Forum

 

Glæd dig til at deltage på ét af de udbudte forum på AM:2018. Foraene er tænkt som mulighed for perspektivering gennem fokus på aktuelle og gerne politisk interessante emner med mulighed for uddybning og debat. Det skal ske gennem plads til dialog, diskussion, fordybelse og proces. Det enkelte forum er altså en mulighed for, at arbejde med vidensdeling og erfaringsudveksling af komplekse problemstillinger, hvilket for eksempel bliver faciliteres gennem gruppediskussioner, plenumdiskussioner eller fælles perspektivering.

Formatet forum strækker sig over 2 timer og 45 min. Formatet er karakteriseret ved, at der under forummet lægges op til anvende den nye viden der etableres på den forrige konferencedag i praksis.

Der afholdes ikke workshops sideløbende med de forskellige fora. 

 

I dette forum sætter vi fokus på hvorfor et arbejdsfællesskab er vigtigt. Hvilke aspekter i arbejdsfællesskabet gør at vi taler om en kulturforandring?
Arbejdsfællesskab har fokus på organisationen og hvordan gruppens medlemmer spiller sammen og spiller ind på hovedopgaven. Det handler om fokus på organisationens opgave, og det at være organisationsmedlem. Det er andet og mere end faglighed og personlighed. Det indebærer, at medarbejdere og ledelse kan sætte helheden over egne interesser i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaverne.

Traditionelt har den enkelte medarbejder været i fokus, således at fokus har været på hvorledes den enkelte medarbejder kan bidrage til den fælles opgave og på medarbejdernes indbyrdes relationer. Når man taler om at arbejdsfællesskaber er det gruppens og den enkeltes bidrag til den fælles opgave og de kollektive processer, der finder sted i forbindelse med løsningen af arbejdsopgaverne. Når man arbejder med Arbejdsfællesskaber arbejder man dermed også med kulturen på arbejdspladsen. Der sættes fokus på hvorledes ledelsen kan bidrage til et arbejdsfællesskab og hvorledes fokus bør ændres ved erhvervspsykolog Maja Loua Haslebo.

Medarbejdernes rolle er vigtig i en arbejdsfællesskabsforståelse. De medarbejderrepræsentanter, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der er valgt af medarbejderne kan ligeledes få en ny og afgørende rolle i at udvikle arbejdsfællesskaber. De skal blandt andet være med til i højere grad at fokusere på kerneopgaven og den faglige kvalitet. I den forbindelse også medvirke til at fjerne hindringer for kvalitet i kerneopgaven og har ligeledes en ny udfordring i deres arbejdsmiljøarbejde. Dette er i fokus ved konsulent Karsten Brask Fischer.

Endelig vil en organisation der har arbejdet med arbejdsfællesskab berette hvilke fordele og ulemper de har oplevet.

Med udgangspunkt i disse oplæg vil deltagerne i forummet arbejde med de dilemmaer der ses, eller kan forudses, i de organisationer der har valgt eller vælger at flytte fokus fra individet til fællesskabet.

Maja Loua Haslebo, erhvervspsykolog, arbejder med udvikling af ledelse følgeskab og samarbejde gennem systemiske og anerkendende tilgange. Maja fungerer som proceskonsulent, coach og sparringspartner for ledere og HR-konsulenter i forbindelse med koncept-, virksomheds- og ledelsesudvikling.

Karsten Brask Fischer, cand. scient. Soc. , ekstern lektor på RUC og rådgiver og direktør i eget firma, Impact Learning.
Har i mange år arbejdet som rådgiver og konsulent for kommuner og faglige organisationer, hvor vægten er udvikling af arbejdsfællesskaber og kerneopgave - med særligt fokus på de tillidsvalgtes rolle.

Dette forum tilrettelægges af:
Hanne Christensen, Projekthuset Aron
Conni Lachenmeier, Københavns Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen (HR Organisation)
Thomas Clausen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Fra den giftige sump til den sunde kilde - hvordan hjælper vi virksomhederne bedst?

Oplæg fra:

Ståle Einarsen, professor, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitet i Bergen
Eva Gemzøe Mikkelsen, Ph.d. Arbejds- & organisationspsykolog, lektor på Syddansk Universitet
Mille Mortensen, forsker, Københavns Universitet, Institut for Psykologi, og ledelses og organisationskonsulent

Som konsulenter, rådgivere og ledere har vi alle stiftet bekendtskab med negativ adfærd på arbejdspladserne – og mange af os har iagttaget eller har selv været involveret – nogle også på egen arbejdsplads. Vi er formentlig enige om, at negativ adfærd trækker energien ud af arbejdspladsen og at det ofte er noget som opleves fysisk, med den underlige mavefornemmelse om at noget er galt.

Forskningen er klokkeklar, når det angår dokumentation af virkninger på helbredet. Vi ved, at der er en forhøjet risiko for både mentale og somatiske helbredsskader.

Reglerne fastslår, at mobning og chikane på arbejdspladsen er brud på Arbejdsmiljøloven og således arbejdsgivers ansvar at håndtere og forebygge – i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen.

Når det rammer, oplever mange ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsfolk en magtesløshed, da de færreste virksomheder har en fungerende etisk infrastruktur, som tager hånd om mobbesager. Forskning viser, at virksomheder som håndhæver vedtagne politikker overfor negativ adfærd, er bedre til at løse denne type konflikter. Og ny, dansk forskning bekræfter, at i mobbekulturer udvikles skiftende roller, som mobber og mobbeoffer.

I dette forum er vi nysgerrige på, hvordan vi bedst kan hjælpe virksomhederne med at tage hånd om negativ adfærd, som mobning, chikane og krænkelser er udtryk for. Vi har inviteret forskere, myndigheder og rådgivere til at give deres bud på, hvordan vi bedst hjælper virksomhederne til at tage hånd om og få styr på denne vigtige del af arbejdsmiljøet. Og også, hvordan vi kan blive bedre til at arbejde sammen – på tværs af aktørrollerne og med fokus på virksomheden.

Formen på dette forum vil være en proces med en dynamisk vekselvirkning mellem korte, inspirerende indspil, involvering og diskussioner mellem forummets deltagere og (evt. et panel). Vi bestræber os på, at du kommer ud med fornyet inspiration og en klarere fornemmelse af hvor vi står i dag.

Dette forum tilrettelægges af:
Yun Ladegaard, Københavns Universitet, Institut for Psykologi
Therese Aalborg Grupe, Region Midtjylland

Den hidtidige arbejdsmiljøindsats med Arbejdsmiljørådet i en central politisk position og virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation og Arbejdstilsynet som de væsentligste virkemidler er designet i 1970’erne, hvor arbejdsmarkedet så meget anderledes ud end i dag.

Nu er arbejdsmiljøindsatsen til debat. Den hidtidige indsats har tydeligvis ikke været i stand til at indfri de politiske ambitioner om et godt arbejdsmiljø i Danmark: I 2017 vurderede Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) at arbejdsmiljøudviklingen går den forkerte vej i forhold til de politisk fastsatte 2020-mål for nogle af de prioriterede arbejdsmiljøområder. Beskæftigelsesministeren konkluderede på den baggrund at indsatsen har slået fejl.

Beskæftigelsesministeren reagerede på NFA’s vurdering ved at etablere et ekspertudvalg, der skulle gentænke hele arbejdsmiljøindsatsen.

Kommissorium lægger op til at Ekspertudvalgets anbefalinger skal understøtte en fremtidig arbejdsmiljøindsats og -regulering, der er baseret på viden om hvad der virker, og som er omkostningseffektiv og målrettet de alvorligste arbejdsmiljøudfordringer. Desuden skal anbefalingerne understøtte at ledelse og ansatte får relevant viden om forebyggelse. Ekspertudvalget skal basere sine anbefalinger på en samlet analyse af hele den nuværende arbejdsmiljøindsats og inddrage erfaringer fra andre sektorer, andre lande og international viden på området.

Med offentliggørelsen af Ekspertudvalgets anbefalinger til den fremtidige arbejdsmiljøindsats bliver debatten åbnet om hvordan vi bedst får skabt et godt arbejdsmiljø i Danmark.

Dette forum om fremtidens arbejdsmiljøindsats vil kort præsentere de vigtigste hovedpunkter i debatten og dermed nogle bud på hvordan den fremtidige arbejdsmiljøindsats kan tilpasses de aktuelle og fremtidige arbejdsmarkedsforhold, der formentlig fortsat vil byde på udfordringer i forhold til prekært arbejde, udenlandske virksomheder, kolleger, der ikke forstår dansk, platformsøkonomiske virksomheder osv.

 Med udgangspunkt i et kort overblik over Ekspertudvalgets anbefalinger om forbedring af indsatsen, LO og Teknologirådets anbefalinger om fastholdelse af arbejdstagere, AM-PRO’s forslag til forbedring af indsatsen og andre aktuelle anbefalinger drøftes arbejdsmiljøprofessionelles behov for forbedringer, der kan fremme arbejdsmiljøprofessionelles muligheder for at kvalificere virksomhedernes egen arbejdsmiljøindsats.

Forummet bliver tilrettelagt i detaljer, når Ekspertudvalgets anbefalinger er blevet offentliggjort i slutningen af september, men vi kan allerede nu afsløre at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil deltage i en paneldebat på forummet.

Dette forum tilrettelægges af:
Anders Kabel, AM-PRO
Per Tybjerg Aldrich, NIRAS
Peter Hasle, Aalborg Universitet (AAU), Institut for Materialer og Produktion

– når samspillet virker

Som arbejdsmiljøprofessionelle drømmer vi om et scenarie, hvor vores budskaber direkte omsættes til en ny praksis på arbejdspladserne. Vi står i et dilemma, da mange mentale og fysiske risici, sygdomme og ulykker ville kunne undgås, hvis virksomheder og medarbejdere baserede deres praksis på den nyeste viden og indsigt. Men hvordan får vi sat viden i spil?

Der er evidens for, at arbejdsmiljøindsatsen virker bedre, når den orkestreres, koordineres eller optræder som en integreret indsats. Begreberne dækker over, at virksomheder og medarbejdere får enslydende budskaber og anbefalinger fra flere sider, og at der både sker en påvirkning på organisatorisk og individuelt niveau. Drømmescenariet er, at Arbejdstilsynet, branchefællesskaber, organisationer, rådgivere og forskere går sammen og på en koordineret måde informerer, kommunikerer og intervenerer i samarbejde med arbejdspladserne.

Begreberne orkestrererede, integrerede og koordinerede indsatser bruges ofte i flæng. Så hvad dækker orkestrering over, hvad er koordinerede og integrerede indsatser? Og hvilke forudsætningerne skal være til stede? Hvordan gennemføres en sådan indsats? Hvad er barriererne, og hvem kan/skal fx facilitere den orkestrerede indsats, så den bliver igangsat og drives fremad? Hvad kræver det af ”orkesterlederen” eller ”dirigenten”? Hvordan kan vi forestille os et ligeværdigt samarbejde mellem myndigheder, parter og de kompetencebærende fagfolk i forsknings- og rådgivning? Og hvad kunne virksomhederne få ud af spidskompetente, orkestrerede indsatser?

Det sætter vi fokus på i dette forum. Vi kigger på orkestrering, både fra et afsender- og et modtagerperspektiv, og vil komme omkring orkestrerede indsatser i Danmark, og hvad vi kan lære heraf.

Peter Hasle fra Aalborg Universitet vil indlede med den forskningsmæssige vinkel. Flemming Pedersen fra TeamArbejdsliv vil komme ind på forskellen mellem orkestrerede, integrerede og koordinerende indsatser ud fra konkrete eksempler og komme med bud på, hvordan der etableres en velfungerende orkestrering set fra både afsender og modtager. Lars Andersen fra Lederne vil fortælle om formålet med Dialogforum for tværgående samarbejde og udvikling, hvor Arbejdsmiljørådet og Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø deltager.

Forummet henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og -professionelle, som er nysgerrige på, hvad orkestrering kan tilbyde arbejdsmiljøindsatsen i virksomheder, byggepladser mm, samt branchefællesskaber, organisationer og myndigheder, som ønsker at medvirke til mere orkestrerede indsatser.

Dette forum tilrettelægges af:
Signe Mehlsen, Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Arne Helgesen, Arbejdsmiljørådgiverne

Forum om fastholdelse af stressramte medarbejdere

I en tid, hvor stress-sygemeldinger er en udfordring for mange ledere, er en effektiv håndtering af problemet af stor interesse for virksomheder, såvel menneskeligt som økonomisk. Dette forum vil derfor stille skarpt på fastholdelse af stressramte medarbejdere med udgangspunkt i faserne: op til, under og efter en sygemelding.

Forummet har sit udgangspunkt i forskelige ledelsestilgange til dialogen med stressramte medarbejdere, der udspringer af et forskningsprojekt gennemført af Tanja Kirkegaard og Janne Skakon. Disse tilgange vil blive eksemplificeret via skuespilsekvenser leveret af Dacapo, som folder de dilemmaer, der kan være forbundet med dialogerne, ud. Samtidig vil forummet også fokusere på de handlinger, der kan være påkrævet i de forskellige faser, hvor udgangspunktet vil være en kombination af forskningsresultater og praksiserfaringer. HR Chef Luisa Gorgone vil fortælle om hvordan man internt i FTF har grebet processen omkring samtaler med stressbelastede medarbejdere an, hvilke dilemmaer lederne er stødt på og hvilke redskaber der anvendes for at favne de forskellige udtryk og behov hos stressbelastede medarbejderne.

Forummet vil stille skarpt på spørgsmålene: Hvordan tager man dialogen med en stressramt medarbejder på bedst mulig måde? Hvad skal man være opmærksom på ved samtalen med medarbejderen under en sygemelding? Hvad gør man i forhold til den resterende medarbejdergruppe? Hvordan får man sammen med medarbejderen lavet den bedst mulige genopstart?

På forummet vil der være indlæg fra Tanja Kirkegaard, adjunkt ved Arbejds- og Organisationspsykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og Janne Skakon, organisationspsykolog og ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Dacapo Art in Business og Luisa Gorgone, HR-Chef, FTF.


Dette forum tilrettelægges af:
Nanna Simone Jensen, Lederne
Therese Aalborg Grupe, Region Midtjylland

Muskelsmerter og psykosocialt arbejdsmiljø – Hvordan hænger det sammen?

En analyse af svarene fra 27.000 personer fra Arbejdsmiljø og Helbred 2014 indenfor brancherne daginstitutioner, døgninstitutioner og hjemmepleje, hospitaler samt læger, tandlæger og dyrlæger har vist, at der er en sammenhæng mellem smerter i ryg, nakke og skuldre og en række faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Dykker vi lidt ned i sammenhængen af besvarelserne viser analysen, at flere medarbejdere oplever færre smerter og gener, når de har et lavt stress-niveau, når de har et godt samarbejde med kollegerne, når de har indflydelse på deres daglige arbejde, og/eller når de har en god relation til deres leder.

I tråd med denne konklusion understreger den biopsykosociale forståelsesramme at vores trivsel i arbejdet er bestemt af fysiske, psykologiske og sociale forhold på arbejdspladsen. Derfor vil det være vigtigt at anskue arbejdsmiljøindsatsen i et bredt perspektiv og dermed indtænke både de fysiske og psykosociale forhold i en arbejdsmiljøindsats, der skal skabe rammerne for det sunde og bæredygtige arbejdsliv.

Det er velkendt at den mest tydelige årsag til MSB er fysisk overbelastning, hvorfor vi også i de sidste årtier har baseret vores forebyggende tiltag på klassiske ergonomiske indsatser. Dette skal vi blive ved med, men de nye undersøgelser tyder på, at vi kan styrke vores indsats mod MSB ved at kombinere arbejdet med indsatser på de psykosociale arbejdsmiljøfaktorer. Sagt med andre ord kan vejen til at knække kurven i at reducere udviklingen af MSB også findes i en bredere og flerstrenget indsats.

I dette forum vil vi derfor sætte fokus på ny viden og nye studier, som undersøger, hvad vi kan gøre på arbejdspladsen på det organisatoriske niveau, kommunikationsmæssigt, ledelsesmæssigt og ikke mindst kombineret med viden om ergonomi og smerter. Viser studierne en positiv sammenhæng mellem organisatoriske indsatser – med fokus på kommunikation og styrket viden – og medarbejdernes oplevelse af smerte? I så fald, hvordan kan vi bruge disse resultater i vores videre arbejde med at implementere forbyggende indsatser med det formål at reducere muskelsmerter?

Forummet vil ligeledes bringe et praktisk eksempel fra en dansk virksomhed, der over længere tid har arbejdet med smerteforebyggelse hos deres medarbejdere igennem et flerstrenget fokus, der indebærer både de klassiske men også nye ergonomiske indsatser kombineret med en målrettet indsats hos virksomhedens ledere.

Seniorforsker Charlotte Nørregaard Rasmussen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, bidrager med forskningsresultater på forummet.

Dette forum tilrettelægges af:
Pernille Vedsted, Arbejdsmiljøcenteret
Lisbeth Torp Ernst, Odense Universitetshospital
Cornelia Hæstrup Strøh, Arbejdsmiljø København


Vil du med på AM:2019 ? - så reservér den 10. - 12. november 2019.

Tilmeld dig konferencens nyhedsbrev og hold dig orienteret om program og tilmelding til AM:2019