverdagssituation på en arbejdsplads, gengivet ned i mindste detalje og er specielt designet til en specifik faggruppe. Medarbejderne skaber selv indre billeder af situationerne i historien og oplever at være direkte tilstede, også når situationen udvikler sig til en ulykke eller en nærved ulykke. De bliver ramt både i deres professionalisme og i deres følelser og mærker på egen krop, hvordan ikke-sikker adfærd har alvorlige konsekvenser. Samtidig med den indre film kører, åbnes deres erindringer om situationer, de selv har stået i. Oplevelsen motiverer til at ville mere sikkerhed, og til at tale om sikkerhed med deres kolleger, der netop har været gennem samme oplevelse.

Safesounds’ historier i 3D-lyd kan sammenlignes med instruktionsfilm/-videoer og reklamefilm. Forskellen er, at lydhistorien virker med endnu større effektivitet. Ved udelukkende at bruge lyden og lade medarbejdernes danne egne billeder ud fra allerede etablerede følelsesmæssige horisonter får man en bedre og lettere adgang til sindet og kroppen end ved at bruge billedmediet. Hvor aflæsningen af de færdige billeder i videoer og sikkerhedsfilm indebærer en distance i blikket hos medarbejderne, så kommer lyden ind ad bagdøren, ind ad ørene og rammer (under-)bevidstheden. Der er intet filter, ingen distance – og det giver mulighed for fuld opmærksomhed. På ganske få øjeblikke er medarbejderne flyttet til at have fuld opmærksomhed og involvering. Samtidig sikrer konceptet en dyb forankring af begivenheden i langtidshukommelsen. Den sætter sig som en stedfortrædende oplevelse og erfaring der som et proaktivt minde griber ind i situationer i hverdagen og ændre på den måde praksis og mindsker usikkerheden.

Konceptet virker ind i forhold til hukommelsens vigtigste funktion; at sikre os mod farer i fremtiden. Forskning viser, at billeddannelsesprocessen og oplevelsen af en følelsesmæssig intens situation er centrale måder at etablere stærke former for aktive minder i langtidshukommelsen, som netop virker ind på fremtidig sikker/usikker adfærd. Metoden indlejrer et nyt mindset hos medarbejderne, og skaber således muligheder for en ændret praksis og sikkerhedskultur, der griber forebyggende ind både overfor den enkelte men også overfor kollegaer. Erfaringerne med metoden inden for forskellige brancher er ifølge undervisere, deltagere og virksomheder et stort engagement og læring.

Workshoppen starter med en direkte demonstration af metoden, hvor deltagerne afprøver lydhistorien pa egen krop for at skabe nærvær, engagement, refleksion og dialog mellem deltagerne. Deltagerne vil opleve, hvordan lydhistorien i 3D-lyd virker pa dem selv. Efter en kort snak om deltagernes oplevelse af metoden, vil en virksomhed og en forsker fortælle om deres erfaringer med metoden. Herefter vil workshoppen handle om en mere overordnede dialog om de konkrete udfordringer man star med i dag i indenfor forskellige brancher bl.a. om hvordan man sikkerheden til at forankre sig blandt medarbejderne., hvordan overleverer man erfaringer fra f.eks. svend til lærling. Repræsentanter for forskellige brancher fra landbrug til el-installation vil fortælle om deres erfaringer med at anvende den nye metode. Ligeledes vil en forsker fra NFA bidrage. Bruger, arbejdsmiljø underviser og forsker perspektivet vil således blive repræsenteret og gennemspille problematikkerne.

Hvad kan TRIO og MEDudvalget gøre for at fremme trivsel og mental sundhed i arbejdsfællesskaber?

 

Oplægsholder:

Birgitte Glifberg, ledelsesrådgiver og arbejdsmiljøkonsulent, GLIFBERG PROCESSER

Indhold:

Vi ser på TRIO samarbejdet og ledelse som et helt central afsæt og udgangspunkt ift. at udvikle og vedligeholde bæredygtige og sunde arbejdsfællesskaber. Hvad skal der til, for at TRIOen bliver MEDskabende om et sundere arbejdsmiljø og fremmer mental sundhed? Hvordan går TRIOen forrest og bidrager til en kultur, hvor forebyggelse, forandringsprocesser og samarbejde er en naturlig del af praksis? Vi dykker ned i begreber som mental sundhed, ansvar, MEDansvar, MEDindflydelse og MEDbestemmelse.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis

Udvidet beskrivelse: 

Workshoppen er en udviklingsworkshop, som bidrager til refleksion, læring og videndeling. Målgruppen for workshoppen er primært for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, men andre interesserede er selvfølgelig også velkomne.

I vores udviklingsworkshop vil vi primært fokusere på muligheder og mindre på de udfordringer, som TRIOen står overfor i arbejdsfællesskabet, når vi taler om at fremme mental sundhed – både i det lille arbejdsfællesskab (TRIOen) og det store arbejdsfællesskab.

 1. Processen i udviklingsworkshoppen:

Der forventes aktiv deltagelse blandt alle deltagere, og dialogen er i fokus, så vi hver især og sammen bliver klogere. Vi vil i en vekselvirkning mellem korte oplæg, dialog i mindre grupper og plenum samarbejde om og samskabe, hvordan vi bliver klogere på egen praksis, tager ansvar og skaber mening i arbejdsfællesskabet. Så TRIOen bliver arbejdsfællesskabets ekkolod og dermed så handlekraftig som mulig. Hvor der er opbakning og legitimitet til, at TRIOen er værdifuld i bæredygtige og sunde arbejdsfællesskaber. Alt sammen med det formål, at kerneopgaven bliver

løst bedst muligt, og arbejdsmiljøet er sundt.

 

I oplæg introduceres kort til en analyse om mentale sundhedsudfordringer (MSU) og

forebyggende initiativer for erhvervsaktive (analysen er udarbejdet af NFA & TeamArbejdsliv) og de 3 niveauer af forebyggelsesindsatser. Vi kommer også omkring TRIO samarbejdet og ledelse som et helt centralt omdrejningspunkt i forhold til at styrke, udvikle og vedligeholde bæredygtige arbejdsfællesskaber. Vi vil dykke ned i begreber som mental sundhed, ansvar, MEDansvar, MEDindflydelse og MEDbestemmelse.

 

I mindre grupper vil vi drøfte spørgsmål som:

 1. Hvad skal der til, for at TRIOen bliver MEDskabende om et sundere arbejdsmiljø og holder fokus på kerneopgaven?
 2. Hvordan går TRIOen forrest og bidrager til en kultur, hvor fremme af mental sundhed, forandringsprocesser og samarbejde er en naturlig del af praksis?
 3. Hvad virker godt i jeres eget TRIO-samarbejde, som andre kan inspireres af og ha´ glæde af at kende til?

I plenum vil vi dele pointer og input fra gruppearbejde.

 

 1. Hvad får man som deltager med sig ved at komme til udviklingsworkshoppen?

Som deltager får du arbejdsmiljørelateret fif og gode ideer til at arbejde videre i egen TRIO og organisation, mulighed for at dele gode erfaringer og viden med andre, reflektere over egen praksis og få lidt input fra forskningen. Du er med til at udvikle TRIOens muligheder for at være MEDskabende, fremme mental sundhed og forebygge mentale sundhedsudfordringer i arbejdsfællesskabet. Du er med til at udvikle og styrke andre TRIOer, sætte sundt arbejdsmiljø og fremme af mental sundhed på dagsorden på danske arbejdspladser.

Stil spørgsmål der flytter

 

Oplægsholdere:

Karin Lyngby, Partner, Kongruens,
Anette Raaby, Direktør, Kongruens

Indhold:

HV-spørgsmål er centrale i mange dialoger. Man kan dog opleve, at HV- spørgsmål har primært fokus på symptomer frem for årsager bag. Denne workshop handler om forskellen på analytiske og systemiske spørgsmål, og du lærer her, hvordan du med nye spørgsmål kan zoome ud og skabe bevægelse i fastlåste situationer - både privat og professionelt. Workshoppen afvikles med korte oplæg og træning af forskellige spørgemetoder.  Se mere på www.spørgsmålderflytter.dk og læs 1. kap. af den tilhørende bog.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer
                          

Udvidet beskrivelse: 

 

Hensigten med denne workshop
Dette er en meget praksisnær workshop, hvor den overordnede hensigt er at skabe viden om, hvordan
spørgsmål har potentiale til at skabe bevægelse hos andre, hvis de stilles med en særlig form for
bevidsthed. Vores ønske er, at deltagerne gennem oplæg og samskabende øvelser får inspiration til og mod
på at gå hjem og lege videre med det at stille spørgsmål på nye måder. Alle deltagere får deres egne
træningsøvelse med hjem.
Proces og indhold
1. Ankomst- indledende øvelse
Vi indleder med en stund, hvor vi lander – her midt i konferencen – ankommer med både krop og hoved.
Formål: Et afgørende element i Spørgsmål der flytter er aktivt nærvær, så dér starter vi med at sætte fokus.
2. Icebreaker
Formål: At sætte en uformel tone, som kan understøtte trygheden til at være aktivt deltagende.
3. Kort oplæg om metodens baggrund
Formål: At sætte rammen og præsentere der overordnede indhold.
4. Øvelse 1 i små grupper med relevant antal gentagelser med rolleskift
En valgt fokusperson (F) fortæller om en episode, hvor F oplever, at det er svært eller står lidt i stampe –
det kan være en meget lille ting, behøver på ingen måde at være noget personligt.
En valgt interviewer (I) stiller præfabrikerede spørgsmål ud fra et spørgeark med analytiske HV-spørgsmål.
En til to andre observerer, hvad der foregår både hos F og I ud fra særskilt instruktion.
Formål: En praktisk øvelse til at skabe bevidsthed om, hvad der sker i hoved, krop og relationer under
samtalen.
5. Introduktion til konceptet Spørgsmål der flytter
Gennemgang af værktøjet/metoden. Vi vil gennem væsentlige pointer fremhæve det teoretiske bagtæppe
og præsentere begreberne at zoome ind og at zoome ud.
Formål: Indføring i konceptet.
6. Øvelse 2 i små grupper - samme øvelse som før med nye spørgsmål og fokus på nærvær
En valgt fokusperson (F) fortæller om en episode, hvor F oplever, at det er svært eller står lidt i stampe –
det kan være en meget lille ting, behøver på ingen måde at være noget personligt.
En valgt interviewer stiller spørgsmål ud fra principperne i Spørgsmål der flytter.
En til to andre observerer hvad der foregår både hos F og I ud fra særskilt instruktion.
Opsamling i grupperne, hvor de væsentligste pointer trækkes frem med hjælp fra en spørgeguide.
Formål: En praktisk øvelse til at få øje på, hvad der sker i hoved, krop og relationer og forskelle fra før.
7. Plenumopsamling og afrunding
Hvad fik I øje på? - Forskelle? - Hvad kunne det handle om? Hvad er det vigtigste I tager med herfra –
videndeling i plenum – nærværende afslutning. Alle deltagere får et spørgsmålskort med, som de opfordres
til at gå hjem og implementere i fremtidige dialoger.
Formål: Samle de fremkomne erfaringer, oprids af metoden og en konkret opfordring til videre træning.

Sådan bruger du organisatorisk design til at forene hensynet til produktivitet og trivsel

 

Oplægsholdere:

Signe Tønnesen, Chefkonsulent, Lederne,
Christine Ipsen, Lektor, gruppeleder DTU Management, DTU

Indhold:

Som HSE/HR professionel er du med til at sikre, at din organisation er designet så I kan levere resultater samtidig med, at medarbejderne trives. I denne workshop viser vi hvordan I når begge dele ved en systematisk indsats på et organisatorisk niveau. Vi introducerer Galbraiths stjernemodel der viser samspillet mellem organisationens strategi, struktur, processer, incitamenter og people practice. Vi kommer også med anbefalinger og konkrete eksempler fra førende virksomheder i Danmark.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop
                            

Udvidet beskrivelse: 

Desværre oplever mange arbejdspladser problemer med stress og de negative effekter det har på produktiviteten. Og tallene taler deres tydelige sprog: Mere end 35.000 danskere er dagligt sygemeldt med stress, og EU mister årligt 450 milliarder euro på baggrund af sygefravær og tab af produktivitet. Prisen er høj; for både mennesker, virksomheder og samfund.

Derfor har man både i Danmark og internationalt længe været optaget af at forebygge stress, og gennem årene har metoder og programmer hjulpet ledere og medarbejdere til at blive bedre til at spotte stress, sikre større robusthed, implementere indsatser der virker og meget andet. Erfaringen er, at alle disse tiltag gør en forskel - men erfaringerne er desværre også, at problemerne i mange tilfælde forbliver uløst, og at der løbende kommer nye sygemeldinger og udfordringer til. Det store spørgsmål bliver her: Hvad gør vi så nu?

 

Ledelse er nøglen til at forebygge stress

Lederen spiller en stor rolle i at skabe trivsel og forebygge stress, og vi ser da også lige nu en tendens til, at virksomhederne i stigende grad søger proaktive løsninger på problemerne, der hvor arbejdet organiseres og fordeles, i stedet for at rette fokus mod forebyggelse og håndtering af stress hos den enkelte medarbejder. Med andre ord ser vi et skifte fra at iagttage stress som et subjektivt og individuelt fænomen til at forebyggelsen af stress håndteres på organisatorisk niveau, som en samlet indsats der både involverer trivsel og produktivitet.

Trivsel og performance kan godt gå hånd i hånd – og et systematisk fokus på et organisatorisk niveau er nøglen til at skabe en bæredygtig og sund virksomhed eller organisation. Derfor har vi i to workshops med topledere, praktikere og forskere arbejdet med ledelsesforskeren Galbraiths stjernemodel som et redskab til at tænke trivsel og resultatskabelse sammen, når man arbejder med strategiske beslutninger i en organisation eller virksomhed. Med baggrund i modellen har vi gennemgået de fem organisatoriske forhold, der spiller en afgørende rolle, nemlig strategi, struktur, processer, incitamenter - og sidst men ikke mindst medarbejdere, den menneskelige ressource.

Resultatet af de to workshops var bl.a. et whitepaper, hvori vi komme med anbefalinger, gode konkrete eksempler og best practice fra nogle af de førende virksomheder i Danmark. Her kan du finde inspiration til hvordan du kan kombinere trivsel og performance i dit team eller på din arbejdsplads, eller bare et bud på en ledelsesmodel til en sund og bæredygtig arbejdsplads.

Formålet med workshoppen

På workshoppen vil vi dels præsentere Galbraiths stjernemodel og resultaterne fra de to workshops og dels sætte deltagerne i gang med selv at afprøve modellen og udveksle erfaringer med indsatser der sammentænker de forskellige elementer i modellen så både trivsel og performance udvikles og understøttes. Formålet er, at alle, både deltagere og oplægsholdere, går klogere hjem.

Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 11:45 - 12:30

PITSTOP WORKSHOPS AFDELING 3

Medarbejderinddragelse der kan skabe forandring – og sammenkobles med APV

 

Oplægsholdere:

Dorte Rosendahl Kirkegaard, Seniorkonsulent, Cabi,
Kasper Mark, Arbejdsmiljøkonsulent, Works-live-stay,
Marlene Fabrien, Seniorkonsulent, Cabi

Indhold:

Få inspiration og redskaber fra Cabi til en medarbejderinddragende proces, der skaber dialog, fælles retning og ejerskab omkring fremme af trivslen på arbejdspladsen. Og mød arbejdsmiljøkonsulent Kasper Mark fra WLS, som vil fortælle om, hvordan de har brugt værktøjet og opnået synlige og mærkbare resultater på trivslen.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer
                        

Udvidet beskrivelse: 

På denne workshop vil Cabi præsentere deres erfaringer omkring en proces, der synliggør styrker og udfordringer omkring den fælles trivsel i det daglige arbejde. En proces der skaber dialog, fælles retning og ejerskab i forhold til hvilke indsatser, der vil kunne fremme trivslen. En dialogbaseret proces, som kan bruges i arbejdsmiljøarbejdet, herunder opfølgning på APV.

Cabi vil beskrive processen og de enkle værktøjer der bruges, hvorefter arbejdsmiljørepræsentant Kasper Mark fra Work-live-stay vil fortælle om, hvordan de har arbejdet med værktøjet, skabt høj grad af medarbejderinddragelse og synlige resultater omkring trivslen og APV.

Der vil undervejs være korte reflektionsøvelser.

Forråelse - Sådan kan du bruge måling af forråelse til at forebygge og minimere den

 

Oplægsholdere:

Michael Danielsen, Chefpsykolog, Wellbeing Institute,
Katrine Friese, Direktionskonsulent for strategi og organisation, Habitus - faglig omsorg

Indhold:

På workshoppen får du et redskab til systematisk at forebygge forråelse i en organisation. Forråelse er er begreb, der beskriver, hvordan man som professionel kan ende med at vende negative følelser opstået i arbejdet mod dem, man arbejder med og for. Dette kan ske, hvis arbejdsfællesskabet ikke forebygger individualisering og konfliktadfærd. Wellbeing Institute og Habitus har udviklet og afprøvet et redskab til at måle på graden af forråelse for systematisk at forebygge den opstår.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis
                    

Udvidet beskrivelse: 

 

Vi er optagede af at sikre gode, nærende og udviklende arbejdsfællesskaber for mennesker, der arbejder i relationer. Mennesker, der står i fronten og som dagligt møder andres begrænsninger, afmagt, frustration og aggression. Mennesker, der møder mennesker i svære overgange, livskriser og livsvilkår.

At arbejde med mennesker, der står i svære livssituationer på grund af krise, overgange, sygdom eller livsvilkår, stiller store krav til den professionelle. Du kan kun hjælpe og støtte, hvis du selv har et mentalt overskud og en rimelig trivsel. Men overskud og trivsel er ikke noget, man kan eller skal skabe alene. Arbejdsfællesskabet skal tage ansvar for at skabe de nødvendige muligheder for at håndtere de svære følelsesmæssige krav i arbejdet. Løbende. Kontinuerligt. Det er ikke gjort med en enkeltstående indsats.

Det handler om fællesskabet. Om at skabe et fællesskab, hvor vi tager ansvar for os selv og hinanden. Og hvordan vi sammen skaber et fællesskab, der løfter og støtter den enkelte.

På workshoppen vil vi præsentere et konkret redskab til at forebygge og minimere forråelse.

Habitus vil præsentere deres erfaringer med brugen af redskabet, og den proces, de har udviklet til at bruge resultaterne til at skabe en refleksiv fagkultur, hvor dialogen om forrået adfærd udspringer af nysgerrighed og lyst til at lære, og hvor medarbejderne er modige og har rum til at hjælpe hinanden, når de står i situationer, hvor der er optakt til forrået adfærd.

Redskabet består af et spørgeskema, der sendes ud hvert kvartal, hvor der spørges ind til forekomsten af 7 typer sproghandlinger og 3 typer handlinger, der alle er tegn på mulig forråelses-adfærd.

På baggrund af besvarelserne er der gennemført struktureret opfølgning som et omdrejningspunkt i arbejdsmiljøarbejdet og udviklingen af den pædagogiske praksis og dermed kvalitetssikringen af Habitus’ omsorgs- og udviklingstilbud til meget udsatte borgere.

Det er vores håb, at andre arbejdspladser gennem deltagelse i workshoppen kan blive inspireret til at sætte fokus på forebyggelse og håndtering af forråelse i deres virke.

For at sætte fokus på arbejdslivs-kvalitet og dermed livskvalitet hos dem, vi arbejder med og for.

Kom og hør om vores erfaringer og få inspiration fra et konkret værktøj, du kan bruge på din egen arbejdsplads!

Det virksomhedsnære systematiske arbejdsmiljøarbejde

 

Oplægsholdere:

Peter Orby, Arbejdsmiljøkonsulent, Byggeriets Arbejdsmiljøbus,
Lars Olsen, Arbejdsmiljøkonsulent, Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Indhold:

På workshoppen præsenteres en virksomhedsnær tilgang til udviklingen af det systematiske arbejdsmiljøarbejde samt en øget modenhed og stærkere sikkerhedskultur. Vi vil præsentere konkrete værktøjer og igennem praktiske eksempler vise, hvordan virksomhedens eget arbejde støttes. Til sidst diskuteres, hvordan vi sikrer systematikken på en enkel og anvendelig måde.
• Introduktion til Byggeriets Arbejdsmiljøbus
• Hvad kan det systematiske arbejdsmiljøarbejde tilføre 
• Hvordan og hvem er involveret

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis
                   

Udvidet beskrivelse: 

 

På workshoppen præsenteres en virksomhedsnær tilgang til udviklingen af det systematiske arbejdsmiljøarbejde samt en øget modenhed og stærkere sikkerhedskultur. Vi vil præsentere konkrete værktøjer og igennem praktiske eksempler vise, hvordan virksomhedens eget arbejde støttes. Til sidst diskuteres, hvordan vi sikrer systematikken på en enkel og anvendelig måde.

 

 • Introduktion til Byggeriets Arbejdsmiljøbus
 • Hvad kan det systematiske arbejdsmiljøarbejde tilføre
 • Hvordan og hvem er involveret
 • Hvilke værktøjer findes
 • Hvad kan I selv gøre
 • Anbefalinger

Giver 3D print nye udfordringer for arbejdsmiljøet?

 

Oplægsholdere:

Lasse Boo Hartmann, Senior konsulent, Joblife A/S, Aarhus afd.
Henrik Harboe, Chefkonsulent, Joblife A/S, Kolding

Indhold:

Projektet AM.line 4.0 støttet af Innovationsfonden har etableret et videns- og demonstrationscenter for 3D print i metal. Joblife A/S har deltaget i projektet og kortlagt arbejdsmiljøforhold og udarbejdet retningslinjer for forebyggende tiltag ved denne nye teknologi. Vi vil præsentere resultater af kortlægning i projektet, ligesom vi præsenterer arbejdsmiljø hensyn ved andre former for 3D print i andre materialer. Man får ligeledes kendskab til hvilke forebyggelse der bør tages ved 3D print

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer

                            

Udvidet beskrivelse: 

Giver 3D print nye udfordringer for arbejdsmiljøet?

3D print i metal er en teknologi, der har stort potentiale i fremstillingsvirksomheder, idet man kan fremstille komplicerede emner i små serier i høj kvalitet.

Projekt AM-Line 4.0 med støtte af Innovationsfonden Derfor er der etableret et projekt støttet af Innovationsfonden: AM- Line 4.0. Projektets mål er at etableret et videns- og demonstrationscenter specielt for små og mellemstore virksomheder. Projektet har deltagelse af flere partnere bl.a. Teknologisk Institut, Grundfos, Danfoss, DTU. Joblife A/S har deltaget i projektet i forhold til kortlægning af de specielle arbejdsmiljøforhold, herunder målinger af partikler ved de forskellige processer. For yderlig info om projektet se film på dette link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=O2UiJOhtfGs&feature=emb_logo

Kom og hør om resultaterne Projektet nærmer sig sin afslutning, og vi viser her resultater af arbejdsmiljøundersøgelserne, ligesom vi præsenterer andre former for 3D print i andre materialer med bud på, hvordan risici her ser ud, og hvordan man risikovurderer de processer på baggrund af vores erfaringer her.

Deltagerne får indblik i kortlægning af arbejdsmiljøet ved 3D print i metal samt bud på hvordan komplicerede nye anlæg risikovurderes. Man får ligeledes kendskab til hvilke forebyggelse der bør tages ved 3D print.

Metodeudvikling for arbejdsmiljørådgivning i små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

 

Oplægsholder:

Ulrik Gensby, Forsker, PhD, TeamArbejdsliv ApS

Indhold:

I denne workshop vil du blive præsenteret for nyeste resultater og erfaringer fra et praksisnært forskningsprojekt (Bifrost-projektet). Du vil få viden om begrebet vidensbrobygning, forskellige brobyggerroller samt blive involveret i diskussioner om kerneelementer i en ny brobyggermetode til rådgivning om forebyggelse af stressrelateret sygefravær der er blevet gjort erfaringer med blandt rådgivere og SMV'er i projektet. Hvordan kan metoden inspirere din rådgiverenhed og dig i din praksis?

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret
                            

Udvidet beskrivelse: 

Arbejdsmiljørådgivningen kan udgøre en central ressource for forebyggelse og håndtering af stressrelateret sygefravær i små og mindre virksomheder (SMV’er). Der savnes imidlertid en stærkere bro mellem rådgivere og SMV’er der kan støtte omsætning af viden og metodeudvikling, så viden kan bringes i spil og give retning for forebyggende tiltag i SMV’erne.

Denne workshop udfordrer de gældende ’færdselsregler’ og praksis omkring arbejdsmiljørådgivning, og præsenterer resultater fra et udviklingsprojekt om brobyggende arbejdsmiljørådgivning og forebyggelse af stressrelateret sygefravær i SMV’er. Du vil blive præsenteret for nyeste resultater og erfaringer fra et praksisnært forskningsprojekt. Deltagerne får viden om begrebet vidensbrobygning, forskellige brobyggerroller samt blive involveret i diskussioner om kerneelementer i en ny brobyggermetode til rådgivning om forebyggelse af stressrelateret sygefravær i SMV'er, der er blevet gjort erfaringer med på arbejdspladserne i projektet. Kan de inspirere din rådgiverenhed og dig i din praksis?

Bag projektet står TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljørådgiverne (BAMR), der i samarbejde med fem andre rådgiverenheder særligt har set nærmere på SMV’er indenfor brancheområderne finans, kommunikation og medier.

Workshoppen taler ind i en igangværende bevægelse omkring vidensbrobygning (knowledge brokering) og måder at understøtte arbejdsmiljøforskningens vej til anvendelse i praksis.

Proaktive arbejdsmiljømål

Oplægsholder:

Pete Kines, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Sikkerhedskultur og Arbejdsulykker

Indhold:

Arbejdsmiljøarbejdet bliver ofte opgjort ved at se på udviklingen i reaktive mål som arbejdsulykker og sygefravær. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har været med til at udvikle et koncept for 14 proaktive arbejdsmiljømål for de virksomhedsprocesser, der fremmer sikkerhed, sundhed og trivsel. De er både relevante for mindre og store virksomheder, og man kan løbende opgøre resultaterne på tre forskellige måder afhængig af konteksten. De kan tilpasses til alle brancher, og virksomheder kan anvende dem som KPI’er og til intern og ekstern benchmarking.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer

                            

Udvidet beskrivelse: 

Arbejdsmiljøarbejdet bliver ofte opgjort ved at se på udviklingen i reaktive mål som arbejdsulykker og sygefravær. Som led i den globale Vision Zero strategi for arbejdsmiljø (http://visionzero.global), der er blevet præsenteret på forskellige workshops på Arbejdsmiljøkonferencerne i 2017-2018-2019, har NFA været med til at udvikle et koncept for 14 proaktive arbejdsmiljømål for de virksomhedsprocesser, der fremmer sikkerhed, sundhed og trivsel. De er blevet udviklet med et internationalt hold af forskere og praktikere i 2019-2020, i samarbejde med virksomheder og organisationer rundt om i verden.
De proaktive arbejdsmiljømål er beskrevet i 14 faktaark, og hvert ark indeholder fem råd til ’God praksis’. Man kan løbende opgøre resultaterne på tre forskellige måder afhængig af konteksten. De er både relevante for mindre og store virksomheder, og de kan tilpasses til alle brancher. Virksomheder kan anvende dem som KPI’er og til både intern og ekstern benchmarking.
Nogle af de proaktive mål handler om, at sikkerhed, sundhed og trivsel bliver en integreret del af virksomhedens forretningsprocesser afmed alt fra ledernes synlige engagement, til medarbejdernes onboarding og løbende oplæringtræning, tavlemøder/toolboxmøder, læring af hændelser, design og indkøb, planlægning og organisering af arbejdet, til opfølgning og læring af hændelser og tavlemøder/toolboxmøder, samt muligheden for og anderkendelse af medarbejdernes forslag til forbedring. Sikkerhedsrunderinger er et godt eksempel på lederenes synlige engagement, og sammen med løbende oplæring bidrager til opnåelse af de danske nationale mål for arbejdsmiljøindsatser 2030.

Arbejdsmiljø og forretningskontinuitet under en krise

 

Oplægsholder:

Kim Lundsgaard Jensen, Afdelingsleder, Joblife a/s
Susanne Balslev Nielsen, Facility Management Ekspertisechef, NIRAS A/S

Indhold:

Denne gang Corona, - men næste gang? Tænk hvis virksomhederne havde haft en plan som hjalp med løsninger og prioriteter, da spørgsmål og udfordringer var ved at vælte alle bagover og man stod foran alvorlige konsekvenser for virksomhed og medarbejdere. I oplægget introduceres hvordan ledelsessystemer, herunder beredskabsplaner, kan bidrage til at sikre medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel samt forretningskontinuiteten under en disruption, som den samfundsmæssige lukning i marts 2020.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Andet - skriv i feltet herunder

                            

Udvidet beskrivelse: 

Målgruppe: Alle der arbejder professionelt med arbejdsmiljø, sikkerhed, sundhed, trivsel, miljø og kvalitet.

Tænk hvis virksomhederne havde haft en plan, som hjalp med at finde løsninger og prioritere, da spørgsmålene og udfordringerne var ved at vælte alle bagover og man stod foran alvorlige konsekvenser for virksomhed og medarbejdere.

Hvordan kan vi forberede virksomhederne på at håndtere en krisesituation, sikre virksomhedens og organisationens fortsatte drift? de ansattes sikkerhed, sundhed og trivsel, kommunikation og IT-sikkerhed, sikring og adgangskontrol, facility services, forsyningssikkerhed og andre essentielle forhold.

Alle virksomheder, institutioner og andre organisationer har under Covid-19 pandemien, oplevet hvordan deres daglige virke er helt forandret fra dag til dag. Nogle havde en beredskabsplan klar, og de havde på forhånd lagt en plan for hvem, der gør hvad og hvornår – andre havde ikke.

Dette oplæg retter sig primært til dem som ikke kender til en formaliseret plan for forretningskontinuitet, og som kender til det at måtte improvisere og koordinere på højtryk med en følelse af at ”asfaltere mens man kører”.

For dem der har styr på det, kan der hentes supplerende viden og inspiration til hvordan det kan gøres bedre næste gang.

I oplægget introduceres hvordan virksomheders ledelsessystemer, herunder beredskabsplaner kan bidrage til at sikre medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel samt virksomhedens fortsatte drift under en disruption, som den samfundsmæssige lukning i marts 2020. 

Vi tager bl.a. udgangspunkt i ledelsessystemerne for kvalitet, arbejdsmiljø, miljø samt forretningskontinuitet og sammenholder disse med erfaringer fra primært Covid19 krisen, men inddrager også læring fra andre kritiske situationer.

Hvilke udfordringer stod vi pludselig med? Og hvordan løste vi dem?

Vi kommer ind på emner indenfor ledelse, sikkerhed, sundhed og trivsel, kommunikation, IT, facility management, sikring og adgangsstyring, organisering og indretning af arbejdet.

Den aktuelle Corona krise er en test af virksomhedernes og organisationernes evne til at klare sig i krisesituationer – hvordan lærer vi og hvad vil vi tage med ind i den fremtid som kommer?

Et oplæg med deltagerinvolvering.

Findes der en ’no-bullshit’ opskrift på et lavt sygefravær
- Svaret er ”6 skridt til nærvær – en organisatorisk selvhjælpsguide”

Oplægsholdere:

Bo Larsen, Organisationskonsulent, Region Nordjylland, Mennesker & Organisation
Inge Bolet, Arbejdsmiljøkonsulent, Region Nordjylland, Mennesker & Organisation

Indhold:

Region Nordjyllands organisatoriske selvhjælpsguide er udviklet i perioden 2019 til 2021. Den har gennemgået en række ændringer, hvor virkeligheden har vist sig anderledes end forventet, og fremstår nu i sin endelige form. Guiden har bevist sit værd i konkretiseringen af arbejdet med sygefravær, i konkrete handlinger og sidst, men ikke mindst i de konkrete resultater. I pilotprojektet (før Corona) var resultatet 6,8 flere fremmødedage pr. medarbejder, hvilket for de fem implicerede arbejdspladser beløber sig til i alt 1.700 flere fremmødedage om året.

Guiden er organiseret i seks essentielle skridt, hvor der i hvert skridt er redegjort for muligheder og barrierer, der skal adresseres før næste skridt.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer
                      

Udvidet beskrivelse: 

 

 1. På hvilken måde får deltagerne mulighed for at oversætte den viden du giver til deres egen arbejdshverdag?

I et letforståelig, direkte og for nogen lidt provokerende oplæg, vil der blive redegjort for praksiserfaringerne i en succesfuld sygefraværsindsats, ”seks skridt til nærvær”. Oplægget vil sikre, at alle deltagere vil få relevante refleksioner, konkrete ideer og brugbare værktøjer til egen praksis.

 

 1. Hvad får man som deltager med sig ved at komme til dit pitstop?

Deltagerne vil få en række råd til at spotte barrierer og udnytte de muligheder, der ligger i at håndtere dem. Hvordan kortlægger man disse muligheder og hvordan kan man arbejde med barrierer hos topledelsen, de lokale ledere, medarbejderne og de tillidsvalgte?  Og hvordan får man effektivt flyttet fokus fra fravær til nærvær?

Deltagerne vil blive præsenteret for en 180 °vending, hvor høj trivsel ikke er en forudsætning for at sænke fraværet, men hvor høj trivsel er et outcome af et stort fremmøde.

 

 

Trivsel gennem klarhed over krav og dialog om kompetencegab

 

Oplægsholdere:

Britt Lyndgaard, Chefkonsulent, Type2dialog,
Pia Schjøtt, Teamleder, Middelfart Kommune, Handicap og Psykiatri Myndighed

Indhold:

Uklarhed om, hvad der forventes i en arbejdsmæssig kontekst eller mange nye krav, er en kilde til stress og dårlig psykisk arbejdsmiljø. I dag arbejdes der på helt nye måder blandt sagsbehandlere, end der gjorde for bare få år siden. Handicap og Psykiatri, Middelfart Kommune har oplevet, at mange nye krav har medført et dårligere arbejdsmiljø. Afdelingen har derfor defineret kernopgaven og lavet en funktionsbeskrivelse som værktøj til individuel dialog om krav, kompetencegabet og opkvalificering

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis
                            

Udvidet beskrivelse: 

 

Pitstoppen tager udgangspunkt i arbejdet med at udarbejde kompetenceprofiler i Handicap og Psykiatri i Middelfart Kommune, som dialogværktøj til bl.a. et styrket arbejdsmiljø.

 

Uklare krav om, hvad der forventes i en arbejdsmæssig kontekst eller mange nye krav, er en kilde til stress og dårlig psykisk arbejdsmiljø. I dag arbejdes der på helt nye måder blandt sagsbehandlere, end der gjorde for bare få år siden. Der stilles nye krav om, at man kan inddrage borgeren i endnu højere grad, og i højere grad arbejde tværfagligt. Der stilles krav om mere detaljeret IT-dokumentation, selvstændig tilrettelæggelse af arbejdstiden samt udprægede kompetencer inden for selvstændig organisering af opgaver og en proaktiv tilgang i sagerne, så man overholder tidsfrister m.m. Endeligt stilles der øgede krav til at kunne have et skarpt økonomisk blik i sagerne.

 

Handicap og Psykiatri, Middelfart Kommune har oplevet, at mange nye krav til sagsbehandlerne har ført til et dårligere arbejdsmiljø. Kommunen har derfor valgt at tilrettelægge en proces med det formål at få kortlagt hvilke krav, der egentlig stilles i en arbejdsmæssig kontekst, når man ser på rollen som sagsbehandler anno 2021. Der har ikke kun være fokus på faglige krav. Der har i lige så høj grad været fokus på krav på de vigtige personlige kompetencer som fx selvstændig tilrettelæggelse af jobbet, af være proaktiv og at gå i dialog med nærmeste leder, når tingene sejler. Formålet har været dels tydelighed omkring krav og kerneopgave, dels målrettet dialog og kompetenceudvikling.

 

Processen er gennemført gennem først en kortlægning af, hvilke kompetencer kerneopgaven egentlig kalder på. Medarbejderrepræsentanter, TR og ledelsesrepræsentanter har sammen drøftet dette med inddragelse af stemmer blandt borgere og samarbejdspartnere. Indholdet er samlet i en fælles funktionsbeskrivelse. Herudfra er der så lavet individuelle kompetenceprofiler ud fra en måling blandt medarbejderne og dennes leder. Endelig har der været en dialog mellem medarbejder og leder i forhold til udvikling af kompetencegab, men også brug af skjulte kompetencer. Der er lagt individuelle kompetenceplaner suppleret af en række tværgående temaer. Endelig er særlige videns personer på fx en diagnose eller lign. blevet kendt i organisationen.

 

Processen har skærpet opmærksomhed på, de organisatoriske og lovgivningsmæssige krav, hvilket opleves positivt. Den enkelte står ikke mere alene med det, der er svært – det er kommet frem i lyset og gjort til noget fælles. Det har øget arbejdsglæden og ledelse og kollegaers muligheder for støtte.

 

Livetræning fra Arbejdsmiljø København
- Hvordan en digital indsats skaber værdi for de hjemsendte i Københavns kommune

 

Oplægsholdere:

Maja Schønheyder, Fysioterapeut og konsulent, Arbejdsmiljø København,
Rasmus Ringgaard Schierbeck, Fysioterapeut og konsulent, Arbejdsmiljø København

Indhold:

En workshop om hvordan live-træning startede, voksede og blev et populært, sundt indslag for de hjemsendte i Københavns kommune, fra en hurtig igangsætning af et træningstiltag, til en større brugerundersøgelse og et træningsfællesskab på over 1300 medlemmer. Live-træning blev en udviklende proces mellem Arbejdsmiljø Københavns fysioterapeuter og den hjemsendte målgruppe, der ikke nødvendigvis tidligere søgte hjælp til deres fysiske arbejdsmiljø.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis
                            

Udvidet beskrivelse: 

 

Livetræning fra Arbejdsmiljø København blev igangsat under Coronapandemien, da omkring 1/5 del af Københavns Kommunes 45.000 ansatte skulle arbejde helt eller delvist hjemmefra. På meget kort tid er livetræning blevet et fast tilbud til alle ansatte, hvor fysioterapeuter fra Arbejdsmiljø København instruerer i øvelser dagligt 15 min. fra eget hjem gennem MS Teams og medarbejderne følger med fra eget hjem eller arbejdsplads. 

Formålet med indsatsen er at facilitere til fysisk aktivitet under hjemmearbejdet og samtidigt skabe et fællesskab blandt de hjemsendte.

Livetræning er målrettet alle ansatte i Københavns Kommune, og er derfor en indsats på flere niveauer, som kan føre til stærkere forebyggelseskultur og arbejdsfællesskaber. Brugen af det digitale medie MS Teams, som er kommunens fælles kommunikationsplatform, har gjort det nemt og familiært at mødes til træningen for alle deltagerne. Faste kalender invitationer har også gjort det nemt for deltagerne at fastholde træningen og derved motivere til adfærdsændringer.

Livetræning er en learning-by-doing indsats i den forstand, at uden den store planlægning er livetræning blevet en indsats hvorpå vi når ud til deltagerne og samtidig indsamler erfaringer og viden om vores målgruppe og effekten af træningen. Særligt er livetræning nået ud til de administrative medarbejdergrupper, som er hjemsendt og som vi ved, er i risikozonen for at udvikle muskel- og ledsmerter på grund af stillesiddende arbejde. Resultaterne viser yderligere, at livetræning har skabt værdi for medarbejderne og derved organisationerne. Deltagerne nævner bl.a., at træningen hjælper til at nedsætte smerter og stivhed i musklerne og giver øget energiniveau og overskud til arbejdsdagen.

Flere og flere kender desuden til træningen, og der er nu over 1300 medlemmer af gruppen med tæt på 200 deltagere per træningsgang.

På workshoppen vil vi præsentere vores erfaringer fra praksis med at opstarte og fastholde livetræningen. Vi vil ligeledes præsentere vores resultater fra livetræningen samt vores overvejelser og tanker for fremtiden for livetræning på arbejdspladsen. På workshoppen kan deltagerne forvente en lille smagsprøve på hvad livetræning kan indeholde.

 

 

Os i Transit - En indsats i overgangen fra studie- til arbejdsliv

 

Oplægsholdere:

Andreas Andersen, Projektleder, Aron - Center for bæredygtigt arbejdliv,
Julie Dinesen, Partner, Aron - Center for bæredygtigt arbejdsliv

Indhold:

Aron har lavet en indsats for unge akademikere i overgangen fra studie- til arbejdsliv - Os i Transit. Ud fra forårets resultater, inviterer vi til workshop målrettet inspiration til udvikling af indsatser og værktøjer, til de nye generationer af akademikere og de virksomheder de kommer til at starte deres arbejdsliv hos.  Deltagerne får mulighed for at tænke nye tendenser ind i deres arbejdsmiljøarbejde, og være på forkant med strømninger hos en stor del af fremtidens akademiske medarbejdere.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis
               

Udvidet beskrivelse: 

Om indhold og hensigt med workshoppen
Indholdet på workshoppen vil bestå af et oplæg om metode og resultater fra de aktiviteter vi har
afholdt som del af indsatsen Os i Transit i foråret 2021. Her vil være fokus på hvordan unge
akademikere oplever overgangen til arbejdslivet, og hvordan vi har arbejdet med de problematikker
der viser sig hos målgruppen.
Vi vil i forlængelse af oplægget lægge op til en snak om muligheder for at arbejde med målgruppen
og hvordan man i arbejdsmiljøhenseende kan skabe nye muligheder for at give unge akademikere
en bedre start på deres arbejdsliv - en gevinst for målgruppens mentale sundhed og
virksomhedens ressourcer.
Hensigten med workshoppen er dermed for det første at give deltagerne en indføring i hvad der rør
sig hos unge akademikere i på vej ud af studiet, i ledighedsperioden, og i starten af deres første
fagprofessionelle ansættelse.
For det andet er hensigten at vi sammen med deltagerne sætter gang i en praksisnær
idégenerering ifht. potentialer og gevinster ved at tage aktivt stilling til hvordan vi kan skabe bedre
forudsætninger for en mere bæredygtig start på arbejdslivet.
Introduktion til indsatsen
Os i Transit er et fællesskab for akademikere i overgangen mellem studie- og arbejdsliv, opstartet
af Aron - Center for bæredygtigt arbejdesliv. Som indsats fokuseres der på hvordan vi lægger
grundstenene til et bæredygtigt arbejdsliv, både som nyansat men også inden man lander sit
første job efter studierne.
Når man deltager i fællesskabet får man hjælp - og hjælper andre - til at skabe en bedre overgang
fra studie- til arbejdsliv, og at skabe et bæredygtigt arbejdsliv. Helt konkret tilbyder fællesskabet
forskellige aktiviteter der, faciliteret af Aron, sikrer sparring, deling og udveksling af erfaringer, som
har til formål at øge trivslen og handlemulighederne for deltagerne i fælleskabet. Aktiviteterne
udgøres lige nu af sparringsmøder der køres over Zoom, og henvender sig til kandidatstuderende,
ledige dimittender og nyansatte akademikere.
Vores evalueringer viser allerede at projektet har en tydelig positiv effekt på deltagernes oplevelse
af refleksion, engagement og handlemuligheder i vejen ind på arbejdsmarkedet. På længere sigt
vil vi, med økonomisk støtte, udvide fællesskabets tilbud med flere aktiviteter og elementer.
Baggrund
Der er et begyndende fokus på unge akademikeres mistrivsel, både i slutningen af deres
uddannelse, i tiden som jobsøgende og i starten af deres arbejdsliv. Det ses i både
mainstreammedier som DR og TV2, der bringer artikler om nyuddannede der udvikler stress efter
kort tid i første job. Også fagblade er begyndt at afdække problemet under overskrifter som
Nyuddannet? Pas på: Stress lurer i det første job, og Unge højtuddannede bliver stressede af løse
ansættelser. Der er på det seneste også kommet stigende fokus på virksomhedernes
omkostninger ved at miste nye medarbejdere, og hvad der organisatorisk kan og bør gøres for at
sikre de unge nyansatte bedre onboarding og Magistrene har sågar opfordret til at lave specifikke
‘unge-APV’er’.
Idé
Vi kan se at der er et behov blandt unge akademikere for at have erfaringer fra andre at spejle sig
i, at have ligesindede at sparre med og et fællesskab at trække på i svære situationer og når man
har brug for nye perspektiver.
Vi tilføjer med indsatsen en ny mulighed for at skabe et bæredygtigt arbejdsliv med
et netværk og fællesskab der, takket være fundraising, er gratis at være medlem af og som er
åbent for alle på tværs af akademiske fagligheder, økonomi og geografi.

Natarbejde, lange arbejdstider og mentalt helbred

 

Oplægsholder:

Karen Albertsen, Forskningschef, TeamArbejdsliv

Indhold:

På workshoppen præsenteres resultaterne fra et forskningsprojekt, som har undersøgt, om skifteholdsarbejde og lange arbejdstider bidrager til udvikling af mentale helbredsproblemer. Projektet er baserede på spørgeskemadata koblet med registerdata om brug af psykofarmaka og hospitalsindlæggelse. Deltagerne vil få et opdateret indblik forskningen, særligt om natarbejde, søvn og mentalt helbred, og de vil få mulighed for at stille spørgsmål og drøfte de mulige praksiskonsekvenser af resultaterne.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret
                          

Udvidet beskrivelse: 

 

Mange studier har vist, at skifteholdsarbejde er relateret til forstyrrelser i døgnrytme og søvn, som mistænkes for at bidrage til psykiske problemer. Nogle studier har fundet, at natarbejde er forbundet med en øget risiko for depression, mens andre undersøgelser ikke har fundet nogen sammenhæng mellem skifteholdsarbejde og udvikling af ​​mentale helbredsproblemer. Der er derfor stadig behov for undersøgelser, der kan afklare dette spørgsmål. Andre meget store meta-studier har peget på sammenhæng mellem meget lange arbejdstider (>55 timer om ugen) og udvikling af depression i asiatiske lande. I den vestlige verden er meget lange arbejdstider langt mindre udbredt, og der er derfor behov for at undersøge betydningen af lange, men ikke meget lange arbejdstider (41- 48 timer om ugen).  Det var baggrunden for, at vi startede et forskningsprojekt om, i hvilket omfang arbejdstidens organisering og længde påvirker det psykiske helbred. Projektet er baserede på spørgeskemadata koblet med registerdata om brug af psykofarmaka og hospitalsindlæggelse pga mentale helbredsproblemer. Vi har designet projektet med så stor styrke, at det er i stand til at vise, hvis der er en sammenhæng, og vi har gennemført analyserne i to forskellige populationer og suppleret med en række ekstra analyser bl.a. af betydningen af alder, køn og branche, stabilitet af arbejdstid, og selvvurderet mentalt helbred. Der er indtil videre udkommet en protokolartikel og to resultatartikler fra projektet. En fjerde resultatartikel er undervejs, og resultaterne frad denne forventes også at kunne blive præsenteret på workshoppen.

På workshoppen vil vi præsentere resultaterne fra dette projekt og give et overblik over den øvrige forskningsbaserede viden primært om skifteholdsarbejde og søvn. Deltagerne vil få et opdateret indblik, State of the art, om arbejdstid og mentalt helbred, og de vil få mulighed for at stille spørgsmål og drøfte de mulige konsekvenser af resultaterne for praksis.

Projektet er finansieret af Foreningen Velliv; bevilling nr. 18-4247. Det gennemføres i et samarbejde imellem TeamArbejdsliv, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Lægekonsulenten.dk.

 

Nu skal muskel- og skeletbesvær bekæmpes

 

Oplægsholdere:

Anders Kabel, Formand, AM-PRO,
Morten Skov Christiansen, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Helle Poulsen og Ahmed Hussain, Arbejdstilsynet
Mette Møller Nielsen, BFA Bygge & Anlæg

Indhold:

Bekæmpelse af MSB er et af de nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen – mål som udmøntes på brancheniveau. Hvilke ambitioner har fagbevægelsen i forhold til at bekæmpe MSB? Hvordan vil bygge- og anlægsbranchen komme i mål? Hvordan kan vi bruge den nye arbejdsmiljøpulje og de mere end 300 mio.kr. til at reducere MSB-belastningerne med tekniske hjælpemidler, rådgivning, træning mv.

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer


                            

Udvidet beskrivelse: 

 

Skab sunde arbejdspladser - også derhjemme

 

Oplægsholdere:

Katrine Schimmelmann, Chefkonsulent, Joblife A/S
Britta Nielsen, Chef, Partnercenter, Gjensidige Forsikring

Indhold:

Hvordan skaber vi sunde arbejdspladser – både på kontoret og derhjemme? Det ved de hos Gjensidige Forsikring! Her investerer de i medarbejdernes arbejdsmiljø – både på kontoret og pludselig også på hjemmearbejdspladsen, da Coronaen kom. Igennem daglig gymnastik, skærmøvelser og ugentlige besøg af en fys har de formået at ’lette bagdelen’ og få sat skub i hele organisationen. I Coronatiden med virtuelle besøg på hjemmearbejdspladsen med personlig vejledning og øvelser. Kom og lad dig inspirere

Workshoptype:

Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis

Arena: Arbejdsmiljøpraksis

                            

Udvidet beskrivelse: 

Hvordan skaber vi sunde arbejdspladser – både på kontoret og derhjemme? Det ved de hos Gjensidige Forsikring! Her investerer de i medarbejdernes arbejdsmiljø – både på kontoret og pludselig også på hjemmearbejdspladsen, da Coronaen kom. Igennem daglig gymnastik, skærmøvelser og ugentlige besøg af en fys har de formået at ’lette bagdelen’ og få sat skub i hele organisationen. I Coronatiden med virtuelle besøg på hjemmearbejdspladsen med personlig vejledning og øvelser. Kom og lad dig inspirere.

 

Indhold:

På workshoppen præsenterer en chef fra Gjensidige Forsikring, hvordan de har arbejdet målrettet med investering i deres medarbejderes arbejdsmiljø på alle lokationer i Danmark. Hun fortæller om hvordan ledelsen sammen med Arbejdsmiljøorganisationen har formået at få alle til at ’slippe stolen’ og bevæge sig mere til gavn for fællesskabet, forebyggelsen af fysiske gener og for virksomheden.

Der har igennem de sidste mange år været adskillige indsatser på det fysiske arbejdsmiljø på Gjensidiges kontorer. De har bl.a. tilknyttet en fysioterapeut, som hver uge kommer på alle deres kontorer og laver elastikøvelser med de ansatte midt i kontormiljøerne; de har ugentligt besøg af en fysioterapeut, som behandler deres fysiske gener; de har 1-2 gange om dagen pop-op-øvelser på skærmen, hvor de i fællesskab laver aktive pauser foran skærmene; det er tilladt at gå ture i middagspausen og meget andet. Da Corona-epidemien ramte landet og de ansatte skulle arbejde hjemme, valgte Gjensidige, at tilbyde samtlige ansatte, at få et ’hjemmebesøg’ af en fysioterapeut, som kunne gennemgå hjemmearbejdspladsen individuelt og virtuelt via FaceTime. Fokus blev rettet mod den enkelte for at skabe mest mulig effekt.

Workshoppen bliver en veksling mellem præsentation af de forskellige tiltag samt udfordringer ved og resultater af disse samt mulighed for at deltagerne afprøver konkrete øvelser til forebyggelse og understøttelse af en sund arbejdsplads.

Hensigt:

Hensigten med workshoppen er at inspirere andre arbejdspladser og arbejdsmiljøorganisationer med konkrete tiltag til at fremme en sund arbejdsplads. Det er hensigten, at deltagerne tager konkrete og nemt omsættelige ideer og virkemidler med sig hjem, så de nemt og hurtigt kan få gang i de aktive pauser, fokus på forebyggelse og redskaber til at få ledelsen i tale, så der skabes rammer for sunde danske arbejdspladser.

Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 13:30 - 15:00

UDVIKLINGSWORKSHOPS AFDELING 3

Sund og sikker hele arbejdslivet

 

Oplægsholdere:

Lars L. Andersen, Professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, MSB og fysisk arbejdsbelastning

Indhold:

I 3 forskningsprojekter har vi undersøgt, i hvilket omfang alder har betydning for sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred, og hvad arbejdspladserne kan gøre. En øget indsigt i, hvilke risikofaktorer og beskyttende faktorer der er specielt vigtige i forskellige faser af livet, er specielt vigtigt for arbejdspladser, der ønsker at målrette forebyggende tiltag, eks. gennem senior- og livsfasepolitikker. I workshoppen diskuteres hvordan forskningsresultaterne kan omsættes til praksis

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret             

Udvidet beskrivelse: 

I 3 forskellige forskningsprojekter har vi undersøgt, i hvilket omfang alder har betydning for sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred, og hvad arbejdspladserne kan gøre. En øget indsigt i, hvilke risikofaktorer og beskyttende faktorer der er specielt vigtige i forskellige faser af livet, er specielt vigtigt for arbejdspladser, der ønsker at målrette forebyggende tiltag, eks. gennem senior- og livsfasepolitikker. I workshoppen diskuteres hvordan forskningsresultaterne kan omsættes til praksis ude på arbejdspladserne.

Det første projekt er allerede publiceret:

https://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2021/et-godt-psykosocialt-arbejdsmiljo-faar-flere-til-at-forlaenge-arbejdslivet

Resultaterne viste, at godt psykosocialt arbejdsmiljø fremmer sandsynligheden for at arbejde efter folkepensionsalderen, både for lønmodtagere med høje og lave fysiske krav i arbejdet. Hvordan kan vi fremme disse faktorer på arbejdspladsen? På forskellige typer arbejdspladser? For forskellige mennesker?

Det andet projekt har 2 artikler undervejs, der forventes publiceret inden workshoppen:

https://nfa.dk/da/Forskning/Projekt?docId=482f0e90-dbce-470a-bf16-8ddf119f07e4

De foreløbige resultater viser, at alder har betydningen for nogle af sammenhængene mellem arbejdsmiljø og helbred, mens andre har mere general betydning for alle medarbejdere.

Det tredje projekt ”SeniorArbejdsLiv” har publicerede data fra 2018 og nye data fra 2020 der endnu ikke er publiceret. Der er bl.a. ny og opdateret viden om hvilke muligheder medarbejdere i forskellige jobgrupper har (seniorordning, nedsat tid, behandlingsordninger etc).

SeniorArbejdsLiv 2018: https://nfa.dk/da/Forskning/Projekt?docId=d042c106-a3cd-4927-b5c3-eab44632d9f1 

SeniorArbejdsLiv 2020: https://nfa.dk/da/Forskning/Projekt?docId=c64fadd0-5c8c-4cb7-bf88-766f60da1261

Resultaterne fra de 3 projekter præsenteres, og der diskuteres hvordan dette kan styrke senior- og livsfasepolitiker, så de opleves relevant for alle medarbejdere og samtidig kommer arbejdspladserne og samfundet til gavn.

Workshoppen er en kombination af korte oplæg og gruppediskussioner, afsluttet med samlet diskussion i plenum.

 

 

Bland dig - sådan aktiverer du vidner til konflikter og negative handlinger

 

Oplægsholder:

Charlotte Dalsgaard, Ledelsesrådgiver og konfliktmægler, Harbohus og Konfliktmæglerne

Indhold:

Hvem smyger sig uden om kollegers konflikter? Hvem griner fjoget med, når der bliver gjort lidt grin med en kollega? Og hvem ser væk, når chefen lægger hånd på praktikanten? Det gør de fleste. På workshoppen tydeliggør vi vidnernes betydning og handlemuligheder. Vi diskuterer, hvordan vi  kan bidrage til at ledere og kolleger i højere grad vælger at blande sig, og hvordan vi kultiverer en kultur, hvor det bliver mere normen end undtagelsen at den enkelte, gruppen og ledelsen  blander sig.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Viden, erfaringer, metoder.
                        

Udvidet beskrivelse: 

Hvem smyger sig uden om kollegers konflikter? Hvem griner fjoget med, når der bliver gjort grin med en kollega? Og hvem ser væk, når chefen lægger hånd på praktikanten? Det gør de fleste. Langt de fleste vil hellere leve med dårlig stemning, grim tale og larmende tavshed. Frustrerede og forsagte kolleger. Om det er uoverensstemmelser, afvigende normer, mobning eller krænkelser, der ikke bliver taget hånd om, så handler det i bund og grund om uløste konflikter, der får lov at leve deres liv på arbejdspladsen ofte op til 1 år, 5 år og sågar 20år. Uløste konflikter er ikke bare ubehagelige. De ødelægger trivslen, øger sygefraværet, fjerner fokus fra arbejdsopgaverne og de skader arbejdspladsens ry og rygte.

Vidner til konflikter og negative handlinger er aktive uafhængig af, om de gør noget eller ej. Deres tilstedeværelse gør noget ved situationen – forstærker, svækker, anerkender eller negligere.

Workshoppen har til formål at tydeliggøre vidnernes betydning og handlemuligheder. På baggrund af vores arbejde med at undersøge og aktivere vidner på arbejdspladsen inviterer vi deltagerne til at diskutere, hvordan vi som arbejdsmiljøprofessionelle kan bidrage til, at de enkelte ledere og kolleger i højere grad vælger at blande sig, og hvordan vi kultiverer en kultur, hvor det bliver mere normen end undtagelsen at den enkelte, gruppen og ledelsen blander sig i negative handlinger.

På workshoppen ser vi på fire centrale spørgsmål:

 • Hvorfor skal vi som vidner blande os i andres konflikter og negative handlinger og hvorfor er det svært?
 • Hvordan kan vi som vidner blande os?
 • Hvordan bliver medarbejdergruppen, ledelsen og organisationen klar til at vi blander os i andres konflikter og negative handlinger?
 • Hvad gør vi som arbejdsprofessionelle for at bidrage til en kultur, hvor det er normen af blande sig?

 

Deltagernes udbytte:

 • Vi fremlægger vores viden og erfaringer og inviterer deltagerne til cafédialog om tre centrale spørgsmål, der har betydning for deres egen praksis som arbejdsmiljøprofessionelle.
 • De får opdateret viden om vidners betydning på arbejdspladsen og de får redskaber med hjem som de selv kan bruge i deres arbejde i forhold til konflikter og negative handlinger på arbejdspladsen.

Stærke arbejdsfællesskaber er fremtiden

 

Oplægsholdere:

Anja Dahl Pedersen, Erhvervspsykolog, Human House Ledelse og arbejdsmiljø,
Tue Isaksen, Erhvervspsykolog, Human House ledelse og arbejdsmiljø,
Anne Marie Backe, Arbejdsmiljøkonsulent, Sønderborg Kommune

Indhold:

Fremtidens arbejdspladser bygger på stærke arbejdsfællesskaber til forebyggelse og reducering af mentale sundhedsudfordringer. Et stærkt arbejdsfællesskab har fokus på kerneopgaven og på at arbejdet udføres ud fra en forståelse af, at opgaveløsningen samt arbejdsfællesskabets interesser kommer før de individuelle behov. Workshoppen tager dig med ind i arbejdsfælleskabstænkningen og giver dig viden om og input til hvordan man kan styrke arbejdsfællesskabet i et mentalt sundhedsperspektiv.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer
  

Udvidet beskrivelse: 

Fremtidens arbejdspladser bygger på stærke arbejdsfællesskaber til forebyggelse og reducering af mentale sundhedsudfordringer. Et stærkt arbejdsfællesskab har fokus på kerneopgaven og på at arbejdet udføres ud fra en forståelse af, at opgaveløsningen samt arbejdsfællesskabets interesser kommer før de individuelle behov. Workshoppen tager dig med ind i arbejdsfælleskabstænkningen og giver dig viden om og input til hvordan man kan styrke arbejdsfællesskabet i et mentalt sundhedsperspektiv. Arbejdsfællesskaber kræver en markant mindset- og kulturforandring på mange arbejdspladser. En udfordring i fremtidens arbejdsmiljø er den høje grad af selvbestemmelse. For hvor tillokkende selvbestemmelse end kan lyde, så har vi set utallige eksempler på, at denne tilgang har ført stress, sygefravær og konflikter med sig. Løsningen på problemet er klar: Stærke arbejdsfællesskaber skal erstatte individualiseringen på arbejdspladsen. Når du har et arbejdsfællesskab, er kerneopgaven omdrejningspunktet for alle aktiviteter. Synergierne mellem medarbejdere, ledelse og organisation gør, at vi kan løfte bedre, og vi samarbejder på en mere hensigtsmæssig måde. Det betyder, at virksomheden kan levere det optimale ”produkt” og giver den derved de bedste forudsætninger for at blomstre og lykkes samtidig med at der er fokus på den mentale sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsfællesskaber kan på mange måder sammenlignes med bæredygtighed. Det handler om at forstå det store perspektiv, tænke kerneopgaven som det primære i alle aspekter af arbejdet, og at de handlinger, vi udfører på arbejdet, ikke har negative eller destruktive konsekvenser for os selv eller andre. Men hvad er et arbejdsfællesskab helt præcist? Og hvordan skaber og opretholder man det? Dette foldes ud på workshoppen i et samspil mellem deltagerne og oplægsholdere fra såvel Human House ledelse og arbejdsmiljø og Sønderborg kommune der bl.a. har sat arbejdsfællesskaber på den strategiske dagsorden.

Feedback - eller de nødvendige samtaler ...

 

Oplægsholdere:

Jennie Nielsen, Konsulent og skuespiller, Dacapo ApS,
Per Lykke Hansen, Konsulent og skuespiller, Dacapo ApS

Indhold:

Der arbejdes med feedback på mange arbejdspladser. Ofte er feedbacken en del af mere formelle samtaler så som MUS, faste 1:1 samtaler mv. På mange arbejdspladser arbejdes der dog også med at få etableret en feedbackkultur, hvor feedback til hinanden er en naturlig del af det daglige samarbejde. Som leder har man et særligt ansvar i forhold til at understøtte en feedbackkultur, men det er i de daglige arbejdsrelationer en sådan kultur skal leve, og det er derfor et vigtigt fokus for alle i organisationen.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis
                            

Udvidet beskrivelse: 

Der arbejdes med feedback på mange arbejdspladser. Ofte er feedbacken en del af mere formelle samtaler så som MUS, faste 1:1 samtaler mv.

På mange arbejdspladser arbejdes der dog også med at få etableret en feedbackkultur, hvor feedback til hinanden er en naturlig del af det daglige samarbejde. Som leder har man et særligt ansvar i forhold til at understøtte en feedbackkultur, men det er i de daglige arbejdsrelationer en sådan kultur skal leve, og det er derfor et vigtigt fokus for alle i organisationen.

Men det er ikke nødvendigvis nemt. Hvordan tager vi fat? Hvordan får man inviteret til at give og modtage feedback? Hvad holder os tilbage? Hvordan får vi opbygget og vedligeholdt en feedbackkultur på vores arbejdsplads, hvor vi i de daglige arbejdsrelationer får taget, de samtaler, det er nødvendigt at tage, for at opretholde et tillidsfuldt samarbejde og et godt arbejdsmiljø - både mellem kolleger og mellem ledere og medarbejdere?

Dacapo vil bruge involverende teater som invitation til at sætte dialogen i gang og sammen med workshopdeltagerne undersøge disse spørgsmål.

Bliv superbruger af app’en Safety Observer

 

Oplægsholdere:

Pete Kines, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsulykker og Sikkerhed
Charlotte Martin, Sekretariatsleder, BFA Bygge og Anlæg

Indhold:

Safety Observer er en gratis app til virksomheder i alle brancher til brug i deres sikkerhedsrunderinger, proaktive forebyggelse og afrapportering. På workshoppen får du en introduktion til app’en, erfaring med at bruge den og mulighed for at oprette og tilpasse skabeloner til runderingsskemaer til din virksomhed, så de kan bruges med det samme af både dig og dine kolleger. App’en er udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og er i 2020, i samarbejde med BFA’erne, blevet opdateret med mange nye brugervenlige funktioner.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer

Udvidet beskrivelse: 

NFA lancerede den gratis app ’Safety Observer’ på AM:2017. Siden har mange store og mindre virksomheder taget den til sig ifm. deres sikkerhedsrunderinger og proaktive forebyggende arbejde. Virksomhederne har opbygget en del erfaringer med app’en, og nogle har efterlyst flere brugervenlige funktioner i app’en. I 2019-20 har NFA, BFA’erne, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Arbejdsmiljørådets Nano-arbejdsgruppe samlet over 50 forslag til forbedringer af app’en fra brugerne i Danmark. Vi vil gerne lancere den opdaterede version af app’en med dennes mange nye brugervenlige funktioner på AM:2020.

De forskellige parter i projektet inklusiv BFA’erne (BFA Bygge og Anlæg – som projektleder; BFA Velfærd og Offentlig administration; BFA Industri; BFA Transport, Service, Turisme og Jord til Bord), har også været med til at udvikle flere skabeloner til app’en til brug ved virksomhedernes sikkerhedsrunderinger, fx inden for bygge og anlæg, transport, industri, sundhedssektoren, landbrug, kemi og nano-teknologi. Disse skabeloner giver virksomheder inspiration, når de skal udarbejde og tilpasse deres egne observationsskemaer, som hver virksomhed har mulighed for at lave i deres egen app-konto.

Udviklingsprocessen med app’en er et godt eksempel på udveksling, mobilisering og interaktion af viden mellem forskning og praksis. Mange forskellige organisationer, herunder BFA’erne og mange typer af virksomheder i Danmark, har bidraget til processen. Det har sikret, at app’en er relevante og brugbar i alle brancher og virksomhedsstørrelser.

Deltagerne på denne AM:2020 workshoppen vil i høj grad være aktive. Vi har afsat god tid til dialog om at omsætte den praktiske relevans af app’en til deres virksomhed. De får erfaring med at bruge app'en på deres smartphone eller tablet, og med at administrere virksomhedens øvrige brugere og data på virksomhedens egen app-konto. Deltagerne får også tid til at begynde at oprette deres egne runderingsskemaer eller at tilpasse de forskellige skabeloner til deres egen virksomhed. Skemaerne kan derefter gøres tilgængelige i app’en for andre i virksomheden, og data fra runderinger indsamles på virksomhedens app-konto i form af PDF-rapporter og en Excel-fil, som man kan bruge som dokumentation for den aktuelle status og til at diskutere og planlægge det videre arbejde med sikkerheden på virksomheden.

Samarbejde - hver for sig?

 

Oplægsholdere:

Nis Kjær, Chefkonsulent, Joblife A/S, Syd
Katrine Schimmelmann, Chefkonsulent, Joblife A/S, Nord
 

Indhold:

Coronakrisen udfordrer vores samarbejde, men vi har lært meget nyt. Fremtiden rummer et væld af muligheder, og måske kan vi endda øge fleksibiliteten, effektiviteten, kreativiteten og udviklingen. Omvendt er der også risiko for, at vi vil føle os isolerede og udfordret på samarbejdet. Vi har samlet erfaringer fra ”den virkelige verden” og sammenholdt dem med ledelses- og organisationsteorier samt lovgivningen indenfor ledelse, trivsel og fysisk indretning. Kom og lad os udfordre fremtiden sammen!

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis                            

Udvidet beskrivelse: 

Coronakrisen har udfordret vores måder at organisere samarbejdet på, men den har også lært os nye og anderledes metoder, teknikker og virkemidler. Vi ser ind i en fremtid, der rummer et væld af muligheder og hvis vi griber det rigtigt an, kan der hentes store gevinster i form af øget fleksibilitet, effektivitet, læring, kreativitet og udvikling. Omvendt er der også risiko for, at vi vil føle os alene, isolerede, udfordret på at holde energien på at sikre en effektiv hverdag.
Vi har samlet en række erfaringer fra ”den virkelige verden”, der viser mulighederne og sammenholdt dem med eksempler på ledelses- og organisationsteorier samt lovgivningens krav og muligheder.
Det sidste år har sat alle danske arbejdspladser på en prøvelse – medarbejdere og ledelse er blevet tvunget til at arbejde hjemmefra. Det har sat gang i kreativiteten og udfordret såvel hverdagen som den daglige ledelse og samarbejdet mellem kolleger, ledere, kunder og leverandører.

Hvilke erfaringer har vi gjort os? På godt og ondt?
Hvad kan vi bruge konstruktivt og hvad skal vi holde særligt fokus på for at fremme det gode arbejde og arbejdsmiljø for alle – ledere og medarbejdere?
Hvordan spiller det sammen med eller udfordrer ledelses- og organisationsteorierne og hvordan skubber det til lovgivningen både hvad angår den konkrete fysiske indretning af arbejdspladserne, ledelsens handlemuligheder og samarbejdet?
 
På workshoppen sætter vi rammen for en drøftelse, hvor jeres erfaringer, idéer og drømme bringes i spil. Ovenstående spørgsmål drøftes og vi forventer, at deltagerne bidrager med egne erfaringer som vi vil samle og forsøge at pejle ud mod fremtidens behov og muligheder.
Målet er at deltagerne bliver inspireret og beviste om mulighederne i de nye samarbejdsformer.

Integreret tilgang til Arbejdsmiljø, Sundhed og Produktivitet på Arbejdspladsen
– Hvad går det ud på og hvad vil vi undersøge?

Oplægsholder:

Mette Korshøj, Seniorforsker, Holbæk Sygehus
Camilla Bogetoft Andresen, Chef konsulent, ISS Facility Services A/S

Indhold:

Mange arbejdspladsinterventioner har været vanskelige at forankre. Det australske WorkHealth Improvement Network (WIN) koncept integrerer sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, og inddrager hele arbejdspladsen (IGLO) i en systematisk vidensopsamling til brug i initiering, tilpasning og evaluering. På workshoppen vil en WIN-arbejdspladsintervention (ITASPA) blive diskuteret i forhold til de eksisterende arbejdsmiljøsystemer og der gives eksempler på gennemførelse og evaluering af ITASPA.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer

                            

Udvidet beskrivelse: 

Tidligere arbejdspladsinterventioner har typisk haft enten et sundhedsfremme- eller sygdomsforebyggelsesformål og de har været vanskelige at forankre på danske arbejdspladser. Det australske WorkHealth Improvement Network (WIN) koncept integrerer sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, og konceptet sikrer inddragelse af hele arbejdspladsen (IGLO) i en systematisk vidensopsamling der anvendes til initiering, tilpasning og evaluering af initiativer. På tværs af deltagende arbejdspladser dannes et netværk til erfaringsudveksling og læring om initiativer og forankring. I Australien har WIN vist at reducere muskelskeletbesvær og forbedre psykisk trivsel og sikkerhedskultur, men kan dette anvendes i en dansk kontekst? Og, vil man også opnå gavnlig effekt på arbejdsevne og virksomhedsøkonomi? Dette er nogle af de spørgsmål der vil blive diskuteret på workshoppen efter WIN konceptet er beskrevet. Yderligere vil den integrerede tilgang til arbejdsmiljø, sundhed og produktivitet blive diskuteret i forhold til de eksisterende arbejdsmiljø systemer i Danmark og der vil gives praksis eksempler på hvordan ITASPA vil gennemføres i en dansk kontekst.

 

Workshoppen vil bestå af følgende oplæg

 1. Baggrund for og gennemgang af den integrerede tilgang, v/Mette Korshøj, Seniorforsker
 2. Potentiale for og gennemførelse af ITASPA, v/Camilla B. Andresen, Chefkonsulent People & Culture
 3. Fælles diskussion med afsæt i oplæggene

Sammen skaber vi kultur - styrk det gode arbejdsliv

Oplægsholdere:

Sinnet Bødewadt, Founder & Partner - ansvarlig for udvikling og processer, Center For Kulturtransformation,
Louise Krogh Lauritzen, Founder & Partner - ansvarlig for kommunikation og engagement, Center For Kulturtransformation,

Indhold:

Mange anser virksomhedskultur som en kompleks størrelse, der er svær at håndtere, hvorfor mange virksomhedsledere helst undgår at arbejde med kultur. Men, det er både muligt og nødvendigt at arbejde med virksomhedskultur, hvis man for alvor skal forbedre trivsel og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. På denne workshop sætter vi fokus på virksomhedskultur og giver konkrete værktøjer til hvordan du i din virksomhed kan være med til at udvikle jeres fremtidige virksomhedskultur.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer
                            

Udvidet beskrivelse: 

På denne workshop sætter Center for Kulturtransformation(CFKT) fokus på virksomhedskultur og på hvordan vi skaber og udvikler sund kultur sammen. På workshoppen kommer vi ind på: - Hvorfor taler vi om virksomhedskultur? - Hvad kendetegner en virksomhedskultur? - Hvordan skaber og udvikler vi virksomhedskultur sammen? Efter en kort introduktion til virksomhedskultur som begreb, byder vi op til en inspirerende og inddragende workshop, hvor du som deltager vil få unikt indblik i hvordan du kan bidrage til sund virksomhedskultur. Herunder får du også værktøjer til at forstå hvordan du kan hjælpe dine kollegaer til at tune ind på, hvad der fremmer eller hæmmer en sund kultur. Omdrejningspunktet er samskabelse om en kultur, hvor vi med et glimt i øjet bruger vores talenter, er produktive og udviser tillid til hinanden.
Det overordnede formål:
Samskabe en let, praksisorienteret analyseform, hvor vi ser på hvad der henholdsvis fremmer en sund og hæmmer en sund kultur.
En inddragende form, hvor deltagerne er med til at kvalificere og designe en proces for praktikere omkring deres kulturstyrker og det der skaber usund kultur.
Metoden skal bruges til at skabe en aha oplevelse af, hvad der hæmmer eller fremmer en sund kultur på netop deres arbejdsplads og skab rum for en god dialog om arbejdsmiljøet og den kultur, som vi gerne vil være en del af.

Professionel kapital – faglighed og samarbejde

 

Oplægsholdere:

Karen Albertsen, Arbejdsmiljøforsker, TeamArbejdsliv,
Hans Jørgen Limborg, Arbejdslivsforsker, TeamArbejdsliv,
Eva Thoft, Arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent, TeamArbejdsliv,
Anita Mac, Lektor, Roskilde Universitetscenter,

Indhold:

Skal organisatoriske forandringer lykkes, er der brug for samarbejde på kryds og tværs mellem ledere og medarbejdere. På workshoppen præsenteres resultater fra et 3-årigt projekt om professionel kapital i praksis i folkeskolen. Vi præsenterer eksempler på metoder og redskaber, som blev afprøvet af TRIO’er og teams på 6 skoler. Der bliver mulighed for at dele erfaringer med facilitering af samarbejde - og til at reflektere over, hvad professionel kapital kan bidrage med i skoler og andre brancher

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Forskningsbaseret      

Udvidet beskrivelse: 

 

Skal organisatoriske forandringer af folkeskolen lykkes, er der brug for samarbejde på kryds og tværs mellem ledere og medarbejdere. Med formålet at udvikle nye metoder og strategier til netop det, har forskere og udviklingskonsulenter fra RUC og Team Arbejdsliv i et 3-årigt udviklingsprojekt i samarbejde med 6 skoler fra 3 kommuner eksperimenteret med at udmønte begrebet Professionel Kapital i praksis. Erfaringerne fra udviklingsprojektet peger på, at man ved at anvende professionel Kapital som tilgang skaber nye forståelser og virkemidler, der bl.a. kan:

 • Styrke beslutningstageres evne til at skabe sammenhæng mellem formelle beslutninger og daglig praksis
 • Sikre at fag- og opgavefordelingen understøtter skolens værdier og principper
 • Bestræbe sig på en åben og retfærdig proces, som den enkelte lærer kan se sig selv i
 • Få større fagligt udbytte af teammøder
 • Understøtte at beslutninger bliver truffet og omsat til handlinger

På udviklingsworkshoppen præsenterer forskerne resultater fra projektet og kommer med eksempler på nogle af de metoder og redskaber, som blev afprøvet til at styrke fundamentet for samarbejdet i skolernes TRIO og teams.

Deltagerne bliver inviteret til at dele deres egne erfaringer med facilitering af samarbejde på skoler – eller i andre organisationer, og til at reflektere over, hvad begrebet Professionel Kapital kan bidrage med i den sammenhæng. Intentionen er, at de forlader workshoppen med ny inspiration til at understøtte samarbejdsprocesser både i et skolesammenhæng og på tværs af brancher. 

Workshoppen bygger på resultater og erfaringer fra projektet: Folkeskolen i forandring – samarbejdet som ressource, som er finansieret gennem en bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden, og gennemført i 2018-2020. En bog om projektet vil være udgivet inden konferencen.

 

Hvordan kan ligestilling mon få betydning for arbejdsmiljøet?

 

Oplægsholdere:

Birgitte Glifberg, ledelsesrådgiver og arbejdsmiljøkonsulent, GLIFBERG PROCESSER,
Katrine Skov, konsulent, GLIFBERG PROCESSER

Indhold:

I vores udviklingsworkshop vil vi primært fokusere på muligheder for ligestilling på de danske arbejdspladser. Hvad skal der til, for at kvinder og mænd fx har lige adgang til at få en leder-, chef- eller direktionsstilling? Hvordan tilrettelægger vi balancen mellem arbejde, familieliv og fritid? Vi kommer også til at drøfte behovet for at få nedskrevet særlige ordninger eller anbefalinger i personalepolitikken, så vi fremmer ligestillingen på den enkelte arbejdsplads. Samt hvordan vi kan skabe transparens i beslutningerne, så der opleves tillid og retfærdighed i beslutningerne, og den sociale kapital øges i arbejdsfællesskabet.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Erfaringer fra praksis
        

Udvidet beskrivelse: 

Workshoppen er en udviklingsworkshop, som bidrager til refleksion, læring og videndeling.

Målgruppen for workshoppen er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR-medarbejdere og andre med interesse for ligestilling.

1. Processen i udviklingsworkshoppen:
Der forventes aktiv deltagelse blandt alle deltagere, og dialogen er i fokus, så vi hver især og sammen bliver klogere. Vi vil i en vekselvirkning mellem korte oplæg, dialog i mindre grupper og plenum samarbejde og samskabe, hvordan vi bliver klogere på ligestillingen på de danske arbejdspladser. Så arbejdsmiljøet styrkes, og både kvinder og mænds faglighed og kompetencer bliver sat i spil og værdsættes lige meget uanset køn.
I oplæg introduceres kort til hvilke økonomiske konsekvenser det har, at der er så få kvinder i ledende stillinger. Vi kommer rundt om work-life balance for begge køn, når det gælder arbejde, familieliv og fritid. Samt hvad MED-organisationen kan gøre, når temaet handler om ligestilling.
I mindre grupper vil vi drøfte spørgsmål som:
- Hvad skal der til, for at kvinder og mænd får lige adgang til at søge og få en leder-, chef- eller direktionsstilling?
- Hvordan tilrettelægger vi balancen mellem arbejde, familieliv og fritid?
- Hvordan kan I få sat ligestilling på dagsorden på jeres arbejdsplads?
- Hvordan kan vi bruge lokale personalepolitikker til at sætte ligestilling på dagsordenen?
I plenum vil vi dele pointer og input fra gruppearbejde.


Hvad får man som deltager med sig ved at komme til udviklingsworkshoppen?
Som deltager får du arbejdsmiljørelateret fif og gode idéer til at arbejde videre i egen TRIO, MED-udvalg og organisation. Der bliver mulighed for at dele gode erfaringer og viden med andre, reflektere over ligestilling samt jeres egen arbejdsmiljøpraksis. Samt viden om hvor du kan finde mere info om emnet.
Du er med til at påvirke og udvikle ligestillingen på de danske arbejdspladser.
Du er med til at udvikle og styrke andre fx TRIO og MEDudvalg qua din deltagelse. Samt sætte sundt arbejdsmiljø i fokus, fordi ligestilling også handler om arbejdsmiljø.

 

Et arbejdsliv i verdensklasse

 

Oplægsholdere:

Anders Kabel, Formand, AM-PRO,
Signe Mehlsen, Konsulent, Videntjenesten i Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Indhold:

AM-PRO har taget initiativ til en bred debat med organisationer, myndigheder, forskere og praktikere om den fremtidige forebyggelse på arbejdsmiljøområdet. På workshoppen vil 10 scenarier for et bedre arbejdsmiljø blive præsenteret og vi skal i fællesskab pejle os frem mod realiseringen af et arbejdsliv i verdensklasse.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop
            

Udvidet beskrivelse: 

Præsentation af AM-PRO’s oplæg til dialog om forebyggelse og visionen om ”Et arbejdsliv i verdensklasse” med 10 scenarier for et bedre arbejdsmiljø.

Det er mentalt, det er mentalt – er det genialt?

 

Oplægsholdere:

Maria Haukrogh, Konsulent - mental sundhed, Velliv Foreningen,
Lars Bo Pedersen, Programchef Almennyttig Uddelinger, Velliv Foreningen

Indhold:

Velliv Foreningen har de seneste to år støttet en lang række arbejdspladsprojekter, som alle sammen har fokus på at udfordre adfærd, kultur, ledelse og samarbejde f.eks. ved at introducere nye metoder og værktøjer til at forebygge mentale sundhedsudfordringer. På workshoppen kan du i direkte dialog opleve fem meget forskellige virksomhedsprojekter. Du får værdifuld viden om hvordan de har arbejdet og hvilken læring, der er indhøstet til brug i dit eget projekt.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer

Udvidet beskrivelse: 

Velliv Foreningen har samlet fem spændende virksomhedsprojekter, som alle har fået en bevilling fra Velliv Foreningen til at styrke den mental sundhed på arbejdspladsen. De fleste af projekterne er gennemført, og de fem projekter præsenterer indledningsvist deres erfaringer.

Efter præsentationen bliver workshoppen til ’break-out’ sessioner, hvor du i direkte dialog med ophavsmænd/kvinder og virksomhedsrepræsentanter kan stille spørgsmål og få uddybet forskellige temaer og erfaringer fra de enkelte projekter.

Afslutningsvist er der mulighed for dialog med Velliv Foreningens medarbejdere om baggrunden for at søsætte de projekter, der er med på workshoppen og om hvad der skal til, for at få en bevilling til dit eget virksomhedsprojekt.

Virksomhedsprojekterne udvælges endeligt over sommeren og opdateres i denne beskrivelse.

Praktiske greb til vidensmobilisering på arbejdsmiljøområdet

 

Oplægsholder:

Stig Ingemann Sørensen, Specialkonsulent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Indhold:

Der er i øjeblikket et stigende fokus på at styrke vidensbaserede indsatser på arbejdsmiljøområdet. I den forbindelse bruges begrebet vidensmobilisering. Eksterne rådgivere, konsulenter og facilitatorer fremhæves som centrale vidensbrobyggere med særlig mulighed for at få forskningsbaseret viden ud til brugerne. Hvordan kan vi som arbejdsmiljøprofessionelle forstå, og arbejde praksisrettet i rollen som vidensbrobygger? Det er omdrejningspunktet for denne workshop.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:                            

Udvidet beskrivelse: 

Kort beskrivelse: Der er i øjeblikket et stigende fokus på at styrke vidensbasserede indsatser på arbejdsmiljøområdet. I den forbindelse bruges begrebet vidensmobilisering og eksterne rådgivere, konsulenter og facilitatorer fremhæves i den sammenhæng som centrale vidensbrobyggere med særlig mulighed for at få ny vidensbaseret viden ud til brugerne.

Hvordan skal vi forstå rollen som vidensbrobygger? Og hvordan vi som brobyggere bidrage til at oversætte forskningsviden og indpasse den med den viden og praksis der allerede er på arbejdspladsen?

Denne workshop giver, gennem forskningsfagligviden og konkrete eksempler, inspiration til hvordan du som rådgiver, konsulent og facilitator kan understøtte processer for udveksling af viden mellem ”vidensproducenter” og ”vidensbrugere” på forskellige niveauer i arbejdsmiljøarbejdet.

Workshoppen kombinerer en forskningsbaseret forståelsesramme med praktiske erfaringer, konkrete eksempler og erfaringsudveksling.

 

Etisk stress - hvordan håndteres den?

 

Oplægsholdere:

Mette Rosendal Strandbygaard, Chefkonsulent, Etikos,
Lene Frølund Thomsen, chefkonsulent, Etikos

Indhold:

På denne workshop vil du få indsigt i etisk stress, som er et vigtigt supplement til den traditionelle forståelse af stress. Etisk stress opstår når en medarbejder over længere sigt ikke oplever at egne faglige og personlige værdier og forestillinger om, hvordan de bør agere ikke hænger sammen med den organisatoriske retning og hvordan de gør deres arbejde. På workshoppen vil du få ydeligere viden om, hvad etisk stress er og hvordan den kan håndteres i jeres praksis.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer
   

Udvidet beskrivelse: 

Etikos er et videnscenter og konsulenthus, hvor vi arbejder med etik og kultur som tilgang til leder-,medarbejder- og organisationsudvikling. Vi arbejder blandt andet med offentlige institutioner om at håndtere etisk stress blandt medarbejdere og skabe større trivsel og bedre håndtering af kerneopgaven derigennem. For mere viden om os vil jeg anbefale jer at kikke på vores hjemmeside: www.etikos.dk 

Etisk stress er særligt udtalt hos ansatte i relationelle fag. Etisk stress er den stress, den enkelte oplever, når arbejdet ikke længere giver mening, og den enkeltes integritet bliver udfordret. For mere viden om etisk stress og vores tilgang til emnet kan I læse artikler, jeg har skrevet om emnet i den offentlige.dk eller i Social Pædagogen 

På workshoppen vil deltagerne få mulighed for at undersøge, hvorvidt der er etisk stress i den organisation, de er repræsentanter for. Og de vil få inspiration til, hvordan den kan håndteres i deres praksis. De vil også få viden om typiske faldgrupper i håndteringen af etisk stress.

Deltagerne vil blive inddraget gennem en proces, der varierer mellem oplæg, dialog- og refleksionsøvelser. Processen er involverende i sin form og baserer sig metodisk på vores specialiserede viden og erfaring med praktisk etik og håndtering af etisk stress i organisationer.

Forebyggelse og håndtering af ulykker på social-og sundhedsområdet

 

Oplægsholdere:

Jytte Tolstrup, udviklingskonsulent, BFA Velfærd og Off. administration,
Sarah Walter, Arbejdsmiljørkonsulent, FOA

Indhold:

Hvordan kan arbejdspladser forebygge og håndtere ulykker og anvende viden om de ulykker, som alligevel sker i det forebyggende arbejde? Med udgangspunkt i BFA Velfærd og Offentlig administrations opdaterede branchevejledning 'Forebyggelse og håndtering af ulykker på social- og sundhedsområdet', får du præsenteret regler, metoder og værktøjer, herunder som noget nyt at en enkeltstående krænkende handling kan være en arbejdsulykke. For alle som arbejder med arbejdsulykker.

Workshoptype:

Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop

Workshop fokus:

Metoder / værktøjer
                            

Udvidet beskrivelse: 

Hvert år anmeldes der arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren og blot en enkelt ulykke er en for meget. Så hvordan kan arbejdspladserne forebygge og håndtere ulykker og anvende viden om de ulykker, som alligevel sker i det forebyggende arbejde?

BFA-velfærd og offentlig administration har opdateret branchevejledningen Forebyggelse og håndtering af ulykker på social- og sundhedsområdet og revitaliserer herigennem, viden om regler, metoder og værktøjer som kan medvirke til at styrke forebyggelsen af arbejdsulykker på arbejdspladserne. I den nye version er der kommet særlig opmærksomhed på forebyggelse, håndtering, dokumentation og analyse af arbejdsulykker. Branchevejledningen har som noget nyt også fokus på, at krænkende handlinger kan være en arbejdsulykke. Desuden giver vejledningen viden og metoder til, hvordan de ulykker, som sker, skal håndteres og anmeldes efter reglerne.

Workshoppen henvender sig til alle, der har ansvar og opgaver i forbindelse med at forebygge, håndtere og anmelde arbejdsulykker, herunder arbejdsgivere og ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, øvrige medlemmer af arbejdsmiljø- og MED-organisationen samt interne og eksterne arbejdsmiljøkonsulenter.

Workshop type:

Involverede workshop med oplæg, gruppearbejde og dialog.

Workshop fokus:

Præsentation af branchevejledningen, værktøjer og metoder til forebyggelse af og opfølgning på arbejdsulykker i arbejdsmiljøorganisationen / MED og dialog med deltagerne om deres erfaringer og spørgsmål i plenum.

Vil du med på AM:2021 - læs mere her

Tilmeld dig konferencens nyhedsbrev og hold dig orienteret om program og tilmelding til AM:2021