Forum

 

Glæd dig til at deltage på ét af de udbudte forum på AM:2019. Forum er tænkt som mulighed for perspektivering gennem fokus på aktuelle og gerne politisk interessante emner med mulighed for uddybning og debat. Det skal ske gennem plads til dialog, diskussion, fordybelse og proces. Det enkelte forum er altså en mulighed for, at arbejde med vidensdeling og erfaringsudveksling af komplekse problemstillinger, hvilket for eksempel bliver faciliteres gennem gruppediskussioner, plenumdiskussioner eller fælles perspektivering.

Formatet forum strækker sig over 2 timer.

Der afholdes ikke workshops sideløbende med de forskellige fora. 

 

Udviklingen af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, hvor ledelsen påtager sig et større ansvar for arbejdsmiljøet, hvor varetagelsen af arbejdsmiljøarbejdet professionaliseres, højere grad af direkte medarbejderinvolvering og en mere afklaret rolle til arbejdsmiljørepræsentanterne, stiller nye krav til de arbejdsmiljøprofessionelle og den rolle de skal udfylde i den forebyggende indsats.

Hvordan hænger denne udvikling sammen med samfundets ønsker om at nedbringe arbejdsskader, nedslidning og fravær? Kan man få virksomhederne til at udvikle et tidssvarende samspil mellem ledelse, medarbejdere og arbejdsmiljøprofessionelle, som er rettet mod forebyggelse – også af de sygdomme og nedsat arbejdsevne, der først opstår senere i livetog ikke bare mod trivsel, motivation, produktivitet og virksomhedsøkonomi?

Hvilke krav vil det stille til de arbejdsmiljøprofessionelles fagligheder, kompetencer og deres positioner i eller uden for de organisationer, som de agerer i? Hvilke virkemidler skaber et godt samspil mellem samfundets og den enkelte virksomheds mål for et godt arbejdsmiljø, og hvilke organisatoriske rammer er der behov for til at fremme dette samspil?

Der er masser at diskutere når spørgsmålet kommer til de arbejdsmiljøprofessionelles rolle i virksomhedernes indsats, ligesom hele spørgsmålet om at sikre virksomhederne adgang til arbejdsmiljøfaglig viden fortsat er uafklaret.

Program:

 • De arbejdsmiljøprofessionelles rolle i Danmark – udvikling af en profession? (Christian Uhrenholdt Madsen, AAU)
 • Debat ved bordene om udfordringerne for arbejdsmiljøprofessionelle
 • Fremtidens arbejdsmiljøindsats og virksomhedernes behov for arbejdsmiljøfaglig viden (Hans Jørgen Limborg, Team Arbejdsliv)
 • Debat ved bordene om hvordan virksomhederne kan sikres adgang til arbejdsmiljørådgivning og videnmægling
 • Fælles opsamling (Anders Kabel, AM-PRO)

Tovholdere: Anders Kabel, Jeppe Ajslev og Hans Jørgen Limborg

Forummet indgår i sporet: Fremtidens arbejdsmiljøarbejde

Robotter, 3d print, kunstig intelligens, platformsøkonomi, O-times kontrakter – hvilken betydning har disse nye tendenser for fremtidens arbejdsmiljø, og hvilken rolle har forebyggelse i EU’s arbejdsmiljøpolitik?  

Arbejdsmarkedet i EU ændrer sig radikalt. Nye teknologier og nye måder at organisere arbejdet på samt en ændring i ansættelsesforhold udfordrer den måde vi traditionelt tænker arbejdsmiljø, forebyggelse og ansvarsfordeling. Så hvad kan og skal EU gøre for at sikre et godt arbejdsmiljø i fremtiden?

Vi har inviteret EU’s arbejdsmiljøagentur til at fortælle om, hvordan arbejdsmiljøet og arbejdsmarkedet vil se ud i 2025 baseret på en stor undersøgelse, som agenturet har lavet i Europa.

Bagefter tager vi debatten med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening om, hvilke perspektiver, muligheder og udfordringer, de ser i EU’s arbejdsmiljøarbejde - og hvordan de vil gøre deres indflydelse gældende. 

Der vil undervejs blive rig mulighed for debat.

Program:

 • Et kig ind i krystalkuglen: Hvordan ser arbejdsmiljøet og arbejdsmarkedet ud i EU i 2025? (Annick Starren, EU-OSHA, in English)
 • Debat ved bordene
 • EU’s muligheder for at understøtte arbejdsmiljøforebyggelsen i fremtiden (Nina Hedegaard, FH, og Lena Søby, DA)
 • Debat ved bordene
 • Fælles opsamling

 

Tovholdere: Anders Kabel, Jeppe Ajslev og Hans Jørgen Limborg

Forummet indgår i sporet: Fremtidens arbejdsmiljøarbejde

 

Arbejdstilsynet har frafaldet kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger og lægger i stedet vægt på kemisk APV og oplæring af medarbejderne. Et tiltag, der sætter fornyet fokus på det kemiske arbejdsmiljø i Danmark.

I resten af EU interesserer man sig også for det kemiske arbejdsmiljø. De seneste år er brugen af visse stoffer blevet forbudt, begrænset eller underlagt streng tilsynslovgivning, men farlige stoffer udgør alligevel fortsat en stor risiko for arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. I EU-OSHA’s europæiske virksomhedsundersøgelse rapporterede 38 % af virksomhederne, at der fandtes kemiske eller biologiske stoffer i form af væsker, dampe eller støv på deres arbejdspladser. Rapporten viste desuden, at 18 % af de undersøgte arbejdstagere i EU i 2015 var udsat for kemiske produkter eller stoffer.

I dette forum sætter vi fokus på, hvad de nye regler fra Arbejdstilsynet kommer til at betyde i teori og praksis. Hvordan laves en kemisk APV? Hvordan kan viden om de kemiske stoffer og produkter formidles til medarbejderne? Hvordan sikrer virksomheder, at medarbejderne har den fornødne viden? Har arbejdspladsbrugsanvisninger stadig en berettigelse?

Arbejdstilsynet præsenterer regelændringerne, baggrunden for ændringerne samt betydningen heraf, ligesom der præsenteres gode erfaringer fra nogle virksomheder, der i dag arbejder med instruktion af medarbejdere og kemisk APV. Vi debatterer, hvad ændringerne kan komme til at betyde i praksis, og der blive mulighed for at bidrage med erfaringer fra egen arbejdsplads.

Program

 • Gennemgang af de ændrede regler, samt deres betydning v/Specialkonsulent Sonja Mikkelsen, Arbejdstilsynet.
 • Hvordan laves en effektfuld instruktion? – Case fra Københavns Universitet v. Arbejdsmiljøleder Mette Høgsbro.
 • Hvordan laves en kemisk APV? – Luise Nørgaard-Andersen, Health & Safety Specialist, H.Lundbeck, site Lumsås, arbejder med kemiske risikovurdering ved inddragelse af medarbejdergrupper på tværs af organisationen. Oplægget vil indeholde en præsentation af tankerne der ligge bag, samt kort gennemgang af de værktøjer og metoder, der benyttes.
 • Kort opsamling med gruppedialog omkring drøftelse af gode metoder med Kemisk APV, instruktion m.v.

Facilitatorer på dette forum er: Cand. Scient. Gitte Lindhard, NIRAS A/S, Partner i EU-kampagnen ’Styr på kemien’ og Cand. Scient. Lisbet Harder, Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, Region Midtjylland.

Dette forum tilrettelægges af:
Hanne Lybech Jensen, NIRAS A/S
Lisbet Harder, Region Midtjylland
Jeppe Ajslev, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forummet indgår i sporet: Sikre og sunde arbejdspladser

 

Mange taler om arbejdsfællesskaber, og ofte lægger vi noget forskelligt i det. Det kan handle om alt fra det nære kollegiale fællesskab over faglig udvikling til det aktuelle samarbejde om en konkret opgave eller den større tværorganisatoriske sammenhængskraft.

Stærke arbejdsfællesskaber er med til at sikre en organisations robusthed. At vi bruger vores ressourcer optimalt til gavn for kerneopgaven – samtidig med, at vi trives som individer og som fællesskab. Jo hyppigere der sker forandringer, og jo højere kompleksitet vi er udsat for, jo mere har vi brug for hinanden og for fællesskabet for at kunne lykkes med kerneopgaven og trives.

For at give mulighed for at tale om – og arbejde helt konkret med forstærkning af arbejdsfællesskaber ud fra et fælles afsæt, har Arbejdsmiljø København udviklet en model og et metodekatalog. Modellen tager afsæt i de forskellige typer arbejdsfællesskaber vi møder i arbejdslivet. Den er et nyttigt dialogværktøj til at tale om balancer, styrker og skrøbeligheder i organisationens arbejdsfællesskaber. Med kerneopgaven som øverste kontekst, kan ledere, MED/AMO og medarbejdergrupper med blik på modellen og dens fire typer arbejdsfællesskaber, gå i dialog om spørgsmål som fx: Er der en tilpas balance imellem de fire typer? Er der tendens til, at et arbejdsfællesskab overskygger et andet? Hvor ser vi især vores styrker? Hvor kunne der lige nu være brug for at rette vores fokus hen? Osv. Kataloget er bygget op omkring modellen, og indeholder i alt 17 greb og metoder til at styrke arbejdsfællesskaber på alle niveauer i en organisation. Metoderne og modellen har allerede været hjælpsom for mange ledere og medarbejdere i Københavns Kommune. 

Arbejdsmiljø København vil introducere jer for tænkningen og materialet, dele erfaringer fra Københavns Kommune i brugen af det og invitere jer til selv at afprøve nogle af metoderne.

Forummet bliver faciliteret af: Chefkonsulent Lasse Rønnoe og Organisationskonsulent Katrine Brenner, begge ansat i Arbejdsmiljø København, som er Københavns Kommunes interne arbejdsmiljørådgiver.

 

Tovholdere: Yun Ladegaard, Conni Lachenmeier og Pernille Vedsted.

Forummet indgår i sporet: Trivselsfremmende arbejdsfællesskaber

 

– potentialer og faldgruber

En fælles undersøgelse af erfaringer med en mere procesorienteret tilgang til arbejdsmiljøarbejdet. Du er som deltager en del af processen og oplever samtidig hvad facilitering kan som anvendt metodik.

Det store spørgsmål i alle arbejdsmiljøindsatser er: Virker det? Får indsatsen folk til at ændre adfærd hen imod et bedre arbejdsmiljø? Alt for ofte er svaret desværre et nedslående nej – ikke godt nok. Arbejdsmiljøområdet er præget at et gab mellem stor forskningsmæssig viden og nedslående lille effekt af al denne viden på landets arbejdspladser. Essensen af dette gab er, at det ikke er viden om arbejdsmiljø, vi mangler. Vi mangler derimod at blive langt bedre til at få viden omsat til handlinger, der fører til bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Med andre ord må vi orientere os mod de metoder vi anvender, når vi formidler viden i arbejdsmiljøindsatserne.  Hvordan faciliterer vi ejerskab og motivation frem? Hvordan skaber vi ægte læring? Hvad får mennesker til at ændre adfærd? Det er de spørgsmål dette forum kredser om og kommer med svar på.

Både metodisk og teoretisk tilbyder facilitering, læringsteori og adfærdsdesign seriøse bud på, hvordan man som arbejdsmiljørådgiver kan tilrettelægge sit arbejde, så modtagerne i den anden ende tager budskaberne til sig.

Der er allerede kog i gryden derude! På dette forum skal alle de gode erfaringer frem i lyset, så vi kan lære af hinanden og sammen sætte skub i en udvikling, der kan mindske gabet mellem viden og effekt på arbejdsmiljøområdet.

Tovholder: Nanna Munk, partner i FLOK

Forummet indgår i sporet Facilitering og adfærdsdesign

Et godt arbejdsmiljø og trivsel hænger ofte sammen med bedre leverance, højere kundetilfredshed, mindre stress, færre sygemeldinger – ja, listen af positive sammenhænge er lang. Vi har i dag fokus på lederens nøglerolle i forhold til at skabe gode rammer for arbejdet og fremme medarbejdernes trivsel, men lederes eget arbejdsmiljø og trivsel er der langt mindre fokus på.

”Arbejdsmiljø, det er noget andet for mig. Jeg er jo leder. Jeg holder ikke som sådan fri”.

Dette citat fra en leder, er et tydeligt eksempel på at ledere er fokuserede på medarbejdernes trivsel, hvorimod deres egen trivsel underprioriteres – af dem selv såvel som af organisationen. Ledergruppemøderne handler typisk om opgaveløsning, drift og måske brandslukning. På 1:1-møderne hvor lederen mødes med sin leder, fokuseres på de aktuelle omstruktureringer, målopfyldelse og nedbringelse af sygefravær. Lederes trivsel og balance er med andre ord sjældent på dagsordenen.

Der er en forventning om at ledere selv og uden yderligere opmærksomhed og hjælp, skal være i stand til at tage vare på egen trivsel og balance - at der på nærmest magisk vis sker en transformation i den retning, i det øjeblik lederen tager kasketten på.

Opgavepres, ledelsesspænd og kompleksitet i ledelsesopgaven stiger for mange ledere i disse år, og ressourcerne følger sjældent med. Tvært imod. Men en presset leder bliver en dårlig leder, for slet ikke at tale om konsekvenserne hvis lederen må sygemeldes. Så måske er en af de allervigtigste - og sværeste -ledelsesopgaver i dag, netop at trives – ikke mindst af hensyn til medarbejderne, opgaveløsningen, organisationen og kunderne.

På dette forum inviterer vi jer på en fagligt funderet og oplevelsesorienteret rejse, hvor vi sammen zoomer ind på lederens eget arbejdsmiljø. I vil blive inddelt i ledergrupper og sammen bevæge jer rundt på 3 stationer, hvor der på hver station arbejdes konkret med at styrke lederes trivsel og balance ud fra følgende 3 perspektiver (som samlet set dækker IGLO-niveauerne):

 1. Individ: Styrk lederes trivsel og balance via selvledelse (I/L)
 2. Gruppe: Styrk lederes trivsel og balance i ledergruppen (G)
 3. Organisation: Styrk trivsel og balance med fokus på vilkår og rammer (O)

På hver station præsenteres nyttige redskaber, som er baseret på forskningsbaseret viden og mange års konkrete praksiserfaringer.

Forummet ledes af:

Janne Skakon, Ph.d., Arbejds- & Organisationspsykolog og ekstern lektor ved Københavns Universitet. Har skrevet Ph.d. om hvorvidt og hvordan lederes stress påvirker medarbejderes stress, årsager, konsekvenser og stressforebyggelse fra et organisatorisk perspektiv.

Mette Kjærgaard Svendsen er specialistgodkendt i arbejds- og organisationspsykologi og har bred erfaring med ledelse, organisationsudvikling og psykisk arbejdsmiljø. Hun er chefkonsulent i Arbejdsmiljø København og projektleder for PS (Københavns kommunes indsats for Psykisk Sundhed).

Yun Ladegaard, Ph.d., Arbejds- & Organisationspsykolog. Forsker på Københavns Universitet, Institut for Psykologi, og er leder for Erhvervsrettede Indsatser i Center for Psykisk Sundhedsfremme. Har forsket i forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret psykisk sygdom.

 

Tovholdere: Yun Ladegaard, Conni Lachenmeier og Pernille Vedsted


Forummet indgår i sporet: Trivselsfremmende arbejdsfællesskaber

Vil du med på AM:2020 - så sæt kryds i kalenderen d. 15. - 17. november allerede nu! 

Tilmeld dig konferencens nyhedsbrev og hold dig orienteret om program og tilmelding til AM:2020