Derfor er der brug for arbejdsmiljøakademiet

I Danmark er det ikke muligt at tage en kompetencegivende akademisk uddannelse, der er målrettet arbejdsmiljø.

Derfor har Arbejdsmiljørådgiverne taget initiativ til opbygningen af et fagligt miljø, hvor forskningsbaseret viden møder og udveksles med praktisk rådgivning. Ideen er, at lade forskere og rådgivere mødes og konkret kvalificere hinandens arbejde gennem udveksling af henholdsvis ny viden og praktiske erfaringer.

De to partnere bag Arbejdsmiljøakademiet – Arbejdsmiljørådgiverne og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø – repræsenterer de to sider af det faglige miljø.

Kompetencegab forude

Generelt er der et stigende behov for at integrere arbejdsmiljøperspektivet i beslutningsprocesserne på landets arbejdspladser. Der er brug for at tænke og handle forebyggende, når det gælder både fysisk og psykisk nedslidning.

Derfor er der også brug for forskningsbaseret rådgiverkompetence, både internt og eksternt i virksomhederne.

Men samtidig med at behovet findes og formodentlig vil vokse, er der i branchen udsigt til et kompetencegab inden for de kommende år. I løbet af de næste ca. 10 år vil en generation af arbejdsmiljøprofessionelle forlade arbejdsmarkedet, mens en ny generation uden målrettede kompetencer inden for området skal tage over.

Derfor er der brug for at opbygge et tilbud om forskningsbaseret viden som en nødvendigt kompetenceløft.

Generationsproblematikken er forværret af, at de faglige miljøer på universiteterne, som tidligere uddannede arbejdsmiljøprofessionelle, forfaldt i takt med udfasningen af bedriftssundhedstjenesten med ca. 1000 stillinger i årene 2005-08.

Det betød, at studerende med interesse for arbejdsmiljøforhold havde svært ved at se beskæftigelsesmulighederne i den specialisering, og derfor i vidt omfang valgte den fra. Den eneste akademiske uddannelse inden for området i Danmark er i dag speciallægeuddannelsen i arbejdsmedicin.

Perspektivet

I dag foregår arbejdsmiljørådgivning på markedsvilkår og er ikke længere knyttet til en offentlig service. Arbejdsmiljørådgivere er derfor enten ansat direkte i virksomhederne, eller arbejder i konsulentvirksomheder.

Arbejdsmiljørådgiverne og Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø ønsker med Arbejdsmiljøakademiet er tage de første skridt på vejen mod en egentlig kompetencegivende uddannelse for arbejdsmiljøprofessionelle på akademisk niveau.

Første skridt vil være en serie temadage, andet skridt en introduktionsuddannelse, og på sigt er det målet at udbyde en masteruddannelse i arbejdsmiljø. Med Arbejdsmiljøakademiet er det ambitionen at skabe et forum for åben videndeling og samarbejde mellem alle aktører, som arbejder professionelt med at forbedre miljøet på danske arbejdspladser.

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.